Veřejná zakázka: Revitalizace Raduňka km 6,80 -7,20

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 13340
Systémové číslo: P19V00002036
Evidenční číslo zadavatele: S951/2019/146
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.12.2019
Nabídku podat do: 13.01.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace Raduňka km 6,80 -7,20
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou vodohospodářské stavební práce charakteru stavby tůní.

Zakázka se skládá z 6 stavebních objektů. SO 06: Kácení bude realizováno zvlášť a není předmětem této zakázky.
SO 01 Vodní tůně č. 1 a 2:
Ve spodní části lokality vzniknou dvě nenapouštěné vodní tůně: „SO 01 Vodní tůně č. 1 a 2“, které budou stahovat vodu z okolních podmáčených ploch.
SO 02 Vodní tůně č. 3, 4 a 5:
Pro střední část lokality, tři periodicky napouštěné tůně v rámci „SO 02 Vodní tůně č. 3, 4 a 5“, vznikne odběr z toku Raduňka, který bude tůně zásobovat vodou, pokud průtok v toku bude větší než Q30d = 105 l/s. Odběr vody bude stabilizován dnovým dřevěným prahem osazeným v Raduňce, další stabilizační práh bude osazen v nápustném korytě. Odtok z toho stavebního objektu bude řešen volně do níže položeného území mezi vodními tůněmi č. 2 a 3, čímž bude v tomto prostoru dále podpořeno zadržení a postupné zasakování vody v krajině. V tomto prostoru bude navíc vytvořeno pět terénních depresí, viz SO 04 Terénní deprese. Zadržení vody bude navíc podpořen vznikem zemního valu na levém břehu území, viz SO 05 Zemní val. V místech přepouštění vody z výše položené tůně do tůně níže položené bude, v místě návodní strany zemního valu, stabilizován odtok osazením dnového pasu z kamenné rovnaniny. Pasy budou přehozeny zeminou. Přítok do níže položené tůně a výtok z vodní tůně č. 3 bude navíc, v místě soustředěného toku vody stabilizován kamenným pohozem. Pohoz bude přehozen zeminou.
SO 03 Vodní tůň č. 6:
V horní části lokality vznikne jedna nenapouštěná vodní tůň: „SO 03 Vodní tůně č. 6“, které bude stahovat vodu z okolních podmáčených ploch.
SO 04 Terénní deprese:
Na vhodných plochách dále vznikne osm periodicky zaplavovaných terénních depresích o rozloze 33,0 až 52,0 m2 s hloubkou 0,35 – 0,55 m. Sklony břehů depresí budou pozvolné 1:3 – 1:15.
SO 05 Zemní val:
Zadržení vody mezi objekty SO 01 a SO 02 bude navíc podpořeno vznikem zemního valu na levém břehu území. Zemní val bude mírně členitého tvaru, bez jednotné nivelety s výškou 0,5 – 1,0 m nad úroveň stávajícího terénu a se sklonem svahů 1:3 – 1:15.

Upozornění na specifické požadavky zakázky:
1. Zadavatel upozorňuje, že součástí dodávky je zajištění kontrolních zkoušek hutnění u tůní č. 3,4 a 5. Celkově se předpokládají 3 zkoušky – u každé tůně 1.

2. Zadavatel upozorňuje, že před započetím prací v dotčených úsecích vodních toků (týká se jen vodních toků,) je povinen zajistit záchranný odlov rybí obsádky. Zhotovitel bude povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh realizace odlovu a pro dosažení jeho účelu. Před zahájením stavby 14 dní předem dodavatel bude písemně informovat MO ČRS Opava a zkonzultuje se zástupci MO ČRS Opava vhodný termín a postup záchranného odlovu rybí obsádky.

3. Zadavatel upozorňuje, že při realizaci stavby bude nutné dodržet podmínky rozhodnutí Moravskoslezského kraje č.j. MSK 37964/2019 ze dne 14.5.2019: zajištění biologického dozoru v průběhu provádění stavebních prací a v případě provádění stavby v termínu 20.3. do 31.7. provedení záchranného transferu ropuchy obecné, vypracování zprávy o naplňování podmínek rozhodnutí.

4. V projektové dokumentaci zmiňované kácení dřevin pro potřeby realizace této zakázky bylo provedeno samostatně v předstihu. Není tedy předmětem zadání této zakázky.

5. Zadavatel upozorňuje, že před zahájením stavebních prací s dostatečným předstihem bude zasláno písemné oznámení o zahájení prací archeologickému ústavu akademie věd. Zhotovitel zajistí archeologický průzkum (přítomnost oprávněné osoby během výkopových prací) oprávněnou osobou dle zákon č. 20/1997 Sb.

6. Zadavatel upozorňuje na ztížený příjezd ke stavbě přes obec Raduň. Vhodnější je příjezd sjezdem z krajské komunikace mezi obcí Hlubočec a Jakubčovice a dál po zpevněné lesní komunikaci.
Místo plnění: IDVT 10100923, katastrální území Podvihov, Vršovice u Opavy, okres Opava, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 092 129 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky