Veřejná zakázka: 5 VN Kajlovec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 11473
Systémové číslo: P19V00000174
Evidenční číslo zadavatele: S951/2019/010
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-019043
Datum zahájení: 01.03.2019
Nabídku podat do: 28.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: 5 VN Kajlovec
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na investiční stavební práce charakteru výstavby malých vodních nádrží. Účelem akce je provést rekonstrukci stávajících vodních nádrží a tím zajistit řádné plnění jejich funkce. Předmětná zakázka se týká soustavy 5-ti stávajících malých vodních nádrží, uspořádaných kaskádovitě nad sebou. Nádrže jsou boční, napájené vodou z VT Hradečná od odběrného místa v profilu koryta tohoto toku. Do hrází je umístěno vypouštěcí zařízení v podobě malých otevřených požeráků v betonových zídkách. Jelikož se jedná o boční nádrže s řízeným napouštěním, nemají zřízeny ani bezpečnostní přelivy.

Stavba se nově zabývá rekonstrukcí 4 stávajících vodních nádrží včetně odběrného objektu a místa vyústění náhonu do VT Hradečná. Pátá vodní nádrž bude zrušena a v zátopě budou vybudovány 2 tůně pro obojživelníky. Součástí stavby je zřízení příjezdu po lesní komunikaci, pročištění náhonu, zřízení brodu v místě křížení náhonu s lesní komunikací, rekonstrukce odběrného objektu a místa vyústění náhonu do vodního toku Hradečná a terénní úpravy.

Nádrž VN5 bude zrušena a propojena s nádrží VN4, tzn. hráz VN5 bude odtěžena v šířce dna 1 m se sklony svahů 1:1,5 a hráz VN4 bude mírně navýšena.

Stavba zahrnuje 6 stavebních objektů a soubor vedlejších nákladů – VRN. Všechny objekty jsou investičního charakteru. V PD je uveden i stavební objekt „SO 07 – Kácení“, který však není předmětem této zakázky. Kácení bude provedeno samostatně před zahájením stavebních prací.

Vodní nádrže jsou v současné době vypuštěny. Bližší popis zakázky viz projektová dokumentace.

Zakázka bude provedena kompletně dle projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby „5 VN Kajlovec“, zpracované firmou DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava, zodpovědný projektant Ing. Petr Jurečka, při dodržení podmínek stanovených ve stavebním povolení č.j. MUVI 21403/2018 ze dne 21. 8. 2018, vydaného Městským úřadem Vítkov, odborem výstavby, územního plánování a životního prostředí. Dále budou respektovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Upozornění na specifické požadavky:
• Dodavatel bere na vědomí, že součástí dodávky je zajištění vhodné jílovité zeminy do těsnící části hrází dle PD v celkovém množství 2 142 m3. Součástí dodávky je rovněž provedení a dodání rozborů o vhodnosti této zeminy do těsnící části hráze. Před vlastní realizací těsnící části hráze bude zemina písemně odsouhlasena zástupcem zadavatele na základě dodaných rozborů.

• Dodavatel bere na vědomí, že před zahájením stavby provede pasport stávající lesní cesty sloužící jako přístup na stavbu, bezprostředně přilehlých komunikací ve správě SSMSK, sjezdu z komunikace ve správě ŘSD, prostor pro dočasné uložení zeminy, vč. fotodokumentace.

• Dodavatel bere na vědomí, že je povinen zajistit bezpečný a plynulý provoz na silnici I/57 v úseku od obce Lesní Albrechtice po obec Kajlovec (např. pomocí značky „Výjezd vozidel stavby“ apod. – tato opatření budou před zahájením stavby odsouhlasena Policí ČR. Součástí PD není návrh dočasného dopravního značení. Z hlediska charakteru a umístění stavby nebylo Policií ČR požadováno (viz vyjádření ze dne 28.6.2017, č.j. KRPT-142975-1/ČJ-2017-070606-LH).

• Dodavatel bere na vědomí, že součástí dodávky je zajištění geotechnického dozoru zemních prací včetně vypracování písemné zprávy a kontrolního zkušebního plánu. V rámci geotechnického dozoru zemních prací bude prováděna přejímka základové spáry, posouzení únosnosti podloží pod konstrukcemi, způsob a míra hutnění, kontrola dodržování zásad navážení, rozprostírání a hutnění vrstev násypu hrází atd.
• Dodavatel bere na vědomí, že součástí dodávky je zajištění kontrolních zkoušek hutnění. Součástí položky je provedení standardních zkoušek zhutnitelnosti a míry zhutnění Proctor Standard, a to dle kontrolního zkušebního plánu, zpracovaného oprávněným geologem – podrobněji viz výkaz výměr – vedlejší rozpočtové náklady, položka č. R-VRN 0,13.
• Dodavatel bere na vědomí, že před započetím prací v předmětném úseku vodního toku Hradečná (týká se jen vodního toku, netýká se prací na vlastních nádržích) je povinen zajistit záchranný odlov rybí obsádky včetně odlovu/odchytu a transferu zvláště chráněných druhů živočichů – vranky pruhoploutvé dle podmínek rozhodnutí KÚ MSK o povolení výjimky ze zákazu na ZCHDŽ, č. j. MSK 12470/2018 ze dne 21.3.2018. Zhotovitel bude povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh realizace odlovu a pro dosažení jeho účelu. Před zahájením stavby 14 dní předem dodavatel bude písemně informovat MO ČRS Opava a zkonzultuje se zástupci MO ČRS Opava vhodný termín a postup záchranného odlovu rybí obsádky
• Dodavatel bere na vědomí, že součástí dodávky je zajištění biologického dozoru (odborně způsobilá osoba v oboru biologie), který bude provádět monitoring lokality bezprostředně před zahájením a v průběhu prací a bude usměrňovat místa a dobu prací způsobem, aby byla naplněna ochrana živočichů a ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny. Dodavatel stavby je povinen dodržovat pokyny biologického dozoru stavby.
• Dodavatel bere na vědomí, že stavba bude probíhat v ochranném pásmu kabelu vysokého napětí (správce sítě – ČEZ Distribuce a.s.). Zadavatel stavby před zahájením stavby podá „Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“ dle § 46, odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb.,
• Dodavatel bere na vědomí, že pro období realizace stavby aktualizuje povodňový plán. Zadavatel předá při převzetí staveniště dodavateli povodňový plán odsouhlasený příslušným povodňovým orgánem.
• Dodavatel bere na vědomí, že pro období realizace stavby bude aktualizován havarijní plán. Zadavatel předá při převzetí staveniště dodavateli havarijní plán schválený příslušným vodoprávním úřadem.
• Dodavatel bere na vědomí, že před zahájením stavby zajistí zhotovitel provedení aktualizace plánu BOZP k tomu oprávněnou osobou – koordinátorem bezpečnosti ochrany a zdraví na staveništi vč. jeho následného předání objednateli nejpozději v den předání a převzetí stavby. Zároveň bere na vědomí povinnost provádět opatření vyplývající z plánu BOZP.
Místo plnění: IDVT 10210357, k. ú. Lesní Albrechtice, okres Opava, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 665 426 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky