Veřejná zakázka: Mitrovický potok

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13518
Systémové číslo: P20V00000177
Evidenční číslo zadavatele: S951/2020/011
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.01.2020
Nabídku podat do: 10.02.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mitrovický potok
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou vodohospodářské stavební práce charakteru opravy podélného opevnění koryta.

Zakázka se skládá z 1 stavebního objektu. Hlavním stavebním objektem je obnovení poškozeného podélného opevnění koryta na délce 96.70 m (úsek č. 1) + 103.10 m (úsek. č. 2) = 199.80 m (celkem). V úseku č. 2 bude na délce 21.72 m rovněž provedena sanace výmolu ve dně toku lomovým kamenem (celková délka úseku č. 2 je 124.84 m). Původní ztrouchnivělé podélné opevnění dřevěným laťovým plůtkem bude rozebráno a nahrazeno patkou z kamenné rovnaniny, zrno kamene nad 200 kg (viz příloha D.1.3), sklony svahů budou 1:1.50, šířka ve dně bude 1.00 m. Niveleta toku bude stabilizována třemi příčnými prahy z lomového kamene (2 ks pro úsek č. 1, 1 ks pro úsek č. 2), a to v řkm 0.194 33, 0.275 41 a 0.373 18. V úseku km 0.389 97 - 0.400 50 bude opevnění řešeno až po břehové hrany toku s ohledem na ostrý konkávní oblouk s nestabilními svahy. Vyústní objekt kanalizace (ř. km cca 0.399 90, pravý břeh) je navrhovanou stavbou respektován. S ohledem na fakt, že v současné době je objekt překryt zeminou, bude způsob jeho úpravy upřesněn po odkrytí původní konstrukce. Součástí stavby bude rovněž oprava stávající zděné kamenné patky na celkové délce 609.25 m, a to v rozsahu km 0,477 18 - 0.829 89 (úsek č. 3, délka 352.70 m) a km 0.840 98 - 1.097 52 (úsek č. 4, délka 256.50 m). Oprava patky bude převážně spočívat v jejím očištění, doplnění případných vypadlých jednotlivých kamenů a přespárování. V rámci úseku č. 3 bude oprava patky provedena dle aktualizace PD z prosince 2019 – patka bude provedena předsazená patka z betonu s výztuží z KARI sítě.

Upozornění na specifické požadavky zakázky:
1. Zadavatel upozorňuje, že před započetím prací v dotčených úsecích vodních toků je povinen zajistit záchranný odlov rybí obsádky. Zhotovitel bude povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh realizace odlovu a pro dosažení jeho účelu. Před zahájením stavby 14 dní předem dodavatel bude písemně informovat MO ČRS Opava a zkonzultuje se zástupci MO ČRS Opava vhodný termín a postup záchranného odlovu rybí obsádky.
2. V projektové dokumentaci zmiňované kácení dřevin pro potřeby realizace této zakázky bylo provedeno samostatně v předstihu. Není tedy předmětem zadání této zakázky.
3. Zadavatel upozorňuje, že pro období realizace stavby bude zpracován havarijní plán ve smyslu § 39 odst. 2 písm. A) zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, který bude předložen ke schválení odboru ochrany životního prostředí magistrátu města Ostravy. Stavební práce mohou být zahájeny až po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení havarijního plánu. Součástí stavby je i zajištění opatření vyplývajících z havarijního plánu.
4. Zadavatel upozorňuje, že pro období realizace stavby bude zpracován povodňový plán ve smyslu § 71 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, který bude před zahájením stavebním prací předložen odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy k vyjádření. Stavební práce mohou být zahájeny až po projednání povodňového plánu s odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.
5. Zadavatel upozorňuje, že v průběhu stavebních prací musí být zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům ke stávajícím nemovitostem, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem. Po celou dobu stavby bude zajištěn bezpečný a bezkolizní průchod chodců. Během stavebních prací musí být zachován bezpečný a plynulý průjezd MHD po ulici Hrabovská a Mitrovická. Pro vozidla MHD bude zajištěn průjezd alespoň v jednom jízdním pruhu o min. šířce 3,5 m.
6. Zadavatel upozorňuje na ztížené podmínky pro realizaci a organizaci stavby v extravilánu městské části Nová Běla (ztížené podmínky přístupu a příjezdu, velký počet dotčených inženýrských sítí, zachování průjezdností komunikací, omezené možnosti zařízení staveniště včetně deponií ….)
Místo plnění: IDVT 10214864, k. ú. Nová Bělá, Paskov, okres Ostrava - město, Frýdek - Místek, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 562 404 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ostrava-město

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky