Veřejná zakázka: Děrenský potok v km 0,550 - 5,350

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12212
Systémové číslo: P19V00000914
Evidenční číslo zadavatele: S951/2019/033
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.06.2019
Nabídku podat do: 09.07.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Děrenský potok v km 0,550 - 5,350
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této zakázky jsou stavební práce charakteru úprav vodních toků. Investiční stavební práce budou spočívat v pomístné stabilizaci koryta Děrenského potoka v úseku vymezeném ř. km 0,550 až 5,350.
Dle PD jsou stavební práce navrženy ve 12 úsecích na pravém břehu a v 11 úsecích na levém břehu. Návrh stavby spočívá v částečné úpravě osy koryta toku a úpravě namáhaných svahů v konkávních obloucích, v opevnění paty svahů a částí břehů kamennou rovnaninou. Niveleta dna bude zajištěna kamennými prahy ve dně, výstavba kamenných stabilizačních prahů ve dně je navržena i mimo vyčleněné úseky, tyto jsou staničeny samostatně. Celkem je navrženo 576 m podélného opevnění rovnaninou z lomového kamene a 40 ks příčných objektů.
Stavba není členěna na stavební objekty.
Podrobnější popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace ve stupni DPS s názvem „Děrenský potok v km 0,550 – 5,350“ vypracované projekční firmou HydroIdea, s. r. o., Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov, zodpovědný projektant Ing. Jerzy Nowak. Při realizaci zakázky budou dodrženy podmínky vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Na stavbu bylo Městským úřadem Fulnek vydáno dne 31. 07. 2017 pravomocné územní rozhodnutí pod č. j. FUL 3228/2017 a dne 13. července 2018 bylo Městským úřadem Bílovec vydáno pravomocné Rozhodnutí o povolení stavby vodního díla „Děrenský potok v km 0,550-5,350“ (č. j. MBC/19260/18/ŽP/kla 759/2018).

Upozornění na specifické požadavky:
• V projektové dokumentaci je zmiňováno kácení dřevin pro potřeby realizace zakázky, které však není předmětem této zakázky, jelikož bylo realizováno samostatně v předstihu.
• Dodavatel bere na vědomí, že pro období realizace stavby bude aktualizován havarijní plán (viz výkaz výměr projektové dokumentace, položka č.R-002 Havarijní a povodňový plán – aktualizace a provedení opatření). Před zahájením prací předloží dodavatel havarijní plán ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu (povinnost uložena v Rozhodnutí o povolení stavby vodního díla „Děrenský potok v km 0,550-5,350“).
• Dle podmínek rozhodnutí Krajského úřadu MSK č. j. MSK 97145/2016 ze dne 30. 8. 2016 a jeho prodloužení č. j. MSK 134407/2018 ze dne 5. 11. 2018 mohou být práce ve vodním prostředí v období od 1. dubna do 31. července kalendářního roku prováděny pouze za předpokladu provedení odlovu a vytvoření obtoku pro převedení vody přes staveniště (např. čerpadly a mobilním potrubím pro převedení vody přes pracoviště)“. Náklady s tím spojené nese zhotovitel a je nutno je zohlednit v celkové ceně za dílo v rámci cenové nabídky.
• Zhotovitel zajistí na své náklady ekologický dozor autorizované osoby (§45i odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb.), která před zahájením činnosti ve vodním toku i v průběhu stavby provede kontrolu dotčeného území a dohlédne na dodržení stanovených podmínek. V případě nálezu zvláště chráněných druhů zajistí jejich odborný transfer do vhodného prostředí.
• Dopravní obslužnost při realizaci stavby je zajištěna z veřejných komunikací, které jsou ve většině případů umístěny po obou stranách Děrenského potoka. Most v km 1,372 má maximální únosnost 10,5 t, proto je povinností dodavatele stavby nasadit takovou stavební techniku, která umožní dodržet omezení a limity dané místními podmínkami.
• V rámci realizace stavby dojde k dotčení místních komunikací, které v rozsahu potřeby zřízení sjezdů ze staveniště, dočasného připojení sousedních nemovitostí ke komunikacím, umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nebo zřízení zařízení staveniště a skládky stavebních hmot podléhá povolení ke zvláštním užívání komunikací, k jehož vydání podá zhotovitel stavby žádost min. 2 měsíce před započetím stavby na obecní úřad Kujavy (viz stanovisko OÚ Kujavy č. j. 1116/2016 ze dne 18. 8. 2016).
• Za účelem potřeby dočasného záboru silničních pozemků ve správě SSMSK včetně zřízení dočasných napojení sjezdů z okolních pozemků na komunikaci uzavře zhotovitel stavebních prací se SSMSK, středisko Nový Jičín smlouvu o užití silničního tělesa formou nájmu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel stavebních prací. Podrobněji k tomuto viz vyjádření SSMSK, středisko Nový Jičín, č. j. SSMSK/2016/21438 ze dne 4. 9. 2016. Dle tohoto vyjádření je možno zemní práce v pozemcích a na pozemních komunikacích v majetkové správě SSMSK, středisko Nový Jičín provádět pouze v termínu od 1. 4. do 31. 10. kalendářního roku.
• O povolení k umístění přechodného dopravního značení (na dobu stavebních prací) na pozemní komunikaci je zhotovitel stavebních prací povinen min. 30 dní před zahájením stavebních prací požádat Městský úřad Bílovec, odbor dopravy a silničního hospodářství, po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky – Dopravní inspektorát Nový Jičín.
Místo plnění: IDVT 10208838, katastrální území Kujavy, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 289 231 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky