Veřejná zakázka: BP Sedlinka v km 2,500-5,150

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 13163
Systémové číslo: P19V00001859
Evidenční číslo zadavatele: 951/2019/053
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.11.2019
Nabídku podat do: 20.11.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Sedlinka v km 2,500-5,150
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je provedení kácení břehových porostů stromů a keřů nacházejících se na březích koryta a v korytě vodního toku Sedlinka v úseku vymezeném ř. km 2,500-5,150. Bližší lokalizace pracovního prostoru je zakreslena v situaci (viz příloha č. 4 této výzvy).

V rámci kácení břehových porostů bude provedena těžba předem označených listnatých stromů (celkem 211 ks), a dále výřez náletových dřevin, pařezových výmladků a křovin v celkové ploše cca 1125 m2 (nesouvislá plocha). Jedná se o stromy a keře, které jsou v kolizi s budoucí plánovanou vodohospodářskou stavbou úpravy vodního toku ve stejné kilometráži. Vzhledem k tomu, že se v bezprostřední blízkosti stromů, které jsou předmětem kácení, nachází souběžná veřejná zpevněná asfaltová komunikace a pomístně také obytná zástavba a dále místy nadzemní elektrické vedení NN, objednatel předpokládá, že bude nutné u některých stromů použít techniku směrového nebo postupného kácení stromů (plošina nebo stromolezec) a to dle zvolené technologie zhotovitele tak, aby nedošlo k poškození okolních nemovitostí a zařízení. Z tohoto důvodu důrazně doporučujeme prohlídku místa plnění. Předmět zakázky a požadovaný rozsah prací je blíže specifikován v technické zprávě a soupisu prací z listopadu 2019, zpracované Mgr. Tomášem Řehou (viz příloha č. 3 a 5 této výzvy).

Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu. Zároveň je nutné zajistit na pracovišti BOZP a zamezit přístupu nepovolaných osob stejně jako zajistit bezpečnost provozu na komunikaci.

K předmětnému kácení dřevin vydal Obecní úřad Nové Sedlice povolení ke kácení dřevin mimo les dne 2. 10. 2019, pod č. j.: 380/2019 a také dne 30. 10. 2019 pod č. j. 403/2019. Toto povolení je přílohou č. 6 této výzvy. Dále bylo k předmětnému kácení dřevin vydáno Magistrátem města Opavy povolení ke kácení dřevin mimo les dne 17. 1. 2019 pod č. j. MMOP 6238/2019/23346/2018/ZIPR a taktéž opravné povolení v téže věci ze dne 11. 9. 2019 pod č. j. MMOP 107740/2019/23346/2018/ZIPR.
Místo plnění: IDVT 10214986, k. ú. Nové Sedlice, okres Opava, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 719 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky