Veřejná zakázka: Vrbka – studie odtokových poměrů

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004024
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1254
Systémové číslo: P15V00001254
Evidenční číslo zadavatele: S957/2012/049
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.09.2012
Nabídku podat do: 17.09.2012 09:00
Otevírání obálek: 17.09.2012 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vrbka – studie odtokových poměrů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost Projektovou dokumentaci – studie odtokových poměru – „Vrbka – studie odtokových poměrů“.
Popis návrhu a požadavků investora:
Navrhovaná studie si klade za cíl zjištění odtokových poměrů v povodí toku Vrbka. Jedná se o analýzu odtokových poměrů v ploše povodí, včetně jednotlivých dílčích povodí přítoků, posouzení kapacity vodních toků a vytipování kritických míst a úseků. Součástí studie je i a navržení opatření potřebných ke zlepšení odtokových poměrů včetně posouzení jejich prostorových a finančních nároků a podmínek jejich proveditelnosti. Návrh opatření bude obsahovat opatření technická, bilogická a další opatření v krajině – obecné návrhy.
Studie bude rozdělená na samostatné objekty, které představují rozdělení hlavního toku na úseky s převažujícím charakterem území a ucelená povodí přítoků vyššího řádu.
Výsledkem studie bude prověření současného stavu vytvoření návrhu na zlepšení protipovodňové ochrany zájmového území (zlepšení odtokových poměrů, snížení množství splavenin, stabilizace koryta vodního toku, případně návrhy na zřízení retenčních prostorů – voda i splaveniny a návrhy na změny kapacit koryta). Tyto výstupy budou sloužit jako podklad pro zadání projektových dokumentací..
Další požadavky na předmět zakázky plynou ze zadávacího listu PD a návrhu smlouvy o dílo.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 450 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky