Veřejná zakázka: Křelovický potok ř.km 6,73 – udržovací práce

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00003414
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1166
Systémové číslo: P15V00001166
Evidenční číslo zadavatele: S954/2012/099
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 14.08.2012
Nabídku podat do: 23.08.2012 08:30
Otevírání obálek: 23.08.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Křelovický potok ř.km 6,73 – udržovací práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o údržbu toku v intravilánu obce Křelovice, prováděnou z vlastních zdrojů zadavatele.
Na základě vytýčení bude dle podélného profilu provedena úprava nivelety dna a dle příčných profilů bude provedeno vyčištění, odstranění nánosů a ruderálního porostu s vytvarováním kynety.
Ve 3 úsecích budou odstraněny nátrže, upraveny a zastabilizovány břehy geotextilií a kam. záhozem. V trase toku dojde ke křížení 2x s obecním vodovodem, 1x s podzemním vedením kabely O2 a ke křížení s nadzemním vedením ČEZ.
Téměř souběžně s touto akcí bude obec Křelovice s již vysoutěženou firmou provádět na vlastní náklady rekonstrukci zborcených pobřežních zídek a čištění toků pod mostky v obci. Je potřebná koordinace obou staveb (zařízení staveniště, vytýčení sítí, dodržení nivelety dna dle PD pro stavbu zídek apod.).
Přístup ke korytu toku je po místní komunikaci. Sediment bude odvážen do vzdálenosti 0,7 km nad obcí a ukládán na obecním pozemku p.p.č. 3893/1, kde bude rozhrnut a urovnán. Uložení sedimentu nebude zpoplatněno.
Práce budou provedeny dle projektové dokumentace a výkazu výměr akce „Křelovický potok ř.km 6,73 – údržbové práce“, vypracované Ing. Jiří Táglem, Měchurova 354, 33901 Klatovy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 174 753 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-sever

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Správa toků - oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky