Veřejná zakázka: PŠ 05/2019 - LHC Brumov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12773
Systémové číslo: P19V00001471
Evidenční číslo zadavatele: S915/2019/103
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.09.2019
Nabídku podat do: 17.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PŠ 05/2019 - LHC Brumov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Revír BRUMOV - V rámci odstranění povodňových škod z května 2019 dojde k obnovení zemních rigolů, které byli zcela zanesené. Jedná se o zemní rigoly nad nájezdy u lesních cest LC Kloboucká a LC Dubníková.
Celkem dojde k obnovení 9 ks rigolů, z toho u 7 ks - odkopávky cca 4,8 m3/rigol a 2ks - odkopávky cca 10m3/rigol. U všech rigolu bude provedeno plynule napojení na okolní terén. Odkopaný materiál bude rozprostřen v okolí rigolů.
Při přívalových deštěch byl také poškozen průleh, který bude opevněn panely 3,0 x1,0 x 0,215 celkem v počtu 3 ks. Panely budou uložené do ŠP lože tl. 50 mm a ŠD frakce 0-63mm tl. 100 mm. Veškeré přebytečné výkopky budou rozprostřené v blízkosti průlehu, tak aby nedošlo k zanesení samotného průlehu.
Dále bude provedeno čištění nánosů před mosty a trubním propustkem DN 800 mm. Celkové množství nánosu je vypsáno ve výkazu výměr. Přebytečný materiál bude umístěn a rozprostřen v blízkosti, tak aby nedošlo k opětovnému zanesení.
Revír SIDONIE - V rámci odstranění povodňových škod z května 2019 dojde k sanaci sesuvu u lesní cesty Rekreace. Bude provedeno odkopání sesuvu z příkopy a zřízeno zatrubnění příkopy z betonových trub DN 600 mm, které budou dovezeny ze skládky Hložec ve vzdálenosti cca 13 km. Délka sanace bude 25 m.
U SV Tělovcik došlo k zanesení a poškození trubního propustku. Tento propustek bude opraven a zřízen nový z železobetonových trub DN 800 v délce 10 m. Čela TP budou opevněné kamennou rovnaninou z lomového kamene hmotnosti do 200 kg.
U porostu 509 6B došlo splavení nánosů přes přibližovací linky na soukromý pozemek. V rámci odstranění povodňových škod dojde k odstranění tohoto nánosu a odvozu do vzdálenosti 3 km. Aby nedošlo k dalšímu splavování budou na přibližovacích linkách zřízené zemní rigoly v celkovém počtu 5 ks.
Revír STŘELNÁ - V rámci odstranění povodňových škod z května 2019 dojde odstranění kamenitého nánosu u trubního propustku TP 08 LC Košařiská v objemu cca 16 m3, u mostního objektu na konci úseku lesní cesty v objemu cca 42 m3 a u lesní cesty Rezervační je množství materiálu cca 4 m3. Tento kamenitý materiál bude naložen a odvezen na skládky ve vzdálenosti do 500 m, kde bude následně rozprostřen a urovnán.
Místo plnění: LS Luhačovice, LHC Brumov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 297 979 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Zlín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: elektronický nástroj EVEZA – konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: podatelna ředitelství LČR, Přemyslova 1006, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky