Veřejná zakázka: Podolský potok I.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 12812
Systémové číslo: P19V00001510
Evidenční číslo zadavatele: S951/2019/069
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.09.2019
Nabídku podat do: 24.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Podolský potok I.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou vodohospodářské stavební práce charakteru úprav vodních toků. Je navržena oprava a rekonstrukce stávajícího podélného opevnění a příčných objektů.
Stavba zahrnuje tři stavební objekty:

SO 01 Oprava
Opravy stávajícího podélného opevnění (tj. dlažeb a opěrných zdí z lomového kamene) spočívající v jeho očištění, nového vyspárování a doplnění kamene.

SO 02 Rekonstrukce
Stavební objekt zahrnuje rekonstrukci podélného opevnění i příčných objektů. V km 7,824-7,908 je na levém břehu navrženo zbourání stávající opěrné zdi, rozšíření koryta toku bermou a opevnění břehu rovnaninou z lomového kamene. Výše bude na toto opevnění navazovat až do km 7,791 kamenná rovnanina s prolitím betonem. Na pravém břehu v km 7,885-7,990 bude před stávající zeď zbudována předsazená patka z rovnaniny z lomového kamene prolitá betonem. Stávající příčné prahy budou vybourány a nahrazeny kamennými, a to dvěma trojitými výšky 0,3 m (km 7,891 a 7,976) a třemi jednoduchými do dna (km 7,827; 7,926 a 7,972).

SO 04 Sjezd na staveniště
Úprava příjezdu z komunikace I/11 Opavská ke stavbě - provedení zemních prací a provozního zpevnění a následné uvedení do původního stavu. Údaje k tomuto stavebnímu objektu jsou uvedeny v dodatku technické zprávy projektové dokumentace

V projektové dokumentaci zmiňované kácení dřevin (stavební objekt SO 03) pro potřeby realizace této zakázky bylo již zadáno a provedeno samostatně v předstihu. Není tedy předmětem zadání této zakázky.

Podrobnější popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby, která je spolu s ostatními přílohami zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace ve stupni DSP + DPS s názvem „Podolský potok I“, vypracované projekční firmou Lesprojekt Krnov s. r. o., Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov. Při realizaci zakázky budou dodrženy podmínky vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele. Během výstavby je nezbytně nutné dodržet mimo jiné veškeré podmínky rozhodnutí (stavebního povolení) ze dne 15. 8. 2018 (č. j. MURY 19044/2018, vydal Městský úřad Rýmařov), rozhodnutí povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů (vranky pruhoploutvé a mihule potoční) ze dne 27. 2. 2018 (č. j. MSK 20978/2018, vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje).

Upozornění na specifické požadavky zakázky:
• Zadavatel upozorňuje, že součástí zakázky je zpracování havarijního plánu, jeho aktualizace v průběhu výstavby a provedení opatření z něj vyplývající včetně osazení norných stěn pod objekty po dobu provádění stavby. Veškeré náklady s tím spojené nese vybraný dodavatel stavebních prací.
• Zadavatel upozorňuje, že součástí zakázky je dodržení podmínek Rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody o udělení výjimky dle § 56 odst. 1 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vydaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (č. j. MSK 20978/2018 ze dne 27. 2. 2018), kterým byl uložen záchranný odlov a transfer zvláště chráněných druhů živočichů: vranky pruhoploutvé a mihule potoční. Vybraný dodavatel je povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jejich realizace a dosažení jejich účelu. Vybraný dodavatel je povinen zajistit splnění všech požadavků v tomto rozhodnutí uvedených, a to včetně zajištění činnosti dozoru odborně způsobilé osoby – ichtyologa. Veškeré náklady s tím spojené nese vybraný dodavatel stavebních prací.
• Upozorňujeme dodavatele, že dle závazného stanoviska orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP je možno stavební práce provádět pouze v období červen až září běžného roku.
• Upozorňujeme dodavatele, že Město Rýmařov jako stavebník bude realizovat výstavbu vodohospodářské stavby „Retenční nádrž Rýmařov“ umístěnou na pozemcích p.č. 1036/1, 3678/1, 3679/1, 3680/1 vše v k.ú. Rýmařov. Předpokládaný termín realizace zakázky je 07/2019-05/2020. Součástí stavby retenční nádrže je úprava stávajícího sjezdu z komunikace I. třídy (Rýmařov-Šumperk) a vybudování trvalého přístupu s provozním zpevněním až po bezpečnostní (nouzový) přeliv nádrže. Tento sjezd a přístup bude využíván k realizaci zakázky „Podolský potok I“. Přístup k vodnímu toku od bezpečnostního (nouzového) přelivu řešen ve stavebním objektu SO 04 Sjezd na staveniště a dodatkem technické zprávy projektové dokumentace.
Místo plnění: IDVT 10100299, katastrální území Rýmařov, Janušov, Edrovice, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 520 215 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: elektronický nástroj EVEZA – konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: podatelna ředitelství LČR, Přemyslova 1006, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky