Veřejná zakázka: Musík ř.km 5,700 - 6,520

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13169
Systémové číslo: P19V00001865
Evidenční číslo zadavatele: S954/2019/081
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 08.11.2019
Nabídku podat do: 25.11.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Musík ř.km 5,700 - 6,520
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
SO O1: Pročištění a oprava pobřežních zdí – osada Červený:
Součástí tohoto stavebního objektu je odstranění sedimentu v množství cca 146 m3 (i pod mostními konstrukcemi) a jeho následné uložení a rozhrnutí na zemědělské pozemky (POZOR – změna oproti PD: 1459, 1364, 1351, 994 k.ú.>>> 1444 k.ú. Nalžovice, 1194/10 k.ú. 1202/14 k.ú Dublovice – zahrnuto v rozpočtu). Dále pak mechanické očištění opevnění (tlakovou vodou), vysekání spár a obnova spárování v celé ploše zdí s případným doplněním vypadlých kamenů. V úseku ř.km cca 6,470 – 6,520 bude provedeno vysvahováni levého břehu. V ř.km 6,439 bude odstraněn odběrný objekt – bet. skruž DN 1000.
SO 02: Stabilizace nátrže záhozem z LK:
Oprava nátrže v ř.km 5,9 - 6,0 bude provedena tak, že budou navezeny polovegetační tvárnice vyplavené níže po toku do nátrže. Následně bude dno dorovnáno záhozem z LK na úroveň nivelety dna. Břeh v místě nátrže bude doplněn vhodnou zeminou a cca 10 ks pařezů. Tato směs zeminy a pařezů bude překryta záhozem z LK a břehová čára dorovnána zeminou. Pro zához bude použit lomový kámen o hmotnosti jednotlivých kamenů 80 – 200 kg (50/50).

SO 03: Údržba břehového porostu – JIŽ REALIZOVÁNO – NENÍ SOUČÁSTÍ ZAKÁZKY

Práce budou provedeny dle projektové dokumentace a výkazu výměr akce „Musík ř.km 5,700-6,520“ (kromě SO 03);

Projektovou dokumentaci vypracovala projektová kancelář- VAK projekt s.r.o., Boženy němcové 12/2, 370 01 České Budějovice.
K předmětné akci byly vydány následující dokumenty:
Obec Dublovice, stanovisko obce
Obec Nalžovice, stanovisko obce
Obec Dublovice, stanovisko orgánu dopravy na pozemních komunikacích
Obec Nalžovice, stanovisko orgánu dopravy na pozemních komunikacích
MěÚ Sedlčany, OŽP, č.j.:ŽP/201435/2017 souhrnné stanovisko
MěÚ Sedlčany, OŽP. č.j.:ŽP/817/2018 ZS- souhlas dle §14 lesního zákona (50 m od okraje lesa)
MěÚ Sedlčany, výstavba a ÚP , č.j. OVÚP-595/18/Vš, sdělení, § 15 Vynětí ze ZPF-není součástí dokladů – nedělá se
MěÚ Sedlčany, OŽP, ŽP/2638/2018-3, Rozhodnutí, souhlas s použitím sedimentu z vodního toku Musík - neplatné
MěÚ Sedlčany, OŽP, ŽP/2638/2018-7, Rozhodnutí, souhlas s použitím sedimentu z vodního toku Musík – platné
MěÚ Sedlčany, OŽP, ŽP, ZS k zásahu do VKP, Rozhodnutí ŽP/556/2018-4
Protokol o zkoušce PR1773790
+ sdělení o existence sítí a podzemního vedení (ČEZ Distribuce, Telco Pro Services a.s., CETIN, 1. SčV, T-mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., Ministerstvvo obrany
Souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou

Místo plnění: Nalžovice, Dublovice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 700 393 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Příbram

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky