Veřejná zakázka: Děhylovský potok km 1,620 – 1,676

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004237
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1286
Systémové číslo: P15V00001286
Evidenční číslo zadavatele: S951/2012/086
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 26.09.2012
Nabídku podat do: 09.10.2012 09:00
Otevírání obálek: 09.10.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Děhylovský potok km 1,620 – 1,676
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce charakteru úprav vodních toků. Předmětem zakázky je oprava poškozeného upraveného úseku koryta toku Děhylovského potoka v km 1,63950 – 1,67600 v k. ú. Děhylov na pozemcích p. č. 267/7 a 267/2.
V uvedeném úseku je nutno stabilizovat niveletu, opravit podélné opevnění koryta tak, aby došlo k sanaci nátrží. Niveleta potoka bude ponechána stávající, pouze dojde k sanaci dnové nátrže zeskluzováním. Břehové nátrže budou sanovány pomocí oprav stávajícího opevnění břehů patkou z lomového kamene. Rovněž budou obnoveny dva příčné objekty do dna (dřevěné dvojité prahy). Překážky v korytě, vyvrácené zbytky laťových plůtků, budou z koryta odstraněny. Podrobnější popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace pro ohlášení a realizaci stavby (dále jen „DOS“) s názvem „Děhylovský potok km 1,620 – 1,676“ vypracované firmou Lesprojekt Krnov s.r.o., Revoluční 76, 794 02 Krnov.
Stavba byla povolena souhlasem s provedením ohlášené údržby „Děhylovský potok km 1,620 – 1,676“, který vydal Městský úřad Hlučín, odbor ŽPaKS, vodoprávní úřad, č.j. HLUC-32375/2012/OŽPaKS/WO dne 1. 8. 2012. Dále budou dodrženy podmínky, stanovené v závazném stanovisku, které vydal orgán ochrany přírody Městského úřadu Hlučín, odbor ŽPaKS zn. HLUC-30918/2012/OŽPaKS/De ze dne 16. 7. 2012, v koordinovaném stanovisku, které vydal Městský úřad Hlučín, odbor ŽPaKS, zn. HLUC-29108/2012/OŽPaKS/Je dne 2. 8. 2012 a také podmínky vyjádření všech ostatních dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 429 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky