Veřejná zakázka: Oprava střechy objektu Konopiště č.p. 12

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11519
Systémové číslo: P19V00000220
Evidenční číslo zadavatele: S6/2019/038
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.03.2019
Nabídku podat do: 27.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava střechy objektu Konopiště č.p. 12
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Plánovaná oprava střešní krytiny zahrnuje tyto stavební práce a činnosti:
a) Opravu a ošetření stávajícího krovu a 4 dřevěných štítů:
- Mechanické očištění tesařských prvků krovu (obroušením, otesáním a ohoblováním), s následným dvojnásobným nátěrem těchto tesařských konstrukcí přípravkem „Lignofix-I-Profi“.
- Dodání smrkových hranolů I. třídy jakosti, o rozměrech stanovených v projektové dokumentaci, určených k nahrazení vyřezaných pozednic, šikmých vzpěr zhlaví loubí a krovu, prahů a pomocných konzolí loubí, krokví, pásků a dále určených k doplnění stávajících vazních trámů jednostrannými nebo oboustrannými příložkami nebo určených jako protéza stávajícího sloupku.
- Vyřezání částí silně poškozené střešní vazby, s nahrazením těchto částí smrkovými hranoly o průřezech a délkách stanovených projektovou dokumentací.
- Doplnění částí střešní vazby smrkovými hranoly zahrnuje montáž ztužení prvků krovu (vazních trámů a vaznice) jednostrannými nebo oboustrannými příložkami a dále zahrnuje navržené ztužení sloupku krovu pomocí tzv. "protézy", vložené do odsekané drážky. K těmto montážím budou použity ocelové závitové svorníky zakončené kovanou hlavou, jejichž dodávka je uvedena ve specifikaci příslušných spojovacích materiálů.
- Ozdobné tesařské profilování zhlaví loubí bude provedeno u celkem 10 ks nově dodávaných trámů (smrkových hranolů), přičemž vzhled profilování bude věrnou kopií dochovaných prvků.
- Nahrazení 3 ks silně poškozených ozdobných prvků loubí (tzv. „valbiček“) novými, které budou svým vzhledem odpovídat původním dochovaným „valbičkám“.
b) Opravu komínových těles:
- Oškrabání štukové vrstvy omítek u celkem 10 komínů (mimo opravovaná místa).
- Pomístní otlučení nesoudržné vnější omítky komínových těles, jako příprava pro lokální opravy, které budou řešeny nanesením hladké jádrové vápenocementové omítky.
- Přestěrkování povrchu betonových hlav 10 komínů sanační hmotou.
- Úprava vnějších omítek 10 komínů štukováním, s následným nátěrem štukovaných ploch hloubkovou penetrací, na níž bude proveden dvojnásobný nátěr fasádní barvou.
c) Výměnu klempířských prvků:
- Nové klempířské konstrukce jsou uvažovány z měděných plechů, tloušťky 0,55 mm a budou provedeny dle ČSN 73 3610.
- Demontáž štítového oplechování u 6 hlavních velkých štítů a u 7 malých vikýřů, na kterou naváže montáž štítového lemování z měděných plechů R.Š. 330 mm (u 6 hlavních velkých štítů) a R.Š. 250 mm (u 7 malých vikýřů).
- Demontáž plechů z 8 hlavních úžlabí, z 14 úžlabí malých vikýřů a z 4 úžlabí velkých vikýřů a na ni navazující montáž úžlabí z měděného plechu, R.Š. 660 mm (u 8 hlavních úžlabí (oplechování trojitým ohybem), u 14 úžlabí malých vikýřů a 4 úžlabí velkých vikýřů), včetně 13 měděných spojů těchto úžlabí v hřebeni (R.Š. 660 mm).
- Demontáž stávající plechové krytiny věžičky a následná montáž měděné střešní krytiny.
- Demontáž oplechování parapetu věžičky, s navazující instalací měděných parapetů (plech R.Š. 450 mm), včetně 4 rohů.
- Demontáž lemování z plechu u 7 malých vikýřů (čelní patní hrany), oplechování 4 stran věžičky a 2 velkých vikýřů (čelní patní hrany a boční lemování), s následnou montáží lemování z měděného plechu R.Š. 330 mm u 7 malých vikýřů (čelní patní hrany), oplechování 4 stran věžičky a 2 velkých vikýřů (čelní patní hrany a boční lemování).
- Demontáž stávajícího lemování 8 dvou průduchových a 2 jedno průduchových komínů a následné zřízení měděného lemování, dle rozpisu uvedeném ve výkresu D.7 projektové dokumentace.
- Demontáž 2 současných ventilačních nástavců a na ni navazující montáž 2 atypických ventilačních nástavců z měděného plechu se stříškou (D100).
- Demontáž 5 stávajících střešních poklopů, včetně s nimi souvisejícího lemování, na níž naváže osazení 4 střešních kominických výlezů (velikosti 600 x 600 mm), tzn. montáž 4 ks střešních poklopů z měděného plechu, vyplněných drátosklem, včetně lemování, které je součástí každého výlezu.
- Demontáž stávajících kruhových odpadních trub, včetně kolen a objímek a osazení odpadních kruhových trub z měděného plechu (D100), včetně kolen a objímek.
- Demontáž podokapních půlkruhových žlabů, včetně jejich čel, rohů, háků a 12 kotlíků a následná montáž podokapních půlkruhových žlabů z měděného plechu, R.Š. 330 mm, včetně čel, rohů, háků a 12 kónických kotlíků z měděného plechu R.Š. 300 (D100).
- Demontáž ozdobných prvků z plechu (1 „makovičky“ na věžičce, 2 „makoviček“ na krajních štítech a 2 špiček velkých vikýřů) a jejich nahrazení přesnými měděnými kopiemi původního zpracování.
- Instalace sněhových tyčových zachytávačů z dřevěné kulatiny o průměru 120 mm, včetně držáků z ocelového plechu a pásoviny, žárově pozinkovaných, s vrchním staroměděným nástřikem.
d) Výměnu střešní krytiny:
- Demontáž stávající střešní krytiny z tašek pálených („bobrovek“) do suti, včetně demontáže zastřešení hřebenů a nároží.
- Provizorní překrytí střechy po odebrání původní střešní krytiny pomocí fólie uchycené drátem.
- Demontáž stávajících střešních latí, poškozeného bednění střechy z prken na sraz a bednění stěn z prken (loubí).
- Montáž doplňovaného bednění střechy z prken na sraz, tloušťky 20 mm (náhrada za poškozené bednění), včetně použití spojovacích prostředků.
- Montáž bednění stěn loubí z hoblovaných prken tloušťky 20 mm, včetně použití spojovacích prostředků (projektovou dokumentací uvažované doplnění loubí novými hoblovanými smrkovými prkny).
- Odstranění původních nátěrů dřevěných konstrukcí obroušením (ponechané prkenné bednění střechy, vikýřů a loubí), s následným nátěrem těchto venkovních dřevěných konstrukcí přípravkem „Lignofix OH“ a navazujícím dvojnásobným nátěrem vrchní barvou, provedeným u všech projektovou dokumentací určených tesařských konstrukcí (bednění, loubí, vikýře a balkon).
- Montáž laťování střechy ze střešních impregnovaných latí I. třídy jakosti, profilu 32x50; s roztečí latí do 22 cm.
- Montáž zastřešení z pálených tašek „bobrovek“ na připravené laťování a montáž zastřešení nároží a hřebenů pálenými hřebenáči do malty, včetně dodání požadované střešní krytiny (tašky typu „bobrovka“, 18x38, kulatý řez; základní, hřebenové, okapové a hřebenáče nosové k tašce „bobrovce“) a spojovacích prostředků.
e) Opravu hromosvodu a jeho uzemnění:
- Kompletní demontáž stávajícího hromosvodu, včetně jeho napojení na zemnící prvky.
- Provedení přípravných prací pro opravu uzemnění hromosvodu spočívající v
- Rozebrání dlažby z betonových zámkových dlaždic (15,00 m2).
- Řezání (3,50 m) a odstranění živičného krytu komunikace, tloušťky do 15 cm (4,72 m2).
- Odstranění podkladů z kameniva drceného, tloušťky do 40 cm (1,22 m2) a tloušťky do 50 cm (15,00 m2).
- Hloubení rýh šířky 0,35 m a hloubky 0,80 m, v hornině třídy 3, kolem celého objektu, pro opravu uzemnění hromosvodu (36,10 m3).
- Montáž uzemnění hromosvodové soustavy páskem „FeZn 30x4“ a drátem „FeZn 10 mm“, uloženými v zemi, v min. hloubce 0,70 m.
- Zpětný zásyp vyhloubené rýhy po dokončení montáže uzemnění hromosvodu (36,10 m3).
- Opravy stávající zpevněné plochy a komunikace po dokončení prací na uzemnění hromosvodové soustavy spočívající ve:
- Vyspravení rýhy výkopu mechanicky zpevněným hrubým drceným kamenivem (2,64 t), s následným zpětným uložením očištěné betonové zámkové dlažby tloušťky 8 cm do lože z kameniva (15,00 m2).
- Vyspravení překopu komunikace asfaltovou směsí ACL + ACP, v celkové tloušťce 110 mm (1,20 t), s následnou opravou krytu vozovky asfaltovým betonem ACO, tloušťky 40 mm (4,72 m2).
- Provedení hřebenové jímací soustavy z měděného drátu (d = 8 mm), dle ČSN EN 62305-2 (pro třídu LPS III.), doplněné o podpěry umístěné po vzdálenosti 0,75 m.
- Doplnění hřebenové jímací soustavy objektu, s ohledem na soubor norem ČSN EN 62305, o 14 jímacích tyčí v délce 2 m, umístěných především u komínů, včetně držáků a připojovacích svorek.
- Osazení jímací tyče pro ochranu anténního sytému, délky 3 m, včetně distančního izolačního držáku a svorky.
- Montáž 12 svodů hřebenové jímací soustavy z měděného drátu (d = 8 mm), včetně všech součástí a příslušenství (svorky spojovací, připojovací, okapové, na potrubí a svorky zkušební; podpěry vedení z mědi).
- Každý z 12 svodů bude označen štítkem s pořadovým číslem a štítkem s vyznačením data poslední revize (tj. celkem 24 ks štítků). K provedeným pracím na hromosvodu a jeho uzemnění bude doložena revizní zpráva.
f) Použití lešení v průběhu stavebních prací:
- Projektová dokumentace navrhuje použití lehkého řadového lešení s podlážkami a s ochranným 1 tyčovým zábradlím, šířky do 1,20 m a výšky do 20,00 m, po dobu 2 měsíců (586,00 m2; montáž + demontáž).
- Pro opravu komínů bude použito lehkého pracovního pomocného lešení, s výškou podlážky do 3,50 m (63,00 m2; montáž + demontáž).
- Položkový rozpočet kalkuluje s použitím záchytné stříšky na lešení, vyložené do 2 m, a to po dobu 2 měsíců (8,00 m; montáž + demontáž).
g) Ostatní opravy:
- Odstranění původního hliněného násypu podlahy poškozeného při zateplování stropů, s následným doplněním tohoto násypu vhodným hlinitoslámovým zásypem, s cílem dosáhnout původní podoby hliněné podlahy (vyplnění rýh na půdě v objemu 3,75 m3).
- Osazení 2 práškových hasících přístrojů P6TH (6 kg) do půdních prostor.
- Vyčištění prostoru půdy po dokončení všech oprav.
Místo plnění: Konopiště č.p.12, p.p.č. 4303/3, k. ú. Benešov u Prahy (objekt se nachází v areálu kulturní památky - Zámku Konopiště)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 164 653 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Benešov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky