Veřejná zakázka: VN Horní Čtvrtník

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 12251
Systémové číslo: P19V00000950
Evidenční číslo zadavatele: S954/2019/031
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.06.2019
Nabídku podat do: 11.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Horní Čtvrtník
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
VN Horní Čtvrtník
SO1-Těleso hráze
V rámci tohoto stavebního objektu dojde k celkové rekonstrukci tělesa hráze. Stávající těleso hráze bude vzhledem k jeho stavu částečně odtěženo (návodní svah) a následně dosypáno. Základní parametry hráze budou zachovány. Délka hráze bude 79 m, kóta koruny bude 427,30 m n. m. (v ose). Maximální výška hráze bude 3,3 m, šířka v koruně 3,5 m, sklon návodního svahu bude 1:2,8 a sklon vzdušného líce 1:2.
Návodní líc bude opevněn pohozem, který se bude opírat o patku z LK. Vzdušní svah bude překryt zúrodnitelnou zeminou a oset travním semenem. Na koruně hráze bude provedena vrstva hutněné štěrkodrti. V patě vzdušného svahu hráze bude vybudován patní drén.

SO2 - Zátopa
Úpravy v prostoru zátopy budou spočívat především v odtěžení cca 1590 m3 sedimentu. Následná úprava a tvarování zátopy je navrženo tak, aby byla možné nádrž zcela vypustit a nevznikala bezodtoká místa. Sklony břehů/dna jsou navrženy s cílem vytvořit litorální (mělkovodní) pásmo a podpořit tak ekologické funkce nádrže. Zásahy do stávající břehové hrany budou minimální. Snahou bude v největší možné míře zachovat stávající lem rákosin. Sediment bude rozprostřen na zemědělské pozemky.

SO3 - Spodní výpust
Stávající spodní výpust (dřevěný požerák a odpadní trouba) bude odstraněna a nahrazena novým objektem. Nové výpustné zařízení bude sestávat z betonového požeráku a plastového odpadního potrubí. Požerák je navržen jako otevřený s dvojitou dlužovou stěnou. Požerák nebude přímo v patě hráze, ale bude mírně (cca o 2,0 m) posunut do tělesa hráze tak, aby bylo možné dokonalé zhutnění zeminy v blízkosti objektu. Přístup k požeráku bude zajištěn lávkou s ocelovou nosnou konstrukcí a s dřevěnou pochozí plochou.
Na požerák bude napojeno odpadní potrubí z korugované plastové trouby DN300, která bude obetonovaná a na výtoku zajištěna zděným výtokovým čelem. Délka odpadního potrubí bude 14,9 m. Podélný sklon odpadní trouby je 1,0 %. Pro snížení rizika průsaků bude na odpadním potrubí vybudováno zavazovací žebro. Pod výtokovým čelem je navrženo vývařiště. Navazující odpadní koryto bude v délce 25 m pročištěno a opevněno pohozem.

SO4 - Bezpečnostní přeliv
V rámci stavebního objektu SO4 bude vybudován přímý (korunový) bezpečnostní přeliv a navazující odpadní koryto. S ohledem na lesní cestu vedoucí po koruně hráze bude bezpečnostní přeliv navržen jako přejezdný (průleh v koruně hráze).
Bezpečnostní přeliv je situován u pravého zavázání hráze a je navržen na průtok Q20 = 2,50 m3.s-1, který převede při výšce přepadového paprsku 0,55 m (rezerva ke koruně hráze je 200 mm). Průtočný profil přelivu však převede i průtok Q100 = 3,70 m3.s-1, čímž je zajištěna bezpečnost VD na požadovanou dobu opakování 100 let.
Průtočný profil bude mít lichoběžníkový tvar s šířkou ve dně 1,8 m, hloubkou 0,7 m a sklonem břehu 1:5, resp. 1:5,3. Horní (nátoková) hrana přelivu bude tvořena betonovým pasem P1 s přelivem na úrovni hladiny normálního nadržení. (426,70 m n. m). Dolní hrana přelivu bude stabilizována betonovým pasem P2. Přelivná plocha (prostor mezi betonovými pasy) bude opevněna kamennou dlažbou do betonového lože.
Na bezpečnostní přeliv bude navazovat skluz a dále odpadní koryto, které jsou navrženy přibližně v trase stávajícího odpadního koryta. Délka skluzu navazujícího na přeliv bude 14,2 m a z pohledu trasy bude tvořen jednoduchým kružnicovým obloukem. Skluz bude zajištěn betonovým stabilizačním pasem P3. Pod pasem bude na skluz navazovat odpadní koryto s lichoběžníkovým příčným profilem. Odpadní koryto bude s ohledem na hydraulické namáhání opevněno lomovým kamenem a drceným kamenivem. Na konci skluzu je navrženo vývařiště v přírodě blízké podobě („stabilizovaný výmol“).

Práce budou provedeny dle projektové dokumentace a výkazu výměr akce „VN Horní Čtvrtník;

Projektovou dokumentaci vypracovala projektová kancelář AV ProENVI s.r.o., Se sídlem: Kolonka 118/8, 165 00 Praha 6 – Lysolaje,
zastoupená Ing. Adamem Vokurkou, Ph.D.
Veškeré doklady ke stavbě viz „Dokladová část“ v PD.

Zhotovitel je povinen dodržet a zajistit veškeré případné podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních a souhlasech vlastníků a nájemců dotčených pozemků stavbou.

Místo plnění: Vlašim

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 475 902 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Benešov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA – konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídky: LČR, s.p. Přemyslova 1106/19, 500 03 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky