Veřejná zakázka: Rekonstrukce lesní cesty K hradu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13439
Systémové číslo: P20V00000098
Evidenční číslo zadavatele: S6/2020/006
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.01.2020
Nabídku podat do: 03.02.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce lesní cesty K hradu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
a) Zemní a ostatní práce s nezbytnými přesuny hmot:
- Odstranění pařezů zasahujících do pláně hospodářských nájezdů a do podélných odvodňovacích příkopů, s jejich přesunem na místo určení a uložením.
- Odstranění nánosů zeminy s drnem a organickou příměsí ze středu lesní cesty, z jejích krajnic, z hospodářských nájezdů a z centrální skládky dříví (o mocnosti do 10 cm).
- Provedení odkopávek před položením přejezdných kamenných rigolů v km 0,154 a 1,600.
- Odstraněné nánosy zeminy a odkopávky budou následně nakládány na dopravní prostředek a převáženy v rámci staveniště stavby na místo uložení, kde budou náležitě rozprostřeny a urovnány do nerovností terénu jako nezhutněné násypy.
- Urovnání a zhutnění pláně 7 hospodářských nájezdů, 1 přejezdu a 1 centrální skládky dříví.
- Součástí zemních prací je hloubení rýhy pro zřízení podélného trubního propustku DN 400 ve staničení 1,640 km. Hloubení rýhy zahrnuje i její částečný zpětný zásyp se zhutněním (po uložení trub), přičemž přebytečná zemina bude průběžně ukládána do vzdálenosti cca 3 m od výkopu, kde bude náležitě rozprostřena.
b) Stavba konstrukce vozovky včetně jejích součástí (hospodářské nájezdy atd.):
- Bude řešena navážením, rozprostřením a hutněním jednotlivých konstrukčních vrstev cesty. Konstrukci tvoří podkladní vyrovnávací vrstva ze štěrkodrti frakce 0-32 mm a kryt ze štěrkodrti frakce 0-32 mm. Při pokládce obou konstrukčních vrstev bude provedeno i rozšíření v obloucích vycházející ze současného stavu.
- Finální posyp krytu kamenivem drceným bude na úsecích 0,000 – 0,740 km a 0,950 – 1,284 km proveden v šíři 3,5 m a na rozšíření v obloucích.
- Finální posyp krytu kamenivem drceným bude na úsecích 0,740 – 0,950 km a 1,284 – 1,795 km proveden v šíři 3,0 m a na rozšíření v obloucích.
- Konstrukce 7 hospodářských nájezdů a 1 přejezdu bude tvořena štěrkodrtí frakce 0-63 mm.
- Konstrukce centrální skládky dřeva bude tvořena podkladní vrstvou z kameniva hrubého drceného frakce 63-125 mm, s následným dodáním krytu ze štěrkodrti 0-63 mm.
- V připravené rýze (v km 0,154) bude z regulačního kamene pro vodní stavby a betonu zřízen kamenný přejezdný rigol (s vyplněním spár cementovou maltou se zatřením).
- V připravené rýze (v km 1,600) bude z regulačního kamene pro vodní stavby a betonu zřízen kamenný přejezdný rigol (s vyplněním spár cementovou maltou se zatřením), doplněný ve své podélné ose o ocelovou svodnici v délce 5 m.
- Do připravené podélné rýhy v km 1,640 budou na podkladní beton usazeny celkem 4 nové železobetonové trubky DN 400/2500, které budou obsypány vhodným materiálem hutněným po vrstvách.
- Do doplněné konstrukce vozovky, ve sklonitých částech trasy, bude osazeno celkem 38 ocelových svodnic v délce 5 m (dodávka a montáž).
- V místech proti sklonů nivelety a v zamokřených částech trasy (0,213 km, 1,023 km a 1,310 km) a v místech zachycení vody nad hospodářskými nájezdy č. 1. a 5. (0,192 km a 0,725 km) bude osazeno celkem 5 ocelových svodnic v délce 4 m (dodávka a montáž).
c) Stavební práce charakteru oprav a údržeb (čištění příkopů a stávajících TP):
- Pročištění 2 stávajících příčných trubních propustků D do 500 mm (v km 1,519 a 1,795), provedené strojně tlakovou vodou, při tloušťce nánosu do 50 % DN.
- Na úseku definovaném staničením 1,600 – 1,795 km bude pročištěn stávající podélný pravostranný příkop (s ohledem na okolní stojící stromy), s profilací jeho svahů do trojúhelníkového tvaru. Zemina z čištění příkopu bude rozprostřena a náležitě urovnána v místě stavby, bezprostředně po jejím odtěžení (maximální tloušťka vrstvy 0,5 m).
- U stávajícího příčného trubního propustku ve staničení 1,519 km bude pročištěn příkop na vtoku i na výtoku z propustku v celkové délce 10 m. Zemina z čištění příkopu bude rozprostřena a náležitě urovnána v místě stavby, bezprostředně po jejím odtěžení (maximální tloušťka vrstvy 0,5 m).
- U stávajícího příčného trubního propustku ve staničení 1,795 km bude pročištěn příkop na výtoku z propustku v celkové délce 10 m. Zemina z čištění příkopu bude rozprostřena a náležitě urovnána v místě stavby, bezprostředně po jejím odtěžení (maximální tloušťka vrstvy 0,5 m).
Místo plnění: olesí Komorní Hrádek, k.ú. Lštění, p.p.č. 228/1, 264/1, 264/2, 264/4, 303/1 a 1527/1

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 954 549 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Benešov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: LZ Konopiště
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky