Veřejná zakázka: HB Jahodový potok ř. km 0,400

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 11711
Systémové číslo: P19V00000412
Evidenční číslo zadavatele: S954/2019/009
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.04.2019
Nabídku podat do: 30.04.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: HB Jahodový potok ř. km 0,400
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
SO1. Jedná se o rekonstrukci kamenné přehrážky na Jahodovém potoce. Bude provedena dvoustupňová injektáž tělesa kamenné přehrážky směsmi na bázi cementu a případné doinjektování tělesa hmotami na bázi polyuretanové pryskyřice. V rámci sanace objektu budou provedeny lokální opravy zdiva, kompletně obnoveno spárování zdiva a dojde k vyvložkování průtočných otvorů.
SO2. Dojde k demolici stávajícího dopadiště přehrážky, nově bude dopadiště provedeno z kamenné rovnaniny prolité betonem, dopadiště bude ukončeno betonovým prahem, přechodový profil bude stabilisován kamenným záhozem z vybouraného kameniva.
SO3. Na pravém břehu v těsném souběhu s komunikací bude provedeno ocelové zábradlí, kotvené do betonových patek.
Projektovou dokumentaci vypracovala projektová kancelář- HG Partner, s. r. o., Smetanova 200, 250 82 Úvaly, odpovědný projektant ing. Jaroslav Vrzák. K předmětné akci byly vydány následující dokumenty:

- stavební povolení vydaného MěÚ Sedlčany dne 26.9. 2014 pod č. j. ŽP/15933/2014-3/Ja
- rozhodnutí-změna stavby před dokončením vydané MěÚ Sedlčany č.j. ŽP/12760/2018-18 ze dne 26. 11. 2018
- Závazné stanovisko orgánu státní správy lesů při MěÚ Sedlčany č.j. ŽP/11670/2018 ze dne 4. 7. 2018
- Závazné stanovisko k zásahu do VKP č.j. ŽP/14472/2018-2 ze dne 19. 7. 2018
- Vyjádření Povodí Vltavy s.p. č.j. 39104/2018-242/Ma ze dne 23. 7. 2018
- Vyjádření CETIN č.j. 612433/18 ze dne 15. 5. 2018- nedochází ke střetu
- Vyjádření ČEZ Distribuce č.j. 0100923413 ze dne 14. 5. 2018 -střet s nadzemním NN
- Vyjádření Telco Pro Services a.s. č.j. 0200752217 ze dne 14. 5. 2018 – nedochází ke střetu
- Vyjádření Grid Services s.r.o. č.j. 5001722381 ze dne 15.5.2018 -nedochází ke střetu
- Vyjádření 1. SČV č.j. TÚP/191/18-Fas ze dne 16. 5. 2018 – nedochází ke střetu
- Vyjádření NET4GAS s.r.o. č.j. 4196/18/OVP/N ze dne 15. 5. 2018 – nedochází ke střetu
- Vyjádření T-Mobile Czech republic a .s. č.j. E18076/18 ze dne 15.5.2018– nedochází ke střetu
- Vyjádření Vodafone Czech republic a.s. č.j. 180515-094680271 ze dne 15.5.2018-nedochází ke střetu
Veškeré doklady ke stavbě viz „Dokladová část“ v PD.
Zhotovitel je povinen dodržet a zajistit veškeré případné podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních a souhlasech vlastníků a nájemců dotčených pozemků stavbou.

Místo plnění: Sedlčany, k.ú. Proudkovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 250 919 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků