Veřejná zakázka: Lesní cesta K Oponě, Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského, Opevnění toku Světlá

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 11753
Systémové číslo: P19V00000454
Evidenční číslo zadavatele: S954/2019/007
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-013368
Datum zahájení: 24.04.2019
Nabídku podat do: 29.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lesní cesta K Oponě, Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského, Opevnění toku Světlá
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Lesní cesta „K Oponě“
SO 01 Komunikace a zpevněné plochy: Výstavba nové lesní cesty v délce 1352 metrů, kategorie 2L- 3,5/20, včetně výhyben, obratiště, sjezdů na skládky dřeva a propustků. V první fázi bude provedena celá lesní cesta mimo poslední vrstvy komunikace tvořené uzavíracím posypem kamenivem frakce 0-4 mm, 25 kg/m2. Tato poslední vrstva bude provedena až v poslední fázi po zhotovení veškerých prací na ostatních objektech plavebního kanálu
SO 02: Propustky: Trasu cesty kříží dva drobné přítoky, které v současnosti vtékají do Schwarzenberského kanálu přepadem přes horní hranu břehové zídky kanálu. V těchto místech jsou navrženy 4 propustky, jež zajistí bezpečné odvedení vody přes cestu, zlepší odtokové poměry v dané
lokalitě a zamezí dalšímu rozrušování břehových zídek kanálu proudící vodou.
Práce budou provedeny dle projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr akce „Lesní cesta „K Oponě““
Veškeré doklady ke stavbě jsou součástí PD.
Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského
SO 01 Otovský potok 0,00 – 0,60: Účelem stavby je opravit opevnění koryta toku (pomístná oprava břehových zdí, pomístná oprava opevnění dna), zprůchodnění koryta (odstranění překážek z toku, odstranění sedimentů z koryta toku) a místy navrácení toku do původního opevněného koryta. SO 01
je v souběhu se státní hranicí s Rakouskem.
SO 02 Otovský potok 0,60 – 2,28: Účelem stavby je opravit opevnění koryta toku (pomístná oprava břehových zdí, pomístná oprava opevnění dna), zprůchodnění koryta (odstranění překážek z toku, odstranění sedimentů z koryta toku) a místy navrácení toku do původního opevněného koryta.
SO 03 Schwarzenberský kanál 0,00 – 0,76: Účelem stavby je opravit opevnění koryta toku (pomístná oprava břehových zdí, pomístná oprava opevnění dna), zprůchodnění koryta (odstranění překážek z toku, odstranění sedimentů z koryta toku) a místy navrácení toku do původního opevněného koryta.
SO 04 Opěrná zeď Otovský potok: V místě, kde plavební kanál protéká nad přirozenou údolnicí, došlo v minulosti k jeho prokopání, z tohoto důvodu je nutné vybudovat novou opěrnou zeď, která zajistí průtok vody zpět v plavebním kanálu.
SO 05 Kácení dřevin mimo pozemky Lesů ČR, s.p. – pokácení 453 ks stromů, včetně rozmanipulování a likvidace větví, odstranění 2 715,60m2 křovin včetně jejich likvidace.
SO 06 Přístupová komunikace od ř. km 0,59 do ř. km 1,57 Otovského potoka: V rámci SO-06 bude provedena dočasná přístupová komunikace, a to v kilometráži Otovského potoka ř. km 0,590 - 1,570. Komunikace bude zpevněna položením štěrkodrťové vrstvy tl. 15 cm, tř. B, frakce 0-63, pod štěrkovou vrstvou se bude nacházet geotextilie o hmotnosti 500 g/m2. Šířka komunikace bude 3 m.
Práce budou provedeny dle projektové dokumentace a výkazu výměr akce „Opevnění toku Otovského ř. km 0,0 – 2,3, Schwarzenberského ř. km 0,0 – 0,7.“
Veškeré doklady ke stavbě jsou součástí PD.
Opevnění toku Světlá
SO 01 Světlá ř. km 3,15 – 4,40: Účelem stavby je opravit opevnění koryta toku (pomístná oprava břehových zdí, pomístná oprava opevnění dna), zprůchodnění koryta (odstranění překážek z toku, odstranění sedimentů z koryta toku) a místy navrácení toku do původního opevněného koryta.
SO 02 Kácení dřevin mimo pozemky Lesů ČR, s.p. – odřezání 167 ks pařezů
SO 03 Přístupové komunikace: Bude provedena dočasná zpevněná přístupová komunikace, a to v délce 180 m. Komunikace bude zpevněna položením štěrkodrťové vrstvy tl. 15 cm, tř. B, frakce 0-63, pod štěrkovou vrstvou se bude nacházet geotextilie o hmotnosti 500 g/m2. Šířka komunikace bude 3 m.
Práce budou provedeny dle projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr akce „Opevnění toku Světlá ř. km 3,15 – 4,40.“
K předmětné akci byly vydány následující dokumenty:
Stavební povolení - Krajský úřad Jihočeský kraj č.j. KUJCK 27/2017/OZZL/6 vydaného dne 29.5.2017 k „Opevnění toku Světlá ř. km 0,0 – 3,15“
Stavební povolení - Městský úřad Vyšší Brod, stavební odbor č.j. MEUVB 2314/2017 – MK vydaného dne 4.10.2017 k „Lesní cesta K Oponě“
Stavební povolení - Krajský úřad Jihočeský kraj č.j. KUJCK 66127/2017/OZZL/6 vydaného dne 29.5.2017 k „Opevnění toku Otovského ř. km 0,0 – 0,705
Souhlas s provedením ohlášené stavby udržovacích prací - Městský úřad Český Krumlov č.j. MUCK66090/2017/OPŽP/Pi vydaného dne 15.12.2017 k „Opevnění toku Otovského potoka ř. km 0,6 – 2,3; Schwarzenberského ř. km 0,0 – 0,7“
Veškeré doklady ke stavbě jsou součástí PD. Zhotovitel je povinen dodržet a zajistit veškeré případné podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních a souhlasech vlastníků a nájemců dotčených
pozemků stavbou.
Místo plnění: k.ú. Jasánky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 151 806 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky