Veřejná zakázka: BP Brtný potok ř.km 0,000 - 1,170

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 13447
Systémové číslo: P20V00000106
Evidenční číslo zadavatele: 955/2020/001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.01.2020
Nabídku podat do: 10.02.2020 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Brtný potok ř.km 0,000 - 1,170
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem zakázky je údržba břehového porostu Brtného potoka a jeho levostranného ramene v intravilánu a extravilánu obcí Oldřichov u Tachova a Velký Rapotín, ČHP 1-10-01-0170, v úsecích:
úsek I - Brtný potok, IDVT 10250345, ř.km 0,000 – 1,170, k.ú. Oldřichov u Tachova,
úsek II - Brtný potok, IDVT 10250345, ř.km 5,200 – 5,600, k.ú. Velký Rapotín,
úsek III - rameno Brtného potoka, IDVT 10251661, ř.km 0,000 – 0,374, k.ú. Oldřichov u Tachova,
Bude provedeno odstranění nevhodných, provozně nebezpečných, poškozených či neperspektivních dřevin v břehovém porostu drobného vodního toku Brtného potoka (úseky I a II) a jeho levobřežního ramene (úsek III) v k.ú. Oldřichov u Tachova a Velký Rapotín. Následné bude provedeno odvětvení dřevin, rozmanipulování dřevní hmoty a likvidace nehroubí spálením či štěpkováním včetně odvozu štěpky nebo jejího rozprostření na březích toku.
Dřevní hmota nehroubí z dřevin pol. č. 47-62 v úseku I bude ponechána na hromadách k zetlení ve vzdálenosti do 50 m od břehové čáry.
Z koryta toku budou odstraněny nápěchy spláví vč. spálení.
Údržba je plánována na pozemcích ČR s právem hospodařit pro LČR s.p.
Práce budou provedeny dle přiložené projektové dokumentace vč. výkazu výměr „BP Brtný potok ř.km 0,000 – 1,170", vypracované firmou Vodní Projekty s.r.o., Ing. Pavel Jirák, IČ 06857434, Liberijská 567/1, 160 00 Praha 6.
V terénu jsou dřeviny určené ke kácení označeny reflexní barvou.
Práce budou prováděny částečně v intravilánu obcí podél komunikací. V zájmovém území se nacházejí nadzemní vedení NN, VN a stanice ČEZ Distribuce a.s., dále síť elektronických komunikací CETIN a.s. včetně jejich ochranných pásem. Podél úseku III je prováděna pastva hospodářských zvířat. Zhotovitel bude respektovat podmínky PD, podmínky vyjádření správců sítí pro práce v ochranných pásmech a podmínky a požadavky dotčených pobřežníků.
Veškerá manipulace v blízkosti ponechaných stromů se bude řídit dle příslušné normy ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Při kácení dřevin a pojezdech techniky nesmí dojít k jakémukoliv poškození kmenů ponechaných stromů a vzrostlých keřů ani jejich ostatních částí, které by mohlo výrazně celkově snížit jejich stabilitu a perspektivu, jakož i k ohrožení nebo poškození přilehlých objektů a budov a komunikací.
Dřevní hmota z pozemků ČR, s právem hospodařit pro LČR s.p. bude odkoupena zhotovitelem za ceny uvedené v příloze č. 2 smlouvy. Zhotovitel vyhotoví číselníky dřevní hmoty dle jednotlivých úseků I-III..
Vstupy na pozemky jsou odsouhlaseny vlastníky a uživateli pozemků. Zhotovitel zajistí dodržení podmínek vstupu na pozemky, zajistí uvedení pozemků do původního stavu a zajistí protokolární zpětné předání a převzetí dotčených pozemků vlastníkům či uživatelům. V případě dotčení komunikací zajistí zhotovitel jejich úklid a uvedení do původního (náležitého) stavu a protokolární předání jejich správcům po dokončení díla.

Místo plnění: k.ú. Oldřichov u Tachova, Velký Rapotín

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 172 001 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR, s.p., ST OP Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň - Podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy