Veřejná zakázka: VN Voprava - PD, AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12358
Systémové číslo: P19V00001057
Evidenční číslo zadavatele: S954/2019/020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.05.2019
Nabídku podat do: 19.06.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN Voprava - PD, AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Projektová dokumentace stavby, autorský dozor po dobu provádění prací.
Součástí návrhu opatření je celková obnova MVN, která se bude skládat z následujících stavebních objektů:
SO 01 Úprava zdrže – v rámci této části bude provedena úprava dna a břehů zdrže, bude odstraněn materiál na ploše cca 10 000 m2, jeho množství se odhaduje na cca 7 000 m3 (dle odhadu, nebylo zaměřováno). Předpokládá se uložení skrývky ornice na ZPF a ostatní výkopek na sousedních lesních pozemcích v majetku státu s právem hospodařit pro LČR, které spravuje LS Tábor. Návrh úpravy zdrže bude dále uzpůsoben potřebám objednatele, případně požadavků dotačních titulů, ze kterých bude záměr financován – např. vymezení dostatečné litorální plochy v nádrži.
SO 02 Hráz – s ohledem na její technický stav se předpokládá kompletní rozebrání stávajícího tělesa a výstavba hráze nové, splňující požadavky platných ČSN. V rámci rozebrání původní hráze bude odseparována nevhodná zemina s příměsí kořenů a případně dalších nečistot, která bude odvezena na skládku nebo k uložení na povrchu terénu na vhodných pozemcích (např. v místě zemníku). Zemina, která bude vyhodnocena jako vhodná pro zpětné využití na výstavbu hráze (na základě provedeného IGP, pravděpodobná je i kompletní obměna zeminy hráze), bude znovu použita v rámci sypání nového tělesa hráze. Pro výstavbu nové hráze bude nutné zajistit vhodný zemník. Zajištění zemníku viz SO 05.
Nová hráz bude navržena tak, aby nezasahovala v konečném rozsahu (dle navržených sklonů svahů a šířky hráze) na sousední pozemek parc. č. 400/5 v k. ú. Dobronice u Chýnova.
SO 03 Objekty na hrázi – budou zahrnovat vybudování bezpečnostního přelivu, nového výpustného objektu a jeho napojení do koryta pod výpustí.
Vybudování výpustného objektu bude řešeno buď sdruženým objektem (spolu s bezpečnostním přelivem), nebo adekvátním betonovým požerákem (předpoklad prefabrikovaný požerák) s novým výpustným potrubím a tlumícím objektem (vývarem) na vyústění pod nádrží.
Bezpečnostní přeliv – v rámci akce dojde k vybudování nového bezpečnostního přelivu, který bude navržen na převedení Q100 dle údajů ČHMÚ. Konkrétní konstrukční řešení bude upřesněno v projektové dokumentaci (opět možnost řešení v rámci sdruženého objektu). Objekt bude vhodně navazovat na přirozené koryto pod hrází, které je ve správě PVL.
SO 04 Doprovodné úpravy na pozemku parc. č. 509 v k. ú. Nová Ves u Chýnova - budou navržena opatření pro vytvoření doprovodných mokřadních společenstev (tůně, mokřady ...).
SO 05 Zemník – s ohledem na potřebu doplnění zemní konstrukce hráze bude v rámci přípravy stavby specifikován nový zemník na výstavbu hráze. Prioritně budou prověřeny pozemky ve vlastnictví objednatele v blízkosti hráze. V rámci těžení zemníku bude provedena následná rekultivace území, případně obnova lesních porostů, pokud se zemník bude nacházet na lesních pozemcích (pro rekultivaci se předpokládá využití zeminy ze staré hráze, případně výkopku z prostoru zdrže).
SO 06 Přístupová komunikace – jedná se o vybudování nové lesní cesty (dále jen LC) kategorie 2L, s šířkou pláně 4 m a 3,5 m v koruně komunikace, která bude vybudována na místě zemní linky navazující na stávající cestní síť prostřednictvím LC DO BORU 809. Délka řešeného úseku bude cca 180 m. Bude vybudována na lesních pozemcích v majetku státu s právem hospodařit pro LČR, které přiléhají k levému břehu Chýnovského potoka - parc. č 511/1 a 1264/2 v k. ú. Nová Ves u Chýnova.
Podklady poskytnuté objednatelem:
• Rozbory zemin, které objednatel zajistí na vlastní náklady dle zadání, které bude projednáno s projektantem v rámci výrobního výboru.

Místo plnění: Nová Ves u Chýnova

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 523 520 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tábor

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky