Veřejná zakázka: BP Radvanov v km 1,100-1,500 a 0,155

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 13015
Systémové číslo: P19V00001713
Evidenční číslo zadavatele: 951/2019/044
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.10.2019
Nabídku podat do: 15.10.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Radvanov v km 1,100-1,500 a 0,155
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je provedení kácení břehových porostů stromů a keřů nacházejících se na březích koryta vodního toku Radvanov v úseku vymezeném cca ř. km 1,100-1,500 a km 0,155. Břehový porost se z hlediska katastru nemovitostí nachází na pozemku p. č. 3988, k. ú. Jablunkov, který je v majetku České republiky s právem hospodařit s majetkem státu ve prospěch Lesů České republiky, s. p. Bližší lokalizace pracovního prostoru je zakreslena v přehledné a podrobné situaci (viz příloha č. 4 této výzvy).

V rámci kácení břehových porostů bude provedena těžba předem označených listnatých stromů (38 ks, (z toho 3 ks jsou vícekmeny-polykormony) a dále výřez náletových dřevin, pařezových výmladků a křovin (cca 800 m2 – nesouvislé plochy). Jedná se o stromy, které jsou v provozně nebezpečném stavu (uschlé, napadnuté chorobami, nahnuté či vyvrácené do koryta apod.). Stromové vrby budou seřezány na hlavu. Vzhledem k tomu, že se v bezprostřední blízkosti stromů, které jsou předmětem kácení, nachází oboubřežně souběžná zpevněná asfaltová komunikace a za ní obytná zástavba a dále místy nadzemní elektrické vedení NN, v korytě jsou pak pomístně objekty příčné stabilizace toku (zděné stupně), objednatel předpokládá, že bude nutné použít techniku směrového nebo postupného kácení stromů (plošina nebo stromolezec) a to dle zvolené technologie zhotovitele, aby nedošlo k poškození okolních nemovitostí a zařízení. Předmět zakázky a požadovaný rozsah prací je blíže specifikován v technické zprávě a soupisu prací ze září 2019, zpracované Mgr. Tomášem Řehou (viz příloha č. 3 a 5 této výzvy).

Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu.

K předmětnému ohlášenému kácení dřevin vydal Městský úřad Jablunkov, odbor ŽP sdělení dne 20. 9. 2019, pod č. j.: MEJA 15756/2019. Toto sdělení je přílohou č. 6 této výzvy.
Místo plnění: IDVT 10212384, k. ú. Jablunkov, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 188 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky