Veřejná zakázka: Milotický potok

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12692
Systémové číslo: P19V00001390
Evidenční číslo zadavatele: S951/2019/054
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-029331
Datum zahájení: 21.08.2019
Nabídku podat do: 23.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Milotický potok
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce charakteru oprav a údržeb úprav drobných vodních toků. Předmětem této zakázky je oprava stávajícího podélného opevnění (rovnaniny z lomového kamene, zdi z lomového kamene) a příčných objektů (betonové stupně s kamenným obkladem, zděné prahy s převýšením, zděné prahy do dna, dřevěné prahy s převýšením, dřevěné prahy do dna, jednoduché kamenné pasy), odstranění nánosů, doplnění dna v místech výmolů. Kapacita vodního toku zůstává zachována (Q20 = 5,78 m3/s). Řešená lokalita se nachází v ř. km 1,713-4,100 (tj. 2387 m).

Stavba je členěna na 3 stavební objekty:
- SO 01 „Úprava toku“ - oprava (obnova) podélného opevnění a příčných objektů, odstranění nánosů, doplnění dna
- SO 02 „Kácení dřevin“ – týká se pouze odstranění pařezů a jejich likvidace (samotné kácení dřevin již bylo provedeno samostatně v předstihu, není tedy předmětem této zakázky)
- SO 03 „Vedlejší rozpočtové náklady“

Zakázka bude provedena kompletně dle projektové dokumentace pro ohlášení a provedení stavby: „Milotický potok“, zpracované firmou Lesprojekt Krnov s.r.o., Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov, zodpovědný projektant Ing. Ladislav Řehka.

Stavba byla povolena „Sdělením“ k ohlášeným udržovacím pracím, které vydal Městský úřad Bruntál, Odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství (č.j. MUBR/15172-19/kut – OŽP-11761/2018/kut) dne 1. 3. 2019. Dále budou respektovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Upozornění na specifické požadavky:
• V projektové dokumentaci je zmiňováno kácení dřevin pro potřeby realizace zakázky, které však není předmětem této zakázky, jelikož již bylo realizováno samostatně v předstihu. V rámci stavebního objektu SO 02 bude provedeno pouze odstranění pařezů a jejich likvidace.
• Zadavatel upozorňuje zhotovitele, že staveniště se z větší části nachází podél místní komunikace, kde je třeba zajistit bezpečnost staveniště a zachování provozu a dostupnost k jednotlivým rodinným domům.
• Zhotovitel požádá o povolení zvláštního užívání dotčené silnice III/4581 pro provádění stavebních prací, umisťování strojů, skládání materiálů při realizaci předmětné akce podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění, k jehož vydání je příslušný zdejší Odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství MěÚ Bruntál.
• V případě nutnosti práce z komunikace III. třídy č. 4581, za účelem potřeby dočasného záboru silničních pozemků, včetně zřízení dočasných napojení sjezdů z okolních pozemků na komunikaci uzavře zhotovitel stavebních prací se SSMSK, střediskem Bruntál smlouvu o užití silničního tělesa formou nájmu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel stavebních prací. Podrobněji k tomuto viz vyjádření SSMSK, středisko Bruntál ze dne 27.8.2018.
• V rámci realizace stavby dojde k dotčení místních komunikací, které v rozsahu potřeby zřízení sjezdů ze staveniště, dočasného připojení sousedních nemovitostí ke komunikacím, umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nebo zřízení zařízení staveniště a skládky stavebních hmot podléhá povolení ke zvláštním užívání komunikací a veřejných ploch v působnosti příslušného Obecního úřadu Milotice nad Opavou.
Místo plnění: IDVT 10214931, k. ú. Milotice nad Opavou, Jelení u Bruntálu, okres Bruntál, kraj Moravkoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 254 427 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky