Veřejná zakázka: VN U Kamenné budky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13429
Systémové číslo: P20V00000088
Evidenční číslo zadavatele: S951/2020/002
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.01.2020
Nabídku podat do: 31.01.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VN U Kamenné budky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou vodohospodářské stavební práce charakteru staveb malých vodních nádrží. Zakázka se skládá z 1 stavebního objektu a řeší výstavbu obtočné malé vodní nádrže a také soustavy 3 tůní.

Nádrž je navržena o maximální hloubce vody 3,55 m u výpustního zařízení. V jihovýchodní části je navrženo mělké litorální pásmo z hloubkou cca 0,50-0,80 m, které bude zabírat 20 % z celkové plochy nádrže. Východní břeh nádrže, který sousedí s lesní cestou, bude lemován bermou pro ohranu násypu lesní cesty a zároveň pro umožnění přístupu k hladině vody. Berma bude tvořena hutněným násypem a v její horizontální části bude vytvořena pěšina šířka 1,5 m. Pěšina bude vyspádována směrem k hladině vody ve spádu 5,00 %, její povrch bude ohumusován a zatravněn. Svah nad bermou bude tvarován ve sklonu 1:2, pod bermou 1:3. Litorální pásmo v oblasti nátoku bude mít mírné svahy od 1:4 až 1:6. Svahy nad úrovní maximální hladiny vody, tzn. 332,80 m n.m. budou ohumusovány v průměrné tl. 150 mm a osety travním semenem. Hráz bude navazovat na přilehlou lesní cestu Raduňka v místě stávajícího sjezdu k brodu, který musí zůstat funkční v průběhu výstavby i po dokončení stavby vodní nádrže. Těleso hráze bude provedeno jako homogenní, bude použita vhodná zemina z výkopu dle ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže a dle provedeného IG – průzkumu. Těleso hráze bude provedeno jako hutněný násyp po vrstvách min. 200 mm. Svahy tělesa hráze budou vysvahovány dle předepsaných sklonů. Koruna hráze je navržena o šířce 3,0 m a bude sloužit pouze pro pěší pohyb osob. Koruna hráze bude příčně vyspádována ve spádu 3 % směrem k vodní hladině. V blízkosti požeráku bude proveden nouzový přeliv pro zachycení případných náhlých přívalových dešťů. Délka přepadové hrany přelivu je 4,0 m, hloubka 0,5 m, sklon bočních náběhů 1:3. Střed přelivu bude umístěn ve staničení hráze km 0,060 00. Odvodnění paty hráze na vzdušné straně bude pomocí drenážní patky v patě vzdušného svahu hráze. Drenážní patka bude sestávat ze dvou větví, které budou odvodněny směrem k nejnižšímu místu, tzn. výtokovému objektu ve staničení hráze 50 m. Výpustní objekt bude tvořen prefabrikovaným betonovým otevřeným požerákem. Konstrukce požeráku bude dvojitá se zdvojenou vnitřní dlužovou stěnou s jílovým těsněním. Pro přístup na požerák je navržena dřevěná lávka s oboustranným zábradlím a uzamykatelnou brankou. Odtokové potrubí DN 600 bude uloženo ve spádu 2,00 %, celková délka potrubí je 16,70 m. Odtokové potrubí bude obetonováné, uprostřed hráze bude zřízeno betonové protiprůsakové žebro. Odběr vody z potoka Raduňka bude řešen prefabrikovaným betonovým odběrným objektem s regulačním stavítkem s ručním ovládáním. Odběrný objektu bude osazen do pravého konkávního břehu, kde se v současné době nachází nátrž a vymleté dno. Odběrný objekt bude zajišťovat minimální zůstatkový průtok v toku. Minimální zůstatkový průtok bude zajištěn dosedacím prahem s převýšením nad niveletou dna v potoku. Výška dosedacího prahu je navržena 20 mm, dle ČHMÚ pro Qd 330 = 8,1 l/s. Napouštěcí potrubí délky 10,0 m DN 300 bude plastové, uložené ve sklonu 1,00 %.

V rámci výstavby vodní nádrže bude nad nádrží vybudována soustava tůní, jakožto krajinotvorného prvku, který slouží ke zvýšení biodiverzity a pro posílení ekologicko-stabilizačních funkcí. Soustavu tůní budou tvořit tři vzájemně propojené průtočné tůně, které budou napájeny a odvodňovány pomocí bezejmenného pravostranného přítoku Raduňky. Tůně budou mít pozvolné svahy se sklony 1:3 až 1:8 a členitým povrchem. Na okrajích tůní bude litorální pásmo s hloubkou vody do 0,5 m a v okolí břehů vznikne zóna přechodného zaplavování, tzv. epilitorál.

Podrobnější popis technického řešení je uveden v projektové dokumentaci stavby, která je spolu s ostatními přílohami zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro společné povolení s názvem „VN U Kamenné budky“, vypracované projekční firmou Lesprojekt Krnov s.r.o., Revoluční 76, 794 02 Krnov. Při realizaci zakázky budou dodrženy podmínky vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele. Během výstavby je nezbytně nutné dodržet mimo jiné veškeré podmínky rozhodnutí (stavebního povolení) ze dne 12. 4. 2019 (č. j. MMOP 45191/2019, vydal Magistrát města Opava).

Upozornění na specifické požadavky zakázky:
1. Zadavatel upozorňuje, že součástí dodávky je zajištění geotechnického dozoru zemních prací včetně vypracování písemné zprávy a kontrolního zkušebního plánu. V rámci geotechnického dozoru zemních prací bude prováděna přejímka základové spáry, posouzení únosnosti podloží pod konstrukcemi, posouzení vhodnosti zemin z výkopu pro jednotlivé části hráze (homogenní násyp, zemní zámek, těsnící vrstvy) přímo na místě stavby, způsob a míra hutnění, kontrola dodržování zásad navážení, rozprostírání a hutnění vrstev násypu hrází atd.

2. Zadavatel upozorňuje, že součástí dodávky je zajištění kontrolních zkoušek hutnění. Součástí položky je provedení 8 standardních zkoušek zhutnitelnosti a míry zhutnění Proctor Standard pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli.

3. Zadavatel upozorňuje, že před započetím prací v dotčených úsecích vodních toků (týká se jen vodních toků, netýká se prací na vlastní nádrži) je povinen zajistit záchranný odlov rybí obsádky. Zhotovitel bude povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh realizace odlovu a pro dosažení jeho účelu. Před zahájením stavby 14 dní předem dodavatel bude písemně informovat MO ČRS Opava a zkonzultuje se zástupci MO ČRS Opava vhodný termín a postup záchranného odlovu rybí obsádky.

4. V projektové dokumentaci zmiňované kácení dřevin pro potřeby realizace této zakázky bylo provedeno samostatně v předstihu. Není tedy předmětem zadání této zakázky.

5. Zadavatel upozorňuje na ztížený příjezd ke stavbě přes obec Raduň. Pro přísun materiálu na stavbu bude využit příjezd sjezdem z krajské komunikace mezi obcí Hlubočec a Jakubčovice a dál po zpevněné lesní komunikaci.

6. Zadavatel upozorňuje, že v termínu 1.3.-30.4.2020 je naplánována realizace stavby „Revitalizace Raduňka km 6,80-7,20“ nacházející se cca 2 km od místa realizace prědmětné zakázky. Pro příjezd na staveniště obou staveb bude využíváná stejná lesní komunikace.
Místo plnění: IDVT 10218197, 10214207, 10214077, 10100923, k. ú. Raduň, Podvihov, okres Opava, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 746 062 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Opava

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el.nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky