Veřejná zakázka: Soustava VN Tichá - VN Karolína, VN Zropuch, VN Bublina - PD, AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13357
Systémové číslo: P20V00000016
Evidenční číslo zadavatele: S954/2019/078
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.11.2019
Nabídku podat do: 04.12.2019 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Soustava VN Tichá - VN Karolína, VN Zropuch, VN Bublina - PD, AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Projektová dokumentace stavby, autorský dozor po dobu provádění prací.

Předmětem zakázky je zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby (dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 sb. ), včetně potřebných průzkumů a podkladů (geologický průzkum, geodetické zaměření, biologický průzkum, zajištění hydrologických dat od ČHMÚ), inženýrské činnosti pro vydání společného povolení stavby.
Předmětem je rovněž zajištění pravomocného společného povolení stavby a zajištění dalších podkladů potřebných pro realizaci díla a jeho následný provoz (povodňový plán stavby, manipulační a provozní řád nádrží, kategorizace z hlediska technicko bezpečnostního dohledu na vodní dílo).
Předmětem projektu bude vypracování návrhu obnovy tří dříve zaniklých MVN nacházejících se v povodí vodního toku Tichá v katastrálním území Dolní Příbrání a Tichá. Cílem jejich obnovy je zejména zadržení vody v krajině a lesních komplexech ve vlastnictví ČR, spravovaných Lesy České republiky s.p.
Součástí návrhu opatření je celková obnova tří VN, přibližně v jejich původních parametrech. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních prostředků (provozní – investiční). Podrobné dělení na dílčí stavební objekty bude projednáno a odsouhlaseno na výrobním výboru.
Základní členění bude provedeno podle jednotlivých nádrží:
SO 01 VN Karolína – plocha nádrže cca 0,4 ha, objem cca 7,2 tis m3
SO 02 VN Zropuch - plocha nádrže cca 0,3 ha, objem cca 5 tis m3
SO 03 VN Bublina – plocha cca 0,5 ha, objem cca 7,5 tis. m3
Podklady poskytnuté objednatelem:
Rozbory zemin (sedimentů, výkopků), které objednatel zajistí na vlastní náklady dle zadání, které bude projednáno s projektantem v rámci výrobního výboru z hlediska nakládání s výkopkem nebo sedimentem v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a vyhláškou č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě.

Místo plnění: Katastrální území: Dolní Příbrání, Tichá

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 543 200 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Český Krumlov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR s.p., STOP Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov u Prahy

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky