Veřejná zakázka: Lomná I.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12712
Systémové číslo: P19V00001410
Evidenční číslo zadavatele: S951/2019/050
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-029635
Datum zahájení: 23.08.2019
Nabídku podat do: 25.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lomná I.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce charakteru oprav a údržeb úprav drobných vodních toků. Předmětem této zakázky je oprava stávajících příčných objektů na vodním toku (stupňů) v podobě vybourání původního příčného přelivného tělesa a vybudování nové železobetonové konstrukce v původních parametrech. Příčné těleso bude poté napojeno na stávající vývar novými patkami a dlažbami. Bude provedeno zpětné napojení kamenné rovnaniny ve dně vývaru a provedeno nové dřevěné dopadiště. Přelivná hrana bude provedena z dubových desek (dubové opláštění) a vrch šikmé a vodorovné plochy křídla bude obložen z kamene. Dopojení nad stupněm bude rovněž provedeno obnovením betonové patky a dlažby. Nad stupněm bude doplněna rovnanina do dna.

Stavba je členěna na 2 stavební objekty.
V rámci SO 01 bude opraveno (obnoveno) 3 ks stupňů. V rámci SO 02 bude opraveno (obnoveno) 1 ks stupňů.

Zakázka bude provedena kompletně dle projektové dokumentace pro ohlášení a realizaci stavby „Lomná I.“ a doplnění projektové dokumentace „Lomná I. – (aktualizace 05/2019), zpracované firmou VALES – Ing. Jaroslav Valoušek, Hranická 419/19, 757 01 Valašské Meziříčí, zodpovědný projektant Ing. Jaroslav Valoušek.

Stavba byla povolena souhlasem s provedením ohlášených udržovacích prací, který vydal Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, č.j. OŽP/1506/2019/eholu/spis 802/2019 ze dne 4. 2. 2019. Dále budou respektovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Upozornění na specifické požadavky:
• Zadavatel upozorňuje zhotovitele, že Město Frenštát pod Radhoštěm bude v případě přiznání dotace realizovat stavbu cyklostezky podél vodního toku Lomná v období cca 10/2019–12/2020.
• Provádění prací na cyklostezce se přímo dotýká provedení oprav na stupních č. 1–3 z hlediska přístupu. Z tohoto důvodu budou práce provedeny dle závazného postupu (viz text níže)
• Zadavatel upozorňuje zhotovitele, že staveniště se zvětší části nachází podél místní komunikace, kde je třeba zajistit bezpečnost staveniště a zachování provozu a dostupnost k jednotlivým rodinným domům. Příplatek za toto ztížení je obsažen v položce VRN 7 a dopravní značení VRN 5.
• Dodavatel bere na vědomí, že je povinen splnit veškeré podmínky Rozhodnutí o udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje č. j. MSK 155069/2017 ze dne 18. 1. 2018 (např. zajištění dozoru odborně způsobilou osobou – ichtyologem, zahájení stavebních prací ve zvodnělém korytě od 1. 8. – 31. 3. běžného roku atd.)
• Zadavatel upozorňuje zhotovitele, že jako mezideponii lze užít pozemek parc. č. 2273 v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, který je v majetku Města Frenštát p. R. O započetí užívání bude sepsán protokol nebo zápis do stavebního deníku. Po ukončení stavby bude pozemek uveden do původního stavu a protokolárně předán Městu Frenštát pod Radhoštěm. Nájem za užití pozemku se neplatí.
• Dodavatel bere na vědomí, že součástí zakázky je zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele, dokumentace bude předána objednateli do 20 dnů od předání staveniště. Dokumentace bude odsouhlasena zadavatelem.
• Dodavatel bere na vědomí závazný postup výstavby:
Zhotovitel bude respektovat závazný postup realizace se zahájením prací postupně od stupně č. 1 (km 3,079) až po stupeň č. 3 (km 3,341) z důvodu možné kolize se stavbou cyklostezky (předpoklad realizace cyklostezky v období cca 10/2019–12/2020; investor Město Frenštát pod Radhoštěm). Po dokončení stupňů č. 1-3 nebo po odsouhlasení objednatelem bude dále postupováno stavebními pracemi na zbývajícím stupni č. 14 (km 4,614).
Místo plnění: IDVT 10214900, k. ú. Frenštát pod Radhoštěm a Trojanovice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 662 010 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky