Veřejná zakázka: Hájnický rybník horní

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 13144
Systémové číslo: P19V00001840
Evidenční číslo zadavatele: S951/2019/092
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-005431
Datum zahájení: 30.10.2019
Nabídku podat do: 19.11.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hájnický rybník horní
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce charakteru investic.
Předmětem zakázky je obnova stávající vodní nádrže Hájnický rybník horní.
V rámci stavební akce bude provedeno odstranění sedimentu a profilace dna nádrže, odtěžení, dosyp, a zhutnění dosypané hráze. Dojde k realizaci nového výpustného zařízení (požeráku), bezpečnostního přelivu, rozdělovacích objektů v korytě Hájnického potoka pro Horní i Dolní Hájnický rybník. Trubní propusty pod lesními cestami budou pročištěny, stávající brod na odtoku z bezpečnostního přelivu bude přesunut. V korytě Hájnického potoka v souběhu s vodní nádrží dojde k sanaci břehových nátrží kamennou rovnaninou a stabilizací dna příčnými kamennými prahy.
Nádrž je v současné době vypuštěná. Bližší popis zakázky viz projektová dokumentace.

Zakázka bude provedena kompletně dle projektové dokumentace „Hájnický rybník horní“, zpracované firmou VH Atelier, spol. s r. o., Lidická 81, 602 00 Brno, zodpovědný projektant Ing. Ivo Pospíšil.
Stavba byla povolena rozhodnutím, vydaným Městským úřadem v Krnově č. j. KRNOZP-19323/2019 MIKL dne 11. 3. 2019.
Dále budou respektovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Upozornění na specifické požadavky:
• Dodavatel bere na vědomí, že součástí dodávky je zajištění činnosti geologa na stavbě vč. nutných zkoušek pro řádné provádění a dokončení díla – podrobněji viz soupis prací s výkazem výměr– vedlejší a ostatní náklady, položka č. VRN4-003.
• Zeminu do hrází vodní nádrže zajistí zhotovitel – podrobněji viz výkaz výměr projektové dokumentace, položka č. R160011, stavební objekt SO 01 Hráz
• Přebytky z výkopů v rámci stavby budou uloženy na zadavatelem určené plochy, nacházející se na pozemcích parc. č. 1865/6 k. ú. Úvalno a p. č. 2749 a 2722/5, v k. ú. Opavské – podrobněji viz výkaz výměr projektové dokumentace – položka č. 162601102-R.
Místo plnění: IDVT: 10211343, 10217089, 10211949; k. ú.: Opavské předměstí, Úvalno; okres: Bruntál; kraj: Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 403 266 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje EVEZA

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky