Veřejná zakázka: VN Rybárna

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11586
Systémové číslo: P19V00000287
Evidenční číslo zadavatele: S955/2019/008
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.04.2019
Nabídku podat do: 15.04.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Rybárna
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Práce budou provedeny dle projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a provádění stavby (DPS) „VN Rybárna“ z 12/2018 (dále jen PD), vypracované AV ProENVI, s.r.o., hlavní projektant Ing. Adam Vokurka, Ph.D. – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, č. autorizace ČKAIT 0010051, a podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky.
Technické řešení spočívá v rekonstrukci, resp. obnově průtočné vodní nádrže na Umířovském potoce. V rámci stavby bude rekonstruováno hrázové těleso – zemní hráz, dále bude provedena úplná obnova funkčních technických objektů – bezpečnostního přelivu a vypouštěcího zařízení (spodní výpusť) a bezpečné odvedení vod do podhrází. Dále bude řešen prostor budoucí zátopy a přístupová pěšina.
Předmětem zakázky je rekonstrukce - obnova průtočné malé vodní nádrže „VN Rybárna“.
Stavba je členěna na 5 stavebních objektů (SO):
SO 1: Těleso Hráze
SO 2: Úprava zátopy
SO 3: Spodní výpust
SO 4: Bezpečnostní přeliv
SO 5: Pěšina
Veškeré pozemky dotčené stavbou a pozemky pro přístup budou uvedeny do původního stavu a protokolárně předány jejím vlastníkům.
Součástí této zakázky je také kácení dřevin v menším rozsahu, který je dán platným rozhodnutím ke kácení dřevin rostoucích mimo les a PD. Součástí je dále i odstranění pařezů z prostoru navržených úprav (cca 90 ks), které budou uloženy v prostoru staveniště.
Kompletní specifikace a podrobný popis provedení jednotlivých stavebních objektů jsou uvedeny v PD.

Na akci byla vydána závazná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů, včetně pravomocného stavebního povolení a dále stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Veškeré doklady jsou obsaženy v PD – příloha E. Dokladová část.
Místo plnění: k.ú.Nečtiny

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 247 334 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-sever

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky