Veřejná zakázka: Mezinský potok v km 0,000-1,590

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13307
Systémové číslo: P19V00002003
Evidenční číslo zadavatele: S951/2019/141
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 11.12.2019
Nabídku podat do: 23.01.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mezinský potok v km 0,000-1,590
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce charakteru investic i neinvestic. Předmětem zakázky jsou stavební práce charakteru úprav vodních toků. Stavba bude spočívat v opravě a rekonstrukci podélného opevnění (zejména zdí a kamenné rovnaniny) a příčných objektů (spádových stupňů) Mezinského potoka, jež jsou v různém stavu poškození, spolu se zajištěním směrové a výškové stabilizace toku s odstraněním sedimentů ze dna vodního toku. Práce budou probíhat v úseku vymezeném říčním kilometrem 0,000 až 1,590. Stavba je členěna na 6 stavebních objektů. Podrobnější popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby.

Zakázka bude provedena kompletně dle projektové dokumentace „Mezinský potok v km 0,000-1,590“, zpracované firmou LINEPLAN s.r.o., 28. října 168, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, zodpovědný projektant Ing. Marek Boháč.
Stavba byla povolena rozhodnutím, vydaným Městským úřadem v Bruntále č. j. MUBR/6897-18/kut-OŽP-1205/2018/kut dne 19. 6. 2018.

Dále budou respektovány podmínky vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Upozornění na specifické požadavky:
• V projektové dokumentaci je zmiňováno kácení dřevin pro potřeby realizace zakázky, které však není předmětem této zakázky, jelikož bylo realizováno samostatně v předstihu. V rámci stavebního objektu SO 06 bude provedeno pouze odstranění pařezů a jejich likvidace a přesazení 3 ks stromů průměru kmene do 100 mm – podrobněji viz výkaz výměr SO 06.
• Zhotovitel provede opatření k maximálnímu omezení tvorby zákalů ve vodním toku např. vytvořením hrázek, jímek viz. podmínka rozhodnutí (stavebního povolení) vydaným Městským úřadem v Bruntále č. j. MUBR/6897-18/kut-OŽP-1205/2018/kut dne 19. 6. 2018.
• Dodavatel bere na vědomí, že součástí dodávky je zajištění činnosti geologa na stavbě vč. nutných zkoušek pro řádné provádění a dokončení díla – podrobněji viz výkaz výměr projektové dokumentace VRN, položka č. 049103005.
• Zhotovitel stavby požádá před zahájením stavby ČEZ Distribuce a. s. o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy dle ust. § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění – podrobněji v dokladové části projektové dokumentace, část E, vyjádření č. 25.
• Zadavatel upozorňuje zhotovitele, že staveniště se z větší části nachází podél místní komunikace, kde je třeba zajistit bezpečnost staveniště a zachování provozu a dostupnost k jednotlivým rodinným domům. Musí být dodrženy podmínky uvedené v rozhodnutí o povolení připojení sousedních nemovitostí a zřízení dočasných nájezdů podle ust. § 10 zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění, které vydal Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, dne 19. 4. 2018 pod č.j. MUBR/19116-18/ima-OŽP-280S/RPk_3487/2018/ima – podrobněji v dokladové části projektové dokumentace, část E, vyjádření č. 26.
Místo plnění: IDVT 10210490, k. ú. Mezina, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 210 564 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: elektronický nástroj EVEZA – konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: podatelna ředitelství LČR, Přemyslova 1006, Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky