Veřejná zakázka: Komora v km 3,033 a PP Komory v km 0,075

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 11500
Systémové číslo: P19V00000201
Evidenční číslo zadavatele: S951/2019/011
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.03.2019
Nabídku podat do: 20.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komora v km 3,033 a PP Komory v km 0,075
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou vodohospodářské stavební práce charakteru úprav vodních toků. Je navržena rekonstrukce stávajících přehrážek na toku Komora a jeho pravostranném přítoku.

Zakázka se skládá ze 2 stavebních objektů:
SO 01 - Komora v km 3,033
Přehrážka na hlavním toku bude betonová o výšce 2,51 m. Horní hrana bude obložena řádkovým zdivem z kamene. V přehrážce bude jeden otvor o šířce a výšce 1,25 m s horní částí řešenou klenbovým obloukem. Otvor přehrážky bude vyložen kamenem. Spodní hrana otvoru bude na úrovni nivelety dna koryta nad přehrážkou, dno u nátoku bude opevněno kamennou dlažbou do betonu. Koryto pod přehrážkou (dopadiště) bude na délce 7,5 m opevněno rovnaninou z lomového kamene vyskládanou do tvaru tůňky a stabilizováno kamenným prahem. Za tímto prahem bude dno toku opevněno kamenným záhozem o délce 7,1 m, který bude také zajištěn kamenným prahem.
SO 02 – PP Komory v km 0,075
Přehrážka na přítoku bude betonová a řádkovým zdivem bude obložena horní hrana i vzdušná strana přehrážky. Výška přehrážky bude 3,165 m. V přehrážce budou dvě řady otvorů o rozměrech 0,70 x 0,60 m, ve spodní řadě budou otvory dva, v horní tři. Koryto pod přehrážkou bude opevněno v délce 18,24 m rovnaninou z lomového kamene. Stávající dřevěné prahy v km 0,059 a 0,068 budou nahrazeny betonovými. V dopadišti přehrážky bude vytvořena tůň o maximální hloubce 0,3 m.

Podrobnější popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby, která je spolu s ostatními přílohami zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace ve stupni DSP+DPS s názvem „Komora v km 3,033 a PP Komory v km 0,075“, vypracované projekční firmou LINEPLAN s.r.o., 28. října 168, 709 00 Ostrava. Při realizaci zakázky budou dodrženy podmínky vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele. Během výstavby je nezbytně nutné dodržet veškeré podmínky Rozhodnutí (stavebního povolení) čj.: KRNOZP-80043/2018 MIKL, ze dne 29. 10. 2018 a opravného Rozhodnutí č. j. KRNOZP/-85997/2018 Mikl ze dne 19. 11. 2018, vydaných Městským úřadem Krnov, odborem životního prostředí a Rozhodnutí povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněného druhu (vranky pruhoploutvé)č. j. MSK 123542/2017 ze dne 3. 11. 2017 vydaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Upozornění na specifické požadavky zakázky:
• Zadavatel upozorňuje, že součástí zakázky je mimo jiné zajištění činnosti geologa pro posouzení základové spáry, posouzení únosnosti podloží pod konstrukcemi. Tuto činnost zajistí a veškeré finanční náklady s tím spojené jdou na vrub dodavatele stavebních prací.
• Zadavatel upozorňuje, že součástí zakázky je zajištění a provedení hutnících zkoušek Proctor Standard (4 zkoušky-pod každým křídlem) včetně předání jejich výsledků objednateli.
• Zadavatel upozorňuje, že součástí zakázky je zpracování havarijního plánu, jeho aktualizace v průběhu výstavby a provedení opatření z něj vyplývajíc včetně osazení norných stěn pod objekty po dobu provádění stavby.
• Zadavatel upozorňuje, že součástí zakázky bude mimo jiné zajištění provedení na pokyn zadavatele kompletní sady průkazních a kontrolních zkoušek betonu použitého na stavbě prostřednictvím akreditované laboratoře včetně předání výsledkových protokolů, a to v rozsahu dle projektové dokumentace a soupisu prací. Tuto činnost zajistí a veškeré finanční náklady s tím spojené jdou na vrub dodavatele stavebních prací.
• Zadavatel upozorňuje, že součástí zakázky je zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele, dokumentace bude předána objednateli do 20 dnů od předání staveniště
• Zadavatel upozorňuje, že součástí zakázky je dodržení podmínek Rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody o udělení výjimky dle §56 odst. 1 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vydaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje č.j. MSK 123542/2017 ze dne 3.11.2017, kterým byl uložen záchranný odlov a transfer ve prospěch zvláště chráněného druhu živočicha-vranky pruhoploutvé, zhotovitel je povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu. Zhotovitel je povinen zajistit splnění všech požadavků v tomto rozhodnutí uvedených, a to včetně činnosti dozoru odborně způsobilé osoby – ichtyologa.
• V projektové dokumentaci zmiňované kácení dřevin pro potřeby realizace této zakázky bude provedeno samostatně v předstihu. Není tedy předmětem zadání této zakázky.
Místo plnění: IDVT: 10217468, 10216410, katastrální území Spálené, Dlouhá Voda, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 939 754 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky