Veřejná zakázka: Rusava km 26,317 - 28,525

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13036
Systémové číslo: P19V00001734
Evidenční číslo zadavatele: S957/2019/085
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-035098
Datum zahájení: 07.10.2019
Nabídku podat do: 11.11.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rusava km 26,317 - 28,525
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby je odstranění poškození stávající technické úpravy koryta toku a obnovení stability koryta toku v intravilánu obce Rusava. Budou vybudovány stabilizační příčné pasy (betonové), provede se rekonstrukce příčných stupňů, doplní se dno koryta, sanují se břehové nátrže vybudováním podélného opevnění z kamenné rovnaniny, obnoví se dlažby, rekonstruují opěrné zdi se zábradlím a stabilizuje se dno a koryto toku pod vyústěním ze zatrubněné části pravostranného přítoku č. 4.
Stavba obsahuje tyto objekty:
- SO 01 Oprava opevnění koryta a příčných objektů (úsek č. 1-5): bude provedena oprava dlažeb a zdí z LK, přespárování konstrukce dlažeb a zdiva, zejména jejich patek. Dlažby, které jsou silně narušené, budou rozebrány a obnoveny do původních parametrů. Po celé délce toku bude nejdříve ze dna odstraněn humózní materiál prorostlý vegetací, který se následně využije pro terénní úpravy a budou posbírány rozplavené kameny z původního opevnění, které budou využity pro doplnění erozí poškozeného dna koryta toku.
- SO 02 Investice – rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů (úsek č. 1-6): v rámci navržených opatření budou prováděny stavební práce charakteru investice. Jedná se o doplnění příčných stabilizačních pasů a nové opevnění rovnaninou z LK, rekonstrukce opěrných zdí, včetně zábradlí a stupňů, průcezná přehrážka z LK pod soutokem s PP č. 4.
- SO 03 Kácení: kácení dřevin v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby bude provedeno jako samostatná akce před zahájením vlastní realizace stavby, tj. NENÍ SOUČÁSTÍ AKCE.
S vytěženou zeminou bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zemní materiál – odstraněný výkopek ze dna a břehů koryta toku a výkopová zemina z rýh a jam příčných kamenných objektů bude převážně použita k dosypání nových konstrukcí.
Vybourané konstrukce budou odvezeny na mezideponii p. č. 526/2, 519/2 (k. ú. Lukoveček - Lesy ČR, s.p. - Lesní správa Vsetín) a 1028/1 ( k. ú. Vlčková- Lesy ČR, s.p. - Lesní správa Vsetín), kde dojde k jejich předrcení a roztřídění. Tento materiál bude dále využit do konstrukcí vozovek lesních cest investora.

Místo plnění: k. ú. Rusava

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 61 666 847 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky