Veřejná zakázka: Štichovice ř.km 1,927-1,992

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 11845
Systémové číslo: P19V00000547
Evidenční číslo zadavatele: S955/2019/014
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.05.2019
Nabídku podat do: 23.05.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Štichovice ř.km 1,927-1,992
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Práce budou provedeny dle projektové dokumentace pro ohlášení a provádění stavby „VN Štichovice“ z 07/2018 (dále jen PD), kterou vypracoval Ing. Alfréd Samek, autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, č. autorizace ČKAIT 0200072, a podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky.

Jedná se o stavbu, kterou lze charakterizovat, jako vodohospodářskou, jde o neinvestiční akci – oprava a údržba, kdy bude proveden jeden stavební objekt stabilizace koryta toku (SO 01) v daném úseku Křečovského potoka, IDVT 102 747 27, č.h.p. 1-11-02-0510, v úseku ř. km 1,927 – 1,992; mimo zastavěné území obce.
Práce budou spočívat v provedení dosypání a stabilizace břehů pod hrází VN Štichovice záhozem z těžkého lomového kamene s urovnáním líce a s opravou současných poškozených výustních objektů.
Dále bude provedena sanace vývařiště těžkým kamenným záhozem z LK min. hmotnosti 500 kg s urovnáním líce a ukončení záhozu kamenným pasem skládaným z LK na sucho min. hmotnosti kamene 500 kg.
Betonový práh ukončující stávající dlažbu bude podbetonován do rostlého terénu do nezámrzné hloubky o výšce podbetonování 1,20 m s rozšířeným základem o 30 cm pro dobrou stabilitu. Stávající šířka prahu je průměrně 30 cm, v podbetonování bude tedy o šířce 60 cm. Délka prahu je 3,33 m. Beton prahu bude proveden do bednění z betonu C 30/37 XA 1 XC4 XF 3.
Součástí zakázky je ochrana plošné drenáže v podhrází VN.
Veškeré pozemky dotčené stavbou a pozemky pro přístup budou uvedeny do původního stavu a protokolárně předány jejím vlastníkům.
Kácení dřevin není součástí této zakázky.
Podrobnosti a specifikace provedení stavby jsou uvedeny v PD.

Místo plnění: k.ú.Křečov, obec Štichovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 984 708 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeň-sever

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky