Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesní cesty V Zabitých

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 12469
Systémové číslo: P19V00001168
Evidenční číslo zadavatele: S6/2019/092
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.07.2019
Nabídku podat do: 05.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesní cesty V Zabitých
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Úprava 20 ks stromů rostoucích podél lesní cesty, ořezáním jejich větví, s cílem zajistit odpovídající průjezdný profil. Práce zahrnují odřezání větví stromů přesahujících do komunikace, bez ohledu na způsob provedení a použitou mechanizaci (např. plošina) a bez ohledu na počet větví, včetně odvozu a likvidace získaného materiálu.
- Odstranění pařezů zasahujících do pláně lesní cesty, s jejich přesunem na skládku nebo s jiným způsobem jejich likvidace.
- Očištění stávající vozovky od nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí, včetně vodorovné dopravy odstraněných nánosů a jejich uložení v místě stavby.
- Provedení odkopávek zeminy s příměsí kameniva v prostoru rozjezdu na začátku úpravy a dále na trase lesní cesty, včetně naložení odstraněného materiálu a jeho odvozu na mezideponii.
- Provedení odkopávek na neúnosných úsecích lesní cesty pro provedení sanací, včetně naložení odstraněného materiálu a jeho odvozu na mezideponii.
- Hloubení rýh bude prováděno v místě zřízení nového příčného trubního propustku. Projektováno je i hloubení rýh pro stavbu jeho nových čel, dlažby a bezpečnostních prahů.
- Na vtoku a výtoku z příčného trubního propustku umístěného pod rozjezdem na silnici II/118 dojde k celkovému obnovení a k profilaci svahů navazujících odvodňovacích příkopů.
- Odstraněná zemina bez kamenité příměsi bude rozprostřena, náležitě urovnána a zhutněna v okolí stavby, dle pokynů uvedených v projektové dokumentaci (terénní úpravy a vytvoření násypů).
- Odstraněná zemina s kamenitou příměsí bude rozprostřena, náležitě urovnána a zhutněna v okolí stavby dle pokynů uvedených v projektové dokumentaci. Očištěná, upravená (urovnaná) pláň lesní cesty a jejích hospodářských nájezdů bude náležitě zhutněna.
- Ve staničení 0,960 – 1,220 km bude zřízena funkční drenáž, kdy do vyhloubené rýhy, opláštěné (zpevněné) separační netkanou geotextilií, bude na zhutněný štěrkopískový podsyp uložena drenáž z PVC DN 160, v délce 261 m, která bude následně obsypána kamenivem frakce 8-16 mm. Na dvou místech pak bude tato drenáž vyvedena na terén pomocí betonového vyústění.
b) Stavba konstrukce vozovky, včetně jejích součástí (hospodářské nájezdy, příčný trubní propustek, svodnice, přejezdné kamenné rigoly atd.):
- Do připravené rýhy, se zhutněným podsypem ze štěrkopísku frakce 0-32, bude na 14 podkladních pražců a na podkladní beton usazeno celkem 7 nových betonových trub DN 400/2500. Uložené potrubí bude v celé své délce obetonováno betonem C20/25 XF3, vyztuženým kari sítí 100/100/6. Trubní propustek bude ukončen 2 šikmými prefabrikovanými čely, s navazujícím zdivem z lomového kamene, vše zbudováno na podkladním betonu C20/25 XF3. Obě čela budou doplněna o železobetonový věnec z betonu C30/37 XF2, XD3 a o vtokové a výtokové koryto (tj. o dlažbu z lomového kamene, o celkové tloušťce 415 mm, uloženou do podkladního betonu C20/25 XF3, zřízeném na zhutněném štěrkopískovém podsypu a zajištěnou betonovými prahy z betonu C20/25 XF3, zbudovanými rovněž na štěrkopískovém podsypu). Čela trubního propustku budou dále natřena ochranným nátěrem typu OS-B.
- Po zřízení a obetonování příčného trubního propustku a po zbudování jeho čel bude proveden obsyp ze štěrkodrti frakce 0-32.
- V případě neúnosné zemní pláně nebo při výskytu nevhodných zemin bude provedeno zlepšení její únosnosti mechanickým zpevněním, tedy promíšením a zaválcováním návozu hrubozrnné kamenité sypaniny (doporučená frakce 16/63 mm, v jednotlivých zrnech i hrubší, o mocnosti vrstvy 100 – 150 mm). Před navezením sanace proběhne nakypření podkladu.
- Před pokládkou asfaltových vrstev vozovky bude provedeno řezání stávajícího asfaltového krytu komunikace II/118, s cílem vytvořit plynulé (zarovnané) napojení na tuto silnici.
- Na prvním úseku lesní cesty (0,000 – 0,220 km) bude konstrukci vozovky tvořit podkladní vyrovnávací vrstva ze zhutněné štěrkodrtě (ŠD), frakce 0-63 mm, tloušťky 200 mm. Na upravený podklad bude aplikován infiltrační postřik z asfaltové emulze, na který bude položen asfaltový beton pro podkladní vrstvy (ACP 16), v tloušťce 50 mm. Následovat bude aplikace spojovacího postřiku z asfaltové emulze a pokládka asfaltového betonu pro obrusné vrstvy (ACO 16), v tloušťce 50 mm.
- V místě napojení rozjezdu na silnici II/118 bude vyfrézována drážka, v níž bude provedeno tzv. zalití spáry modifikovanou asfaltovou zálivkou.
- Na druhém úseku lesní cesty (0,220 – 0,960 km) bude stavba vozovky řešena navážením, rozprostřením a hutněním štěrkodrtě (ŠD), frakce 0-63 mm, tloušťky 150 mm, doplněné o výplňové kamenivo frakce od 0 do 8 mm, které bude do této konstrukční vrstvy zavibrováno.
- Na třetím úseku lesní cesty (0,960 – 1,220 km) bude nejprve vytvořena vrstva zhutněného hrubého drceného kameniva frakce 32-63 (tloušťky 100 mm), na kterou se uloží a náležitě zhutní konstrukční vrstva ze štěrkodrti (ŠD), frakce 0-32 mm, tloušťky 150 mm. Kryt ze štěrkodrti bude doplněn výplňovým kamenivem frakce od 0 do 8 mm, které bude do této konstrukční vrstvy zavibrováno.
- U všech konstrukčních vrstev jsou uvedeny tloušťky po řádném zhutnění. Při naceňování těchto vrstev musí brát zhotovitel v úvahu částečný propad štěrkodrtě do vrstvy hrubého drceného kameniva (částečné zakalení) a na základě svých znalostí a zkušeností musí tuto skutečnost promítnout do ceny jednotlivých vrstev (ŠD) při tvorbě cenové nabídky.
- Do betonových loží, zřízených v konstrukci vozovky, bude osazeno celkem 14 nových ocelových svodnic D400 (120 x 100 mm), které budou sloužit k bezeškodného odvodu srážkových vod mimo lesní cestu.
- V 5 rýhách zřízených v hospodářských nájezdech a v konstrukci vozovky, budou vybudovány přejezdné rigoly z lomového kamene o min. tloušťce 250 mm (s vyspárováním MC5), uloženého do lože z podkladního betonu o tloušťce 100 mm.
- Zpevnění 3 hospodářských nájezdů a napojení rekonstruované lesní cesty na navazující dopravní síť na konci úpravy, bude řešeno navážením, rozprostřením a hutněním štěrkodrtě (ŠD), frakce 0-63 mm, doplněné o výplňové kamenivo frakce od 0 do 8 mm, které bude do této konstrukční vrstvy zavibrováno.
- V místě napojení na silnici II/118 budou na obou stranách rozjezdu osazeny červené směrové sloupky, včetně odrazového pásku, v označení Z11g.
- Po dokončení stavebních prací v prostoru napojení na silnici II/118 dojde k obnově vodorovného hladkého dopravního značení (včetně předznačení a reflexní úpravy).
c) Dopravně inženýrská opatření zahrnují:
- Veškeré náklady zhotovitele na projednání požadované podoby a rozsahu přechodného dopravního značení v průběhu výstavby s dotčenými orgány a organizacemi a získání stanovení DIO. Požadované dopravní značení bude zhotovitel udržovat na stanovených místech po celou dobu realizace výstavby.
Místo plnění: Polesí Komorsko, k.ú. Čenkov u Příbramě, p.p.č. 678.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 572 094 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA – konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídky: LČR, s.p. Přemyslova 1106/19, 500 03 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky