Veřejná zakázka: Budňanský potok ř.km 0,000-0,800

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13599
Systémové číslo: P20V00000258
Evidenční číslo zadavatele: S955/2020/002
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.02.2020
Nabídku podat do: 20.02.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Budňanský potok ř.km 0,000-0,800
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba je členěna na 2 stavební objekty (SO):
SO 01: Budňanský potok ř.km 0,0602-0,6494 - oprava
V dolní části řešeného úseku toku je opevnění dna i břehů mezi zaústěním do Berounky a mostkem M2 relativně v dobrém stavu, vyžaduje pouze lokální opravy, spočívající v doplnění chybějících kamenů, opravě spárování dlažby a odstranění sedimentu. V rámci akce bude též provedeno migrační zpřístupnění spádového stupně v úseku mezi mostky M1 a M2. Ve střední části řešené části toku je situace výrazně horší, jsou zde rozsáhlé nátrže ve dně, místy chybí kameny ve větších plochách, místy jsou nánosy kamenů a sedimentu, některá místa jsou opravována betonem a u dvou mostků je poškozená i zeď pod těmito mostky. V horní části řešené části toku jsou místy vytrhány kameny, místy je třeba doplnit spárování dlažby dna, případně nahradit betonové pohledové plochy stabilizačních pásů lomovým kamenem.
Náhrada odplavených kamenů bude dle požadavku zástupců Národního památkového ústavu kameny obdobného typu i barvy. Zvolen bude i obdobný způsob uložení kamenů jako okolní neporušené plochy (zpravidla štětování). Druh kamene - vápenec (Slivenecký mramor) např. z lomu Cikánka Radotín. Vzhledem k tomu, že v rámci realizace stavby bude odstraněn sediment a naplavené kameny, sníží se drsnost koryta a průtokové poměry se zlepší (viz příloha D.2 Výpočty).
SO 02: Budňanský potok ř.km 0,6494-0,7368 – rekonstrukce
V dolní části řešeného úseku toku je opevnění dna i břehů mezi mostkem M31 a spádovým stupněm v pořádku, vyžaduje pouze očištění zdiva a dlažby tlakovou vodou, odstranění nevhodné opravy dna betonem a jeho nahrazení dlažbou, případně opravu spárování zdiva. V technicky dobrém stavu je i objekt kamenného stupně a dna pod stupněm. Nad stupněm je ve vzdálenosti cca 2,0 m od přelivné hrany betonový stabilizační pás, tento objekt bude v rámci rekonstrukce opevnění vybourán a od tohoto místa proti toku bude rekonstruována dlažba dna koryta. Délka kompletní rekonstrukce dlažby dna koryta je 65 m, rekonstrukce končí po mostkem M33 (ř.km 0,7368) napojením na dlažbu dna pod tímto mostkem.
Rekonstrukce dlažby dna bude spočívat v odstranění zbytků původní dlažby a narušené skály. Na očištěné podloží bude v místech možných puklin uložena geotextilie a dále vybudována betonová deska mocnosti 0,15 m s vloženou Kari sítí (100 x 100 mm, průměr drátu 5 mm). Beton zhutnit vibrováním. Na tuto betonovou desku bude provedena dlažba z lomového kamene (vápenec) tloušťky 250 mm na cementovou maltu MC 25 tl. 50 mm s vyspárováním. Vzhledem k tomu, že místy vystupuje skalní podloží až do úrovně současného dna koryta, bude nové opevnění budováno tak, že se částečně zapustí do zvětralého skalního podloží (max. na hloubku 0,20 m), částečně se navýší nad dnešní niveletu. Napojení nové nivelety dna na původní dno bude spádovým stupněm výšky 0,25 m, který bude vybudován nad stávajícím stupněm v místě současného betonového stabilizačního pásu (dolní konec rekonstrukce opevnění dna koryta).
Území, v němž se bude provádět realizace uvedené akce, nejsou žádné podmínky na využití území. Agentura ochrany přírody a krajiny dospěla k závěru, že provedení stavby „Budňanský potok ř.km 0,000 – 0,800“ v k.ú. Budňany není v rozporu se zájmy chráněnými zákonem. MěÚ Beroun, úsek památkové péče vydal závazné stanovisko za podmínek, že před zahájením prací bude svolaný kontrolní den za účasti zástupce NPÚ ÚOPSČ, kde budou upřesněny jednotlivé detaily zadláždění. V rámci stavebních prací bude vytvořen referenční vzorek spárování a dláždění koryta v dolním i horním úseku k odsouhlasení zástupci památkové péče.
Přístup na stavbu pro realizaci stavebního objektu SO 01 je možný buď po místní komunikaci (p.č.428/2), případně v období rekonstrukce opěrné zdi na této komunikaci proti poště využitím místní komunikace podél pošty (p.č.125/1) přes mostek M2 na místní komunikaci, vedoucí po pravém břehu toku. Podmínkou však je použití pouze menší techniky (nákladní auta do 3,5 t, případně multikára). Zařízení staveniště a centrální sládka materiálu bude pro stavební objekt SO 01 na pozemku p.č.186/3 (vlastník Městys Karlštejn s umístěním skládky na tomto pozemku souhlasí). Tato skládka bude sloužit pro dočasné uložení kamene, přivezeného z lomu (např. Cikánka Radotín), odtud bude transportován lehčí technikou na místa použití. Pohyb po stavbě bude pro stavební objekt SO 01 probíhat po silnici p.č.428/2, správce komunikace KSÚS Středočeského kraje s využitím komunikace souhlasí. Vzhledem k tomu, že v rámci stavby nebude přerušen přístup k hradu Karlštejn, je třeba provádět opravy opevnění břehů koryta po částech (částečné uzavírky silnice). Realizace stavebního objektu SO 01 bude tedy probíhat po úsecích délky cca 60 m, celkový počet úseků je 10. V každém úseku bude oploceno místo pro uložení kamene a bude zde kontejner pro uložení stavebního odpadu, sedimentu a nevyužitelných kamenů. Zásady dopravního značení a osvětlení oplocených míst je obsaženo v příloze Dopravně inženýrských opatření (včetně odsouhlasení KSÚS SK, DI
Policie ČR – součást přílohy E.Dokladová část) a Plánu BOZP (příloha F.6). Po skončení prací ve vymezeném úseku je třeba uvést vše do původního stavu a oplocení přesunout do dalšího úseku. Omezení provozu bude před vlastní výstavbou projednáno s odborem dopravy MěÚ Beroun, včetně povolení zvláštního užívání silnice, povolení uzavírek a vydání Stanovení přechodné úpravy provozu. Vybraný dodavatel zajistí fotografickou dokumentaci stavu silnice a provede převzetí a předání komunikace se správcem (KSÚS). Po dokončení prací bude třeba provést opravu přístupové cesty, pokud dojde výstavbou k jejímu poškození.
Přístup na stavbu pro realizaci stavebního objektu SO 02 je možný po silnici Mořina – Karlštejn (p.č.409/7), správce komunikace KSÚS Středočeského kraje s využitím komunikace souhlasí. Tento přístup však není vhodný pro stavební objekt SO 01, protože by to znamenalo průjezd vozidel celou délkou intravilánu městyse. Pohyb po stavbě pro stavební objekt SO 02 bude probíhat po silnici Karlštejn - Mořina, situované na levém břehu Budňanského potoka. Tento stavební úsek bude řešen jako jeden úsek, bude zde zřízeno jedno oplocené místo pro uložení materiálu a kontejneru na stavební odpad. Toto místo bude sloužit pro dočasné uložení kamene, přivezeného z lomu (např. Cikánka Radotín), odtud bude transportován do koryta na místo použití. Zásady dopravního značení a osvětlení oplocených míst je obsaženo v příloze Dopravně inženýrských opatření (včetně odsouhlasení a podmínek KSÚS SK, DI Policie ČR – součást přílohy E.Dokladová část) a Plánu BOZP (příloha F.6).
Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění stanovení přechodné úpravy provozu a dopravního značení a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby bude provedeno dle vyjádření MÚ Beroun, odbor dopravy a správních agent č.j. MBE/55290/2018/DOPR-MiD ze dne 23.8.2018 a platného ceníku k úhradě nájemného za užívání silnic III.tř ve Středočeském kraji.

Pozn.: kompletní specifikace a podrobný popis provedení jednotlivých SO v PD – B. Souhrnná technická zpráva a D.1. Technická zpráva a výkresových přílohách.

Na akci byla vydána závazná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů, včetně souhlasu s provedením udržovacích prací (SO 01), pravomocného stavebního povolení (SO 02) a dále stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Veškeré doklady jsou obsaženy v PD – příloha E. Dokladová část.


Místo plnění: k.ú. Budňany

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 850 265 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Beroun

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Berounky
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky