Veřejná zakázka: BP Valštejnka km 2,260-3,300

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 13143
Systémové číslo: P19V00001839
Evidenční číslo zadavatele: 951/2019/049
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.10.2019
Nabídku podat do: 11.11.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Valštejnka km 2,260-3,300
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je provedení kácení břehových porostů stromů a keřů nacházejících se na březích koryta a v korytě vodního toku Valštejnka v úseku vymezeném ř. km 2,260-3,300. Bližší lokalizace pracovního prostoru je zakreslena v přehledné a podrobné situaci (viz příloha č. 4 této výzvy).

V rámci kácení břehových porostů bude provedena těžba předem označených listnatých stromů 38 ks, a dále výřez náletových dřevin, pařezových výmladků a křovin v celkové ploše cca 2500 m2 (nesouvislá plocha). Jedná se o stromy a keře, které jsou v kolizi s budoucí plánovanou vodohospodářskou stavbou úpravy vodního toku ve stejné kilometráži. Vzhledem k tomu, že se v blízkosti stromů, které jsou předmětem kácení, nachází souběžná zpevněná asfaltová komunikace a pomístně také obytná zástavba a dále místy nadzemní elektrické vedení NN, objednatel předpokládá, že bude nutné u některých stromů použít techniku směrového nebo postupného kácení stromů (plošina nebo stromolezec) a to dle zvolené technologie zhotovitele, aby nedošlo k poškození okolních nemovitostí a zařízení. Předmět zakázky a požadovaný rozsah prací je blíže specifikován v technické zprávě a soupisu prací z října 2019, zpracované Mgr. Tomášem Řehou (viz příloha č. 3 a 5 této výzvy).

Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu. Zároveň je nutné zajistit na pracovišti BOZP a zamezit přístupu nepovolaných osob stejně jako zajistit bezpečnost provozu na komunikaci.

K předmětnému kácení dřevin vydal Městský úřad Město Albrechtice, odbor stavební úřad a územní plánování, povolení ke kácení dřevin mimo les dne 23. 10. 2019, pod č. j.: Mě 9527/2019. Toto povolení je přílohou č. 6 této výzvy.
Místo plnění: IDVT 10211296, k. ú. Valštejn, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 135 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky