Veřejná zakázka: Jičínka km 23,700 - 23,950

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 11930
Systémové číslo: P19V00000632
Evidenční číslo zadavatele: S951/2019/028
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.05.2019
Nabídku podat do: 03.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jičínka km 23,700 - 23,950
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou vodohospodářské stavební práce charakteru úprav vodních toků. Je navržena rekonstrukce stávajících 2 přehrážek na vodním toku Jičínka.

Zakázka se skládá ze 2 stavebních objektů:
SO 01 – přehrážka v km 23,765 (spodní přehrážka)
Přehrážka bude nově řešena jako celistvé těleso s oknem ve středové části. Těleso přehrážky bude betonové s kamenným obkladem pouze ze svrchní strany a okno. Přehrážka bude doplněna novým dopadištěm pod přehrážkou. Zároveň bude provedena profilace usazovacího prostoru nad přehrážkou.
SO 02 – přehrážka km 23,912 (horní přehrážka)
Přehrážka bude z toku odstraněna a nahrazena balvanitým skluzem.
Podrobnější popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby, která je spolu s ostatními přílohami zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace ve stupni DSP s názvem „Jičínka km 23,700 – 23,950“ vypracované Ing. Jaroslavem Valouškem, Hranická 419/19, 757 01 Valašské Meziříčí. Při realizaci zakázky budou dodrženy podmínky vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele. Během výstavby je nezbytně nutné dodržet veškeré podmínky Rozhodnutí (stavebního povolení) čj.: OŽP/27937/2018/eholu/spis5575/2018, ze dne 25. 1. 2019 vydaného Městským úřadem Frenštát pod Radhoštěm, odborem životního prostředí.

Upozornění na specifické požadavky zakázky:
1. Upozorňujeme dodavatele, že v PD navrženou mezideponii na pozemku parc. č. 2062/3 v k.ú. Veřovice nelze pro stavbu využít!!! Viz vyjádření LS Rožnov, které je součástí dokladové části PD. Zadavatel počítá s okamžitým odvozem přebytku zeminy a vybouraných hmot na uložiště odpadu buď dle návrhu uvedeného v rozpočtu nebo dle vlastního řešení zvoleného vybraným dodavatelem stavebních prací v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. Uložení zeminy pro zpětný zásyp je uvažováno v akumulačním prostoru přehrážky.

2. Zadavatel upozorňuje, že součástí zakázky je vypracování plánu BOZP autorizovanou osobou a jeho předání před zahájením stavby vč. zajištění povinnosti vyplývající ze zák. č. 309/2006 Sb. a nař. vlády č. 591/2006 Sb..

3. Zadavatel upozorňuje, že součástí zakázky bude mimo jiné zajištění provedení na pokyn zadavatele 2 kompletních sad průkazních a kontrolních zkoušek betonu použitého na stavbě prostřednictvím akreditované laboratoře včetně předání výsledkových protokolů, a to v rozsahu dle projektové dokumentace a soupisu prací. Tuto činnost zajistí a veškeré finanční náklady s tím spojené jdou na vrub dodavatele stavebních prací.

4. Zadavatel upozorňuje, že součástí zakázky je předání technologických postupů vč. materiálových listů investorovi před zahájením stavebních prací, a to nejpozději do 20 dnů od předání staveniště zhotoviteli. Tuto činnost zajistí a veškeré finanční náklady s tím spojené jdou na vrub dodavatele stavebních prací.

5. V projektové dokumentaci zmiňované kácení dřevin pro potřeby realizace této zakázky bylo provedeno samostatně v předstihu. Není tedy předmětem zadání této zakázky.

6. Dodavatel bere na vědomí závazný postup výstavby:
- v termínu do 31. 10. 2019 bude kompletně realizován stavební objekt SO-02
Místo plnění: IDVT: 10100213, katastrální území Veřovice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 064 353 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA – konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídky: LČR, s.p. Přemyslova 1106/19, 500 03 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky