Veřejná zakázka: Podolský potok II.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12285
Systémové číslo: P19V00000984
Evidenční číslo zadavatele: S951/2019/044
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.07.2019
Nabídku podat do: 17.07.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Podolský potok II.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou vodohospodářské stavební práce charakteru úprav vodních toků. Je navržena rekonstrukce stávajícího podélného opevnění a příčných objektů v korytě vodního toku Podolský potok.

Stavba zahrnuje jeden stavební objekt:
SO 01 Opěrná zeď – investor Lesy ČR, s. p.
Stavební objekt zahrnuje rekonstrukci podélného opevnění na pravém břehu Podolského potoka v km 8,642 – 8,710 v Janovicích u Rýmařova, což je místní část města Rýmařov. Stávající opěrná zeď ve výše uvedené kilometráži bude rozebrána. V km 8,642-8,682 bude postavena nová betonová zeď s obkladem z kamenobloků a železobetonovou římsou. Kamenobloky musí být provedeny z žuly. V km 8,682-8,710 bude opěrná zeď nahrazena kamennou rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti 200-500 kg. V místě navázání na opěrnou zeď bude provedena zborcená plocha v délce 5 m, která bude prolita vodostavebným betonem. Dno bude stabilizováno dnovými kamennými pasy v km 8,665, 8,683 a 8,707, které budou uloženy do vydutého oblouku.

V projektové dokumentaci zmiňovaný stavební objekt „SO 02 Komunikace“ bude zadán a realizován samostatně Správou silnic Moravskoslezského kraje, není tedy předmětem zadání této veřejné zakázky.

V projektové dokumentaci zmiňovaný stavební objekt „SO 03 Kácení“ byl již samostatně zadán a proveden v předstihu, není tedy předmětem zadání této veřejné zakázky.

Podrobnější popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby, která je spolu s ostatními přílohami zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace ve stupni DSP + DPS s názvem „Podolský potok II“, vypracované projekční firmou Lesprojekt Krnov s. r. o., Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov. Při realizaci zakázky budou dodrženy podmínky vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele. Během výstavby je nezbytně nutné dodržet veškeré podmínky rozhodnutí (stavebního povolení) ze dne 05. 02. 2019 (č. j. MURY 3123/2019, vydal Městský úřad Rýmařov), rozhodnutí povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů (vranky pruhoploutvé a mihule potoční) ze dne 29. 11. 2018 (č. j.: SR/0788/OM/2018-4, vydala AOPK – RP Olomouc, SCHKOJ, ze dne 29. 11. 2018).

Upozornění na specifické požadavky zakázky:
• Zadavatel upozorňuje, že součástí zakázky je zpracování povodňového a havarijního plánu, jeho aktualizace v průběhu výstavby a provedení opatření z něj vyplývající.
• Zadavatel upozorňuje, že součástí zakázky je dodržení podmínek Rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody o udělení výjimky dle § 56 odst. 1 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vydaného Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR – RP Olomouc, oddělením Správy CHKO Jeseníky, (č. j.: SR/0788/OM/2018-4, ze dne 29. 11. 2018), kterým byl uložen záchranný odlov a transfer zvláště chráněných druhů živočichů: vranky pruhoploutvé a mihule potoční. Zhotovitel je povinen zajistit splnění obou dvou požadavků v tomto rozhodnutí.
• Správa silnic Moravskoslezského kraje v roce 2020 plánuje celkovou rekonstrukci mostu v km 8,610. Tento most bude od 01. 05. 2020 plně uzavřen a jezdit se bude po objízdné trase.
• Zadavatel upozorňuje, že součástí zakázky bude mimo jiné zajištění provedení na pokyn zadavatele 2 kompletních sad průkazních a kontrolních zkoušek betonu použitého na stavbě prostřednictvím akreditované laboratoře včetně předání výsledkových protokolů, a to v rozsahu dle projektové dokumentace a soupisu prací. Tuto činnost zajistí a veškeré finanční náklady s tím spojené nese dodavatel stavebních prací.
Místo plnění: IDVT 10100299, katastrální území Janovice u Rýmařova, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 079 674 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky