Veřejná zakázka: Těptín - Vodovodní přípojky v Těsné ulici

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 11713
Systémové číslo: P19V00000414
Evidenční číslo zadavatele: S6/2019/052
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.04.2019
Nabídku podat do: 03.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Těptín - Vodovodní přípojky v Těsné ulici
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Realizace stavebních prací bude spočívat v hloubení rýh pro uložení přípojek, ve vlastní realizaci napojení těchto přípojek na vodovodní řad a v osazení vodoměrných šachet. Stavbu vodovodních přípojek budou tvořit tyto stavební práce:
- Sejmutí ornice z předzahrádek, s vodorovným přemístěním a složením na hromady na vzdálenost do 100 m.
- Rozebrání vozovky ze zámkové dlažby, uložené do lože z kameniva, v místě vedení celkem 5 vodovodních přípojek a vybourání krytu z betonu prostého, v místě vedení 2 vodovodních přípojek.
- Vytrhání obrubníků, s vybouráním jejich lože z betonu a s přemístěním vybouraných hmot na místo uložení ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
- Odstranění podkladu z kameniva hrubého drceného, tloušťky do 200 mm, uloženého pod zámkovou dlažbou a pod krytem z betonu.
- Doprava suti vzniklé rozebíráním vozovky ze zámkové dlažby a z betonu, vytrháním obrubníků a odstraněním podkladu vozovky z HDK, na skládku odpadů, včetně složení (projektovaná vzdálenost 10 km) a úhrady poplatku za uložení suti na skládce odpadů.
- Strojní hloubení rýh 7 vodovodních přípojek, v hornině třídy 3 (60 % objemu), včetně zohlednění lepivosti horniny, šířky do 200 cm, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
- Strojní hloubení rýh 7 vodovodních přípojek, v hornině třídy 4 (40 % objemu), včetně zohlednění lepivosti horniny, šířky do 200 cm, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
- Poznámka: Položkový rozpočet zohledňuje formou příplatku k cenám provedení tzv. „ztížených vykopávek“, v horninách jakékoliv třídy, za ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení plynovodu a kanalizace.
- Svislé přemístění výkopku z hornin do třídy 4, při hloubce výkopu do 2,5 m, s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek.
- Zřízení příložného pažení a rozepření stěn 7 rýh, hloubky do 2 m.
- Vodorovné přemístění vytříděného přebytku výkopku z hornin do třídy 4 na skládku odpadů, na vzdálenost do 10 km, s jeho složením bez rozhrnutí (včetně zpáteční cesty vozidla). S úhradou poplatku za uložení výkopku z hornin do třídy 4 na skládce odpadů.
- Dočasné zajištění podzemního potrubí plynovodu DN do 200 mm, ve výkopišti, ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním.
- Dočasné zajištění podzemního silového a slaboproudého kabelu, ve výkopišti, ve stavu a poloze, ve kterých byl na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním.
- Zřízení lože pod vodovodní potrubí v otevřeném výkopu, z kameniva drobného těženého frakce 0-4 mm.
- Zřízení 7 vodovodních přípojek:
- Montáž potrubí z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm (PE 100 RC SDR 11 D 1“ – D 32 x 3,0 mm). Připevnění měděného vodiče CY 4,00 mm2 na vrch potrubí.
- Montáž 7 ks elektrotvarovek (T-kus PE 100; odbočkový, navrtávací; otočný vývod 360°; D = 90,0 mm; D2 = 32 mm).
- Montáž 7 ks litinových šoupátek pro domovní vodovodní přípojky (DN 1"; vnější průměr potrubí 32 mm; provedení: na obou stranách s hrdlem ISO pro potrubí z PE; PN 16).
- Montáž vodovodních armatur, mechanických tvarovek, spojek pro PE potrubí s vnitřním závitem D 32 / 1", v otevřeném výkopu.
- Instalace 7 ks zemních teleskopických souprav pro domovní přípojky se šroubovým napojením (DN 3/4" - 2") a osazení 7 podkladových desek, s 7 ks litinových ventilových poklopů používaných pro vodu (vnitřní D = 77 mm; D = 190,0 mm; výška 250 mm).
- Dodávka a montáž 7 ks vodoměrných a revizních plastových obdélníkových šachet s průchodkami a pochozími poklopy, včetně zřízení podkladních betonů tloušťky 10 cm, vyztužených sítí 8/100/100.
- Kompletní instalace vybavení 7 vodoměrných a revizních plastových obdélníkových šachet (šroubení vodoměrných souprav, kohouty, zpětné klapky, vodoměry 1", soupravy 3/4").
- Dodání a připevnění 7 ks orientačních tabulek na vodovodních řadech na zdivu.
- Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 mm při tlakových zkouškách, obsahující montáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí (pro jakýkoliv způsob zabezpečení); např. montáž koncových tvarovek, zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady, s následnou demontáží po provedení tlakových zkoušek.
- Provedení tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm, s přísunem a montáží zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, včetně dodání vody pro tlakovou zkoušku, s následnou demontáží a odsunem zkoušecího čerpadla.
- Čerpání vody výtlačným potrubím v délce do 20 m, včetně pohotovosti záložní čerpací soupravy, sacího a výtlačného potrubí, případně odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.
- Uložení kabelového vedení do chráničky DN 100 (trubka ochranná HDPE; SDR 17,6; vnější průměr 110,0 mm; vnitřní průměr 97,4 mm; s = 6,30 mm; barva černá se žlutým pruhem; půlená), včetně montáže a dodávky vymezovacích objímek pro nasunutí sekce a koncových manžet k uzavření chráničky.
- Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 7 rýh, s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.
- Obsyp potrubí 7 vodovodních přípojek, štěrkopískem třídy A, frakce 0-22 mm, připraveným podél výkopů ve vzdálenosti do 3 m od jejich krajů, včetně postupného hutnění.
- Uložení výstražné fólie pro vodovod, šířky 30 cm.
- Zásyp rýh 7 vodovodních přípojek v prostoru předzahrádek vytříděnou zeminou z výkopku, s uložením výkopku po vrstvách a se zhutněním, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.
- Zásyp rýh 7 vodovodních přípojek v prostoru komunikace štěrkodrtí frakce 0-63 mm, s jejím uložením po vrstvách a se zhutněním, včetně strojního přemístění tohoto materiálu ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.
- Podklad ze štěrkodrti provedený v místech průchodu přípojek komunikací provedený ve dvou krocích: Rozprostřením a zhutněním štěrkodrti frakce 0-63 mm, v tloušťce 200 mm po zhutnění a rozprostřením a zhutněním štěrkodrti frakce 0-32 mm, v tloušťce 150 mm po zhutnění.
- Dodávka 4,08 ks betonových ležatých (nájezdových) obrubníků přírodní barvy, o rozměrech: l = 1000 mm; š = 148,5 mm; h = 145,0 mm, jako případná náhrada za poškozené obrubníky při rozebírání vozovky.
- Dodávka 1,53 ks betonových chodníkových obrubníků šedé barvy, o rozměrech: l = 1000 mm; š = 100 mm; h = 250 mm, jako případná náhrada za poškozené obrubníky při rozebírání vozovky.
- Dodávka 1,53 ks betonových silničních obrubníků šedé barvy, o rozměrech: l = 1000 mm; š = 150 mm; h = 250 mm, jako případná náhrada za poškozené obrubníky při rozebírání vozovky.
- Zpětné osazení obrubníku ležatého (8 m), do lože a s boční opěrou z betonu prostého C 12/15, včetně dodání hmot pro lože tloušťky do 100 mm.
- Zpětné osazení obrubníku stojatého (6 m), do lože a s boční opěrou z betonu prostého C 12/15, včetně dodání hmot pro lože tloušťky do 100 mm.
- Dodávka betonové dlažby o rozměrech: l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80 mm, jako náhrady za poškozenou dlažbu při rozebrání vozovky.
- Kladení zámkové dlažby o tloušťce 80 mm do lože provedeného z kameniva drceného, tloušťky 40 mm, s dvojitým hutněním a vyplněním spár, včetně finálního smetení přebytečného materiálu na krajnici (s dodáním hmot pro lože a výplň spár).
- Zřízení krytu vozovky z betonu C 30/37, tloušťky 150 mm (napojení na původní betonový kryt vozovky v místě vodovodních přípojek č. 6 a 7).
- Opětovné rozprostření a urovnání ornice v prostoru předzahrádek, v tloušťce vrstvy do 150 mm, včetně jejího přemístění z dočasných skládek (hromad) na místo potřeby a následné založení trávníku výsevem parkové travní směsi.
- Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN do 70 mm, s napuštěním vody s desinfekčním prostředkem a s vypuštěním vody po provedení prací. Součástí jsou i náklady na bakteriologický rozbor vody.
Místo plnění: K.ú. Těptín, p.p.č. 190/84, 86, 87, 88, 89, 90 a 91), přípojka bude sloužit pro sedm bytových jednotek v Těptíně (č.p. 836, 838 – 843)

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 539 072 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha-východ

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků