Veřejná zakázka: Valštejnka v km 2,260-4,000

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13285
Systémové číslo: P19V00001981
Evidenční číslo zadavatele: S951/2019/134
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.12.2019
Nabídku podat do: 17.12.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Valštejnka v km 2,260-4,000
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou vodohospodářské stavební práce charakteru úprav vodních toků. Je navrženo vybudování podélného opevnění a příčných objektů. Stavba zahrnuje jeden stavební objekt:

SO 01 Úprava toku
Zhotovení přístupů na stavbu a odstranění poškozených a nevyhovujících konstrukcí. Sanace nátrží, provedení podélného a příčného opevnění koryta toku. Podélné opevnění je navrženo v úsecích těsné blízkosti břehu a místní komunikace a v místě břehových nátrží, břeh podél komunikace bude stabilizován patkou z lomového kamene. V kritických úsecích je navrženo opevnění rovnaninou z lomového kamene po břehovou hranu. Stabilizace spádových poměrů dna bude provedena dvojitými kamennými pasy výšky 0,3 m a jednoduchými kamennými pasy v úrovni dna. Nad dvojitými kamennými pasy budou vytvarovány tůně hloubky cca 0,4 m.

V projektové dokumentaci zmiňované kácení dřevin (stavební objekt SO 02) pro potřeby realizace této zakázky bylo již zadáno a provedeno samostatně v předstihu. Není tedy předmětem zadání této zakázky.

Podrobnější popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby, která je spolu s ostatními přílohami zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace ve stupni DSP + PDPS s názvem „Valštejnka v km 2,260-4,000“, vypracované projekční firmou Dopravoprojekt Ostrava a. s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava. Při realizaci zakázky budou dodrženy podmínky vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele. Během výstavby je nezbytně nutné dodržet mimo jiné veškeré podmínky rozhodnutí (stavebního povolení) ze dne 10. 12. 2018 (č. j. KNOZP-86944/2018 MIKL, vydal Městský úřad Krnov).

Upozornění na specifické požadavky zakázky:
• Zadavatel upozorňuje, že součástí zakázky je zpracování havarijního plánu, jeho aktualizace v průběhu výstavby a provedení opatření z něj vyplývající včetně osazení norné stěny pod objektem po dobu provádění stavby. Veškeré náklady s tím spojené nese vybraný dodavatel stavebních prací.
• Zadavatel upozorňuje, že součástí zakázky je dodržení podmínek Závazného stanoviska orgánu ochrany přírody vydané Městským úřadem Krnov (č. j. KRNOOV-6190/2018 mako ze dne 3. 4. 2018) týkající se ochrany dřevin před poškozováním a ničením při realizaci stavby.
• Zadavatel upozorňuje, že součástí zakázky je uzavření Smlouvy o zvláštním užívání silnice se SSMSK, p. o., střediskem Bruntál , a to minimálně 20 dní před zahájením prací (viz vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o. ze dne 26. 3. 2018, č. j. 5700/2018/JJ).
Místo plnění: IDVT 10211296, katastrální území Valštejn, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 649 632 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky