Veřejná zakázka: BP Kobylí potok v km 0,000-9,370 s přítoky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13392
Systémové číslo: P20V00000051
Evidenční číslo zadavatele: 951/2020/005
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.01.2020
Nabídku podat do: 27.01.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Kobylí potok v km 0,000-9,370 s přítoky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je provedení kácení břehových porostů stromů, keřů, pařezových výmladků a náletových dřevin nacházejících se na březích a v korytě vodního toku Kobylí potok pomístně v úseku vymezeném ř. km 0,000-9,370 (k. ú. Krásné Loučky, Hošťálkovy, Vraclávek, Staré Purkartice, Křížová ve Slezsku), dále na bezejmenném levobřežním přítoku Kobylího potoka v km 8,0 v úseku vymezeném ř. km 0,000-0,300 a také na bezejmenném levobřežním přítoku bezejmenného levobřežního přítoku Kobylího potoka v km 8,0 v úseku vymezeném ř. km 0,000-0,100. Bližší lokalizace pracovního prostoru je zakreslena v situaci.

V rámci kácení břehových porostů bude provedena těžba předem označených stromů (celkem 43 ks, z toho 10 ks stromů jsou vícekmeny = celkem tedy 58 ks kmenů), a dále výřez náletových dřevin, pařezových výmladků a křovin v celkové ploše cca 3767 m2 (nesouvislá plocha). Jedná se o stromy a keře, které jsou v kolizi s budoucí plánovanou vodohospodářskou stavbou úpravy vodního toku ve stejné kilometráži. Vzhledem k tomu, že se v bezprostřední blízkosti stromů, které jsou předmětem kácení, nachází pomístně souběžná veřejná zpevněná asfaltová komunikace, obytná zástavba s příslušenstvím a dále místy nadzemní elektrické vedení NN, objednatel předpokládá, že bude nutné u některých stromů použít techniku směrového nebo postupného kácení stromů (plošina nebo stromolezec) a to dle zvolené technologie zhotovitele tak, aby nedošlo k poškození okolních nemovitostí a zařízení. Z tohoto důvodu důrazně doporučujeme prohlídku místa plnění. Blíže k prohlídce viz bod 12 této výzvy. Předmět zakázky a požadovaný rozsah prací je blíže specifikován v technické zprávě a soupisu prací z ledna 2020, zpracované Mgr. Tomášem Řehou.

K předmětnému kácení dřevin vydal Obecní úřad obce Hošťálkovy povolení ke kácení dřevin mimo les dne 3. 12. 2019, pod č. j.: 12/2019/KACENI. Toto povolení je přílohou č. 6 této výzvy. Řízení o povolení ke kácení dřevin v katastru města Krnov-katastrální území Krásné Loučky stále probíhá, proto bude zde kácení zahájeno až na výzvu objednatele po vydání tohoto rozhodnutí.
Místo plnění: IDVT 10100730, 10214898, 10217605, k. ú. Krásné Loučky, Hošťálkovy, Vraclávek, Staré Purkartice, Křížová ve Slezsku, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 492 141 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky