Veřejná zakázka: Nový dům - potok Ryšava

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004486
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1318
Systémové číslo: P15V00001318
Evidenční číslo zadavatele: 954/2012/009
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.11.2012
Nabídku podat do: 15.11.2012 11:30
Otevírání obálek: 15.11.2012 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nový dům - potok Ryšava
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Ke kácení je navrženo celkem 14 ks stromů. V ploše ostatních dřevinných vegetačních prvků je v rámci údržby břehového doprovodu navrženo ke kácení a prořezávce celkem 1074 m2 v různém stupni zápoje. Kácení a prořezávka dřevin budou prováděny vesměs ve ztížených podmínkách, některé stromy budou káceny postupně. Pařezy všech kácených stromů budou ponechány na místě. Odstraněné keře a větve z kácení stromů a prořezávek budou naštěpkovány a pokud možno odstraněny z porostu. Náhradní výsadba zahrnuje clem 10 ks jasanu ztepilého. U všech vysazených dřevin je uvažována rozvojová péče do konečného převzetí výsadeb v délce 3 roky.
Odstranění biomasy z kácených dřevin bude řešit realizační firma, např. nabídkou k odprodeji. Zhotovitel je povinen dřevní hmotu na základě předloženého číselníku následně odkoupit.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu.
V terénu byly všechny dřeviny navržené ke kácení označeny růžovou signální barvou.
Práce jsou blíže specifikovány v projektové dokumentaci - „Nový Dům - potok Ryšava“, zpracované Fy GeoVision s.r.o., Pracoviště: Částkova 73, 326 00 Plzeň.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 456 251 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltava, Tyršova 1902, Benešov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky