Veřejná zakázka: Hlisník

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 12921
Systémové číslo: P19V00001618
Evidenční číslo zadavatele: S951/2019/071
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.09.2019
Nabídku podat do: 07.10.2019 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hlisník
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou vodohospodářské stavební práce charakteru úprav vodních toků.

Drobný vodní tok/bystřina Hlisník je pravostranným přítokem přivaděče vody pro Žermanickou přehradu. V ř.km cca 1,910 se na lesní komunikaci nachází stávající kamenný most, na který navazuje levobřežní opěrná zeď z lomového kamene výšky 2 m a délky cca 20 m (obojí v majetku zadavatele). Stabilita stávající opěrné zdi a křídel mostu podél lesní komunikace je silně narušená.

Návrh opatření:
Osa toku bude posunuta ve směru od komunikace, dno toku bude zvýšeno tak, aby byla zachována průtočná kapacita mostu Q20. Dno a břehy na vtoku a výtoku z mostu budou stabilizovány příčnými objekty.
- opevnění rovnaninou z LK na nátoku a výtoku z mostu, hmotnost kamene 200-500 kg/ks
- balvanitý skluz na výtoku z mostu v délce 11,3 m, sklonu 1:7,2 o tl. 0,7 m
- úrovňové kamenné pásy 3x, kameny nad 500 kg/ks, prolité vodostavebním betonem a kotveny do rostlého terénu pomocí ocelových trnů délky 3 m a průměru 20 mm.
- opevnění pod skluzem rovnaninou z LK v délce 5 m, poslední řada kamenů kotvena pomocí trnů
- sanace břehové nátrže na pravém břehu rovnaninou z LK v délce 5 m
Podrobnější popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby, která je spolu s ostatními přílohami zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace ve stupni DOS+DPS s názvem „Hlisník“, vypracované projekční firmou Regioprojekt Brno, s. r. o., U Svitavy 2, 618 00 Brno. Při realizaci zakázky budou dodrženy podmínky vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele. Ke stavbě vydal Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství stavební povolení pod č. j. MMFM 70959/2019 ze dne 7. 5. 2019.

Upozornění na specifické požadavky zakázky:
- dle podmínek rozhodnutí SCHKO Beskydy o udělení výjimky ze zákazu pro ZCHDŽ vranku pruhoploutvou mohou být stavební práce zahájeny ve zvodnělém prostředí pouze v období 1. 7. - 1. 3. kalendářního roku.
- Po dobu výstavby bude zachována průjezdnost a průchodnost komunikace, a to především pro lesní hospodaření, trvale žijící obyvatele, majitele rekreačních nemovitostí, provozovatele chaty Prašivá, popř. zaměstnance farnosti, která koná na Prašivé bohoslužby. Upozorňujeme dodavatele, že se jedná o turisticky hojně navštěvovanou oblast.
Dále upozorňujeme na ztížené podmínky realizace stavby, a to v místě pod profilem mostu a na výtoku z mostu, kde se nachází stávající nadzemní vodovodní potrubí – viz Stanovisko SmVaK Ostrava a. s., č. j. 9773/V029744/2018/FA ze dne 29. 11. 2018, které je přílohou této výzvy). Při práci v jeho ochranném pásmu je nutné dodržet podmínky v tomto vyjádření uvedené.

Místo plnění: IDVT 10214430, katastrální území Vyšní Lhoty, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 168 079 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky