Veřejná zakázka: VN Bílčická a VN U Kostela

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 11598
Systémové číslo: P19V00000299
Evidenční číslo zadavatele: S951/2019/016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-019582
Datum zahájení: 05.04.2019
Nabídku podat do: 26.04.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Bílčická a VN U Kostela
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce charakteru investic, která je složena ze dvou částí. Předmětem zakázky je obnova dvou stávajících malých vodních nádrží, a to VN Bílčická a VN U Kostela. Plnění zakázky se rozumí pro každou část díla samostatně, tj. samostatně pro „VN Bílčická“ a samostatně pro „VN U Kostela“, a to samostatně včetně administrace – předání staveniště, vedení stavebního deníku, předání a převzetí dokončeného díla, vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla atp. a fakturace. Na zakázku bude uzavřena jedna smlouva o dílo.

U obou bude provedeno odstranění sedimentu a profilace dna nádrže, odtěžení a dosyp hráze (v případě VN Bílčické bude nová hráz zbudována v místě původní, u VN U Kostela bude boční hráz zrušena, čelní prodloužena a zavázána do levého břehu). Dojde k realizaci nových výpustných zařízení (požeráků), bezpečnostních přelivů a v podhrází budou vyhloubeny tůně. Trubní propusty pod lesními cestami budou pročištěny, u VN U Kostela bude zasypáno původní koryto toku. Pro obě stavby bude otevřen společný zemník.

Stavba VN Bílčická zahrnuje tyto stavební objekty:
SO 01 a Retenční prostor
SO 01 b Hráz
SO 02 a Výpustné zařízení - požerák
SO 02 b Bezpečnostní přeliv
SO 05 Tůň
SO 06 Trubní propust
VRN

Stavba VN U Kostela zahrnuje tyto stavební objekty:
SO 01 a Retenční prostor
SO 01 b Hráz
SO 02 a Výpustné zařízení – požerák
SO 02 b Bezpečnostní přeliv
SO 03 Trubní propust a stabilizace koryta
SO 05 Zemník
SO 06 Tůně
VRN

Nádrže jsou v současné době vypuštěné. Bližší popis zakázky viz projektové dokumentace.

Zakázka bude provedena kompletně dle samostatných projektových dokumentací „VN Bílčická“ a „VN U Kostela“, obě zpracované firmou VH Atelier, spol. s r. o., Lidická 81, 602 00 Brno, zodpovědný projektant Ing. Ivo Pospíšil. Dále budou respektovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.
Stavby byly povoleny rozhodnutími vydanými Městským úřadem Vítkov č. j. MUVI 34004/2018 ze dne 18. 12. 2018 (VN Bílčická) a č. j. MUVI 59/2019 ze dne 3. 1. 2019 (VN U Kostela).


Upozornění na specifické požadavky:
• Dodavatel bere na vědomí, že součástí dodávky je zajištění činnosti geologa na stavbě vč. nutných zkoušek pro řádné provádění a dokončení díla – podrobněji viz výkaz výměr obou projektových dokumentací – vedlejší a ostatní náklady, položka č. VRN4-003.
• Dodavatel bere na vědomí, že pro období realizace stavby bude aktualizován havarijní plán. Zadavatel předá při převzetí staveniště dodavateli havarijní plán schválený příslušným vodoprávním úřadem. – viz výkaz výměr obou projektových dokumentací, vedlejší a ostatní náklady, položka č. VRN2-002
Místo plnění: IDVT 10216926, 10210413, k. ú. Lesy, obec Budišov nad Budišovkou, okres Opava, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 232 325 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky