Veřejná zakázka: Opravy lesních cest a svážnice na polesí Bezdědice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 12414
Systémové číslo: P19V00001113
Evidenční číslo zadavatele: S6/2019/087
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.07.2019
Nabídku podat do: 01.08.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opravy lesních cest a svážnice na polesí Bezdědice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické řešení opravy svážnice „Zlodějská“:
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z obou krajnic a z 5 hospodářských nájezdů. Odstraněné nánosy zeminy budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby jako nezhutněné násypy.
- Odstranění 4 pařezů zasahujících do konstrukce vozovky, do podélných příkopů nebo do hospodářských nájezdů, s jejich uložením v místě stavby a následné vyplnění jam vzniklých trháním pařezů štěrkodrtí, včetně jejího náležitého zhutnění.
- Bourání nevyhovujícího příčného trubního propustku DN 600, v délce 5 m.
- Hloubení rýh bude prováděno v místě opravy příčného trubního propustku a v místech obnovy 2 příčných drénů a přejezdného kamenného žlabu. Výkopek z těchto rýh bude následně náležitě rozprostřen a urovnán v místě stavby jako nezhutněný násyp.
- Plošná úprava očištěné pláně 7 hospodářských nájezdů (urovnání nerovností), s následným zhutněním urovnaného povrchu.
- Čištění 2 stávajících příčných trubních propustků D do 500 mm (v celkové délce 15,5 m), provedené strojně tlakovou vodou, při tloušťce nánosu do 25 % DN.
- Čištění stávajícího příčného trubního propustku D do 500 mm (v délce 7,5 m), provedené strojně tlakovou vodou, při tloušťce nánosu do 50 % DN.
- Čištění systému podélného odvodnění a na něj navazujících krátkých odtokových příkopů, v celkové délce 1 026 m, příkopovým rypadlem, s objemem nánosu do 0,30 m3/m. Nánosy z čištění příkopů budou náležitě rozprostřeny a urovnány v přilehlých lesních porostech (v místě stavby), ve formě nezhutněných násypů.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Obnovení 2 příčných odvodňovacích drénů z lomového kamene v celkové délce 20,00 m.
- Osazení 2 železobetonových trubek DN 600/2.500, do lože z podkladního betonu tloušťky 200 mm, zřízeného v připravené příčné rýze a s následným obetonováním těchto trub betonem prostým (2,365 m3). Součástí prací je i zpětný zásyp rýhy materiálem z výkopku (4,225 m3), včetně zhutnění (TP číslo 2., ve staničení 0,270 km).
- Obnovení kamenného přejezdného žlabu, zřízeného z lomového kamene pro vodní stavby tloušťky 250 mm, kladeného do lože z betonu tloušťky 100 mm, včetně vyspárování, o celkové ploše 12,00 m2 (staničení 0,397 km).
- Vyplnění hlubokých výtluků, lokálních nerovností a vyjetých kolejí, nacházejících se nepravidelně na celé trase svážnice, štěrkodrtí frakce 0-63, včetně jejího zhutnění.
- Vyrovnání stávajícího očištěného krytu svážnice a jejích rozjezdů na začátku a konci úpravy štěrkodrtí, frakce od 0 do 63 mm, formou úpravy stávajícího krytu od 0,06 do 0,08 m3/m2, jehož cílem bude dosažení příčného sklonu vozovky.
- Doplnění vyrovnaného krytu svážnice a jejích rozjezdů na začátku a konci úpravy štěrkodrtí, frakce od 0 do 63 mm, s rozhrnutím, urovnáním a náležitým zhutněním.
- Provedení finálního posypu opravené svážnice a jejích rozjezdů na začátku a konci úpravy drceným kamenivem, v množství do 30 kg/m2.
- Vyspravení nepravidelných poškození na hospodářských nájezdech číslo 4., 5. a 7. (vyjeté koleje a nerovnosti), kamenivem hrubým drceným frakce 32-63 (v průměrné tloušťce 100 mm). Následně budou tyto nájezdy doplněny štěrkodrtí, frakce od 0 do 63 mm.
- Vyspravení nepravidelných poškození na hospodářských nájezdech číslo 3. a 6. (vyjeté koleje a nerovnosti), kamenivem hrubým drceným frakce 32-63 (v průměrné tloušťce 200 mm). Následně budou tyto nájezdy doplněny štěrkodrtí, frakce od 0 do 63 mm.
- Doplnění hospodářských nájezdů číslo 1. a 2. štěrkodrtí, frakce od 0 do 63 mm.
- Osazení celkem 3 ocelových svodnic (každá v délce 5 m), kotvené do konstrukce vozovky pomocí betonového lože.
- Zřízení přídlažby z lomového kamene, kladeného do lože z betonu, s vyspárováním (o celkové ploše 10,00 m2), pro zvýšení záchytné kapacity svodnic číslo 2. a 3.

Technické řešení opravy lesní cesty „Od Krytu k Doubravce“:
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z obou krajnic a z hospodářských nájezdů číslo 1. a 2. Odstraněné nánosy zeminy budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby jako nezhutněné násypy.
- Odstranění celkem 3 pařezů zasahujících do konstrukce vozovky, do podélných příkopů nebo do hospodářských nájezdů, s jejich uložením v místě stavby a následné vyplnění jam vzniklých trháním pařezů štěrkodrtí, včetně jejího náležitého zhutnění.
- Vybourání (vytržení) stávající ocelové svodnice kotvené do betonu (7 m dlouhé), ve staničení 0,468 km.
- Plošná úprava (urovnání nerovností) očištěné pláně hospodářských nájezdů číslo 1. a 2. (ve staničení 0,404 a 0,801 km), s následným zhutněním urovnaného povrchu.
- Čištění slabě zaneseného podélného příkopu a krátkých odtokových příkopů od stávajících svodnic, v celkové délce 121 m, příkopovým rypadlem, s objemem nánosu do 0,15 m3/m. Nánosy z čištění těchto příkopů budou náležitě rozprostřeny a urovnány v přilehlých lesních porostech (v místě stavby), ve formě nezhutněných násypů.
- Čištění systému podélného odvodnění a na něj navazujícího krátkého odtokového příkopu u hospodářského nájezdu číslo 1., v celkové délce 309 m, příkopovým rypadlem, s objemem nánosu do 0,30 m3/m. Nánosy z čištění těchto příkopů budou náležitě rozprostřeny a urovnány v přilehlých lesních porostech (v místě stavby), ve formě nezhutněných násypů.
b) Oprava trubního propustku v km 0,566:
- Hloubení rýhy v místě stávajícího trubního propustku, včetně hloubení rýh pro stavbu 2 čel, s uložením výkopku na dočasnou deponii, z níž bude část tohoto materiálu následně použita k zpětnému zásypu opraveného propustku (zásyp se zhutněním).
- Vybourání stávajícího nevyhovujícího příčného trubního propustku.
- Osazení 4 železobetonových trub DN 600/2.500, na podkladní beton C25/30 (tloušťky 20 cm), zřízený v připravené rýze, s následným obetonováním uložených trub betonem C25/30, provedeným po stranách do výšky 80 cm.
- Vyzdění 2 čel trubního propustku z regulačního soklového kamene určeného pro vodní stavby (na základových pasech z betonu prostého C25/30), která budou doplněna o vtokové a výtokové koryto (celkem 8 m2 dlažby z lomového kamene a betonu, s vyspárováním).
- Rozprostření a náležité urovnání přebytečné zeminy z hloubení rýh, provedené v místě opravy trubního propustku, v tloušťce vrstvy do 0,5 m.
c) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Vyplnění hlubokých výtluků, lokálních nerovností a vyjetých kolejí, nacházejících se nepravidelně na celé trase lesní cesty, štěrkodrtí frakce 0-63, včetně jejího zhutnění.
- Vyrovnání stávajícího očištěného krytu lesní cesty štěrkodrtí, frakce od 0 do 63 mm, formou úpravy stávajícího krytu od 0,06 do 0,08 m3/m2, jehož cílem bude dosažení příčného sklonu vozovky.
- Doplnění vyrovnaného krytu lesní cesty štěrkodrtí, frakce od 0 do 63 mm, s rozhrnutím, urovnáním a náležitým zhutněním.
- Vyrovnání nerovností stávajícího krytu druhé části hospodářského nájezdu č. 3., štěrkodrtí frakce od 0 do 63 mm, formou úpravy stávajícího krytu od 0,08 do 0,10 m3/m2.
- Doplnění (oprava) všech třech částí hospodářského nájezdu číslo 3., štěrkodrtí frakce od 0 do 63 mm.
- Provedení finálního posypu opravené lesní cesty a hospodářského nájezdu číslo 3. (ve staničení 0,929 km) drceným kamenivem, v množství do 30 kg/m2.
- Vyspravení (oprava) nepravidelných poškození na hospodářském nájezdu číslo 1. (vyjeté koleje a nerovnosti), kamenivem hrubým drceným frakce 32-63. Následně bude tento nájezd doplněn štěrkodrtí, frakce od 0 do 63 mm.
- Vyspravení (oprava) nepravidelných poškození na hospodářském nájezdu číslo 2. (vyjeté koleje a nerovnosti), štěrkodrtí, frakce od 0 do 63 mm.
- Osazení celkem 3 ocelových svodnic (každá v délce 5 m), kotvené do konstrukce vozovky pomocí betonového lože.
- Zřízení přídlažby z lomového kamene, kladeného do lože z betonu, s vyspárováním (o celkové ploše 15,00 m2), pro zvýšení záchytné kapacity 3 nových ocelových svodnic.

Technické řešení opravy lesní cesty „Ke Krytu“:
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí z obou krajnic. Odstraněné nánosy zeminy budou následně náležitě rozprostřeny a urovnány v místě stavby jako nezhutněné násypy.
- Odstranění celkem 9 pařezů zasahujících do konstrukce vozovky nebo do podélných příkopů, s jejich uložením v místě stavby a následné vyplnění jam vzniklých trháním pařezů štěrkodrtí, včetně jejího náležitého zhutnění.
- Plošná úprava (urovnání nerovností) provedená na povrchu hospodářských nájezdů číslo 1., 2. a 3. (ve staničení 0,635; 0,722 a 0,768 km), s následným zhutněním urovnaného povrchu.
- Čištění vyústění podélných příkopů do lesních porostů a krátkého odtokového příkopu od stávající svodnice číslo 2., v celkové délce 37 m, příkopovým rypadlem, s objemem nánosu do 0,15 m3/m. Nánosy z čištění těchto příkopů budou náležitě rozprostřeny a urovnány v přilehlých lesních porostech (v místě stavby), ve formě nezhutněných násypů.
- Čištění systému podélného odvodnění, v celkové délce 194 m, příkopovým rypadlem, s objemem nánosu do 0,30 m3/m. Nánosy z čištění těchto příkopů budou náležitě rozprostřeny a urovnány v přilehlých lesních porostech (v místě stavby), ve formě nezhutněných násypů.
b) Oprava konstrukce vozovky včetně jejích součástí:
- Vyplnění hlubokých výtluků, lokálních nerovností a vyjetých kolejí, nacházejících se nepravidelně na celé trase lesní cesty, štěrkodrtí frakce 0-63, včetně jejího zhutnění.
- Vyrovnání stávajícího očištěného krytu lesní cesty štěrkodrtí, frakce od 0 do 63 mm, formou úpravy stávajícího krytu od 0,06 do 0,08 m3/m2, jehož cílem bude dosažení příčného sklonu vozovky.
- Doplnění vyrovnaného krytu lesní cesty štěrkodrtí, frakce od 0 do 63 mm, s rozhrnutím, urovnáním a náležitým zhutněním.
- Vyspravení (oprava) nepravidelných poškození na hospodářských nájezdech číslo 2. a 3. (vyjeté koleje a nerovnosti), kamenivem hrubým drceným frakce 32-63, s následným vyrovnáním nerovností stávajícího krytu těchto hospodářských nájezdů, štěrkodrtí frakce od 0 do 63 mm, formou úpravy stávajícího krytu od 0,06 do 0,08 m3/m2. Poté budou tyto nájezdy doplněny štěrkodrtí, frakce od 0 do 63 mm.
- Vyrovnání nerovností stávajícího krytu hospodářského nájezdu č. 1., štěrkodrtí frakce od 0 do 63 mm, formou úpravy stávajícího krytu od 0,06 do 0,08 m3/m2. Následně bude tento nájezd doplněn štěrkodrtí, frakce od 0 do 63 mm.
- Provedení finálního posypu opravené lesní cesty a hospodářských nájezdů číslo 1., 2. a 3., drceným kamenivem, v množství do 30 kg/m2.
- Osazení ocelové svodnice v délce 5 m (ve staničení 0,493 km), kotvené do konstrukce vozovky pomocí betonového lože.
- Zřízení přídlažby z lomového kamene, kladeného do lože z betonu, s vyspárováním (o celkové ploše 5,00 m2), pro zvýšení záchytné kapacity nové ocelové svodnice číslo 1. (staničení 0,493 km).
Místo plnění: Polesí Bezdědice, k.ú. Újezd u Hořovic, p.p.č. 870/1

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 892 819 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Beroun

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky