Veřejná zakázka: VD Květoňov - patní dren

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 11653
Systémové číslo: P19V00000354
Evidenční číslo zadavatele: S954/2019/008
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.04.2019
Nabídku podat do: 29.04.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Květoňov - patní dren
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Vybudování patní drenáže
Stavba je členěna na 1 stavební objekt:
SO 01: Patní drenáž bude vybudována v levé části podhrází a levé části vzdušní paty tělesa hráze VD Květoňov. Patní drenáž se bude skládat ze dvou nezávislých větví zaústěných do vodního toku Kamenice. Hlavním účelem drenáže bude odvádění průsakových a případných svahových vod do vodoteče.
Drén D1 bude veden ve vzdušním zavázání tělesa hráze, podél vzdušní paty tělesa hráze a podél sdruženého objektu k vodoteči. Drén D2 bude veden přibližně 9,0 m od vzdušní paty hráze směrem k vývaru sdruženého objektu a dále pak podél sdruženého objektu k vodoteči.
Jímací úsek patních drenáží je navržen z perforovaného potrubí a úsek, který není určen pro jímání vody z potrubí neperforovaného. Jímací úseky patního drénu byly navrženy z perforovaného potrubí
a dvojitého filtru, který byl navržen na základě odebraných vzorků zemin v podhrází v rámci IGP. Vnější filtr drenáže byl navržen z kameniva frakce 2/4 mm a vnitřní filtr byl navržen z kameniva frakce 4/8 mm. Perforace potrubí je provedena v úseči 220°. Zbylá zemina bude použita jako přitěžovací přísyp vzdušního svahu VD.
Na obou trasách patní drenáže jsou umístěny plastové šachty (ve výškových a směrových lomech). Na trase drenáže D1 je umístěno 7 ks šachet a na trase drenáže D2 jsou 3 ks šachet. Patní drenáže jsou zaústěny do vodoteče za sdruženým objektem VD Květoňov
Práce budou provedeny dle projektové dokumentace a výkazu výměr akce „VD Květoňov – SO 01 Patní drén“
Projektovou dokumentaci vypracovala projektová kancelář- VODNÍ DÍLA – TBD a.s. Hybernská 40, 110 00 Praha 1, Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Pána (ČKAIT – 0102406)
Veškeré doklady ke stavbě viz „E. Dokladová část“ v PD.
K předmětné akci byly vydány následující dokumenty:
MěÚ Kaplice, Nemá námitek s provedeních Udržovacích prací ze dne 12.3.2019 č.j. MěÚK/06006/2019/02

Zhotovitel je povinen dodržet a zajistit veškeré případné podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních a souhlasech vlastníků a nájemců dotčených pozemků stavbou.

Místo plnění: k.ú. Mostky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 256 286 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků