Veřejná zakázka: Malechovský potok ř.km 0,100-1,800

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11518
Systémové číslo: P19V00000219
Evidenční číslo zadavatele: S955/2019/007
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.03.2019
Nabídku podat do: 25.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Malechovský potok ř.km 0,100-1,800
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je „Malechovský potok ř. km 0,100 – 1,800“.
Stavba je členěna na 4 stavební objekty (SO):
SO 01: Odstranění sedimentu z koryta vodního toku
SO 02: Vyčištění a rekonstrukce retenční přehrážky v ř. km 0,600
SO 03: Rekonstrukce kamenné přehrážky v ř. km 1,500
SO 04: Rekonstrukce železobetonové přehrážky v ř. km 1,800

Pozn.: kompletní specifikace a podrobný popis provedení jednotlivých SO v PD – B. Souhrnná technická zpráva a D.1. Technická zpráva a výkresových přílohách.

SO 01: Odstranění sedimentu z koryta vodního toku
- v ř. km 0,100 – 0,500 (resp. 0,0770 = 0,5207) bude provedeno odstranění sedimentu v intravilánu obce Malechov,
- jedná se o opevněné koryto ve dně kamennou dlažbou, břehy jsou tvořené v ř. km 0,0770 – 0,2620 a 0,4000 – 0,5207 zdmi z lomového kamene, v ř. km 0,2620 – 0,4000 jsou břehy tvořeny kamennou dlažbou, ve dně koryta je pro snížení podélného sklonu několik spádových stupňů a jeden kamenný stupeň, nad nímž je retenční prostor (po odstranění sedimentu zásoba požární vody), retenční prostor je možno odvodnit vyhražením dřevěných dluží,
- přes tok vede několik mostků, výše pak křížení toku se silnicí Malechov – Dolany a Malechov – Chlumská,
- úsek těžení sedimentu je zdola ohraničen kamenným stupněm (ř. km 0,0770), shora koncem zábradlí na pravém břehu nad mostem na silnici Malechov – Chlumská (ř. km 0,5207),
- po těžbě sedimentu je třeba provést kontrolu spárování zdí, zejm. spáry na styku dna a břehových zdí, plocha zdi nebo dlažby břehů bude očištěna tlakovou vodou, z uvolněných spár budou odstraněny zbytky pojiva, spáry budou vyčištěny a vyplněny cementovou maltou MC 25, případné uvolněné kameny budou vyjmuty, očištěny a znovu usazeny na cementovou maltu,
- je předpokládána oprava spárování na 10 % zdí a doplnění vypadlých kamenů o celk. objemu 2 m3
SO 02: Vyčištění a rekonstrukce retenční přehrážky v ř. km 0,600
- na lokalitě retenční přehrážky (ř. km 0,600) bude třeba odstranit náletovou vegetaci v ret. prostoru a těsně pod přehrážkou (celkem 15 ks stomů, 16 ks pařezů a mýcení křovin o ploše 2 x 30 m2),
- z retenčního prostoru přehrážky bude odstraněn sediment, v horní části bude koryto plynule napojeno na stávající profil koryta,
- bude provedeno očištění obou líců přehrážky a opravení spárování a očištění a oprava spárování levobřežní zdi (předpoklad oprava 50 % spárování přehrážky a 100 % plochy zdi),
- dále nutno doplnění nebo osazení kamenů o objemu 1,5 m3 zdiva z lomového kamene na cementovou maltu (přehrážka i zeď),
- pod přehrážkou bude zpevněno dno a svahy rovnaninou z lomového kamene s vyklínováním,
SO 03: Rekonstrukce kamenné přehrážky v ř. km 1,500
- z objektu přehrážky bude odstraněn kámen v úrovni dna, aby došlo k odvodnění ret. prostoru, současně budou odstraněny stávající pařezy nad a pod přehrážkou,
- bude vybourána stávající kamenná přehrážka a bude odtěžen sediment,
- následně bude provedena rekonstrukce přehrážky formou „ztraceného bednění“,
- těleso přehrážky bude uloženo na základový betonový blok, těleso přehrážky bude provedeno z režného zdiva z lomového kamene na cementovou maltu MC 25 (min. vel. kamene 250 mm – oba líce, střed přehrážky bude tvořen betonem C 30/37 XF3 – S3 s vloženou kari sítí),
- přelivná sekce je navržena ve tvaru lichoběžníku,
- podjezí přehrážky bude zpevněno rovnaninou z lomového kamene a ukončeno stabilizačním pásem
SO 04: Rekonstrukce železobetonové přehrážky v ř. km 1,800
- z retenčního prostoru a pod přehrážkou budou odstraněny 2 vzrostlé stromy, dále bude odstraněno 50 pařezů,
- v úrovni dna stávající přehrážky bude vybourán otvor, aby došlo k odvodnění retenčního prostoru, stávající přehrážka bude vybourána a bude odtěžen sediment z retenčního prostoru,
- těleso přehrážky bude uloženo na základový betonový blok, těleso přehrážky bude provedeno z režného zdiva z lomového kamene na cementovou maltu MC 25 (min. vel. kamene 250 mm – oba líce, střed přehrážky bude tvořen betonem C 30/37 XF3 – S3 s vloženou kari sítí),
- přelivná sekce přehrážky je navržena ve tvaru obdélníku, přechod svislých zdí přelivu na korunu přehrážky bude na obou stranách zkosen, v tělese přehrážky bude pět obdélníkových otvorů, které zajistí převádění běžných průtoků vody,
- podjezí přehrážky bude zpevněno rovnaninou z lomového kamene a ukončeno stabilizačním pásem, svahy koryta podjezí budou také opevněny rovnaninou z lomového kamene
- horní konec retenčního prostoru po odtěžení sedimentu bude plynule navázán směrově i výškově na stávající koryto.

Na akci byla vydána závazná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů, včetně pravomocného stavebního povolení a dále stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Veškeré doklady jsou obsaženy v PD – příloha E. Dokladová část.

Místo plnění: k.ú.Malechov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 441 026 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Klatovy

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 500 08

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky