Veřejná zakázka: BP LP Ondřejnice km 0,000-0,280

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 13431
Systémové číslo: P20V00000090
Evidenční číslo zadavatele: 951/2020/002
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 20.01.2020
Nabídku podat do: 30.01.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP LP Ondřejnice km 0,000-0,280
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je provedení kácení břehových porostů stromů, keřů, pařezových výmladků a náletových dřevin nacházejících se na březích a v korytě bezejmenného vodního toku-levostranného přítoku Ondřejnice v úseku vymezeném ř. km 0,000-0,280 (k. ú. Fryčovice). Bližší lokalizace pracovního prostoru je zakreslena v situaci.

V rámci kácení břehových porostů bude provedena těžba předem označených stromů (celkem 22 ks), a dále výřez náletových dřevin, pařezových výmladků a křovin v celkové ploše cca 190 m2 (nesouvislá plocha). Jedná se o stromy a keře, které jsou v kolizi s budoucí plánovanou vodohospodářskou stavbou úpravy vodního toku ve stejné kilometráži. Vzhledem k tomu, že se v bezprostřední blízkosti stromů, které jsou předmětem kácení, nachází pomístně souběžná veřejná zpevněná asfaltová komunikace, obytná zástavba s příslušenstvím a dále místy nadzemní elektrické vedení NN, objednatel předpokládá, že bude nutné u některých stromů použít techniku směrového nebo postupného kácení stromů (plošina nebo stromolezec) a to dle zvolené technologie zhotovitele tak, aby nedošlo k poškození okolních nemovitostí a zařízení. Z tohoto důvodu důrazně doporučujeme prohlídku místa plnění. Blíže k prohlídce viz bod 12 této výzvy. Předmět zakázky a požadovaný rozsah prací je blíže specifikován v technické zprávě a soupisu prací z ledna 2020, zpracované Mgr. Tomášem Řehou.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin (pojezd techniky) nesmí zároveň dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu. Zároveň je nutné zajistit na pracovišti BOZP a zamezit přístupu nepovolaných osob stejně jako zajistit bezpečnost provozu na komunikaci. V případě potřeby zhotovitel zajistí na své náklady pro provádění kácení v blízkosti komunikace řízení dopravy, včetně případného technického a personálního vybavení pro tento účel, stejně jako vyřízení povolení zvláštního užívání komunikace bude-li zapotřebí.
K předmětnému kácení dřevin vydal Obecní úřad obce Fryčovice povolení ke kácení dřevin mimo les dne 11. 3. 2019, pod č. j.: Fry 4/2019/002, které nabylo právní moci dne 4. 4. 2019. Toto povolení je přílohou č. 6 této výzvy.
Místo plnění: IDVT 10213618, k. ú. Fryčovice, obec Fryčovice, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 74 913 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky