Veřejná zakázka: LC Dubina

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004685
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1370
Systémové číslo: P15V00001370
Evidenční číslo zadavatele: S916/2012/143
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.09.2012
Nabídku podat do: 26.09.2012 10:00
Otevírání obálek: 26.09.2012 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Dubina
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající lesní cesta K hájence Dubina, doposud typu 2L 3,5/20, podle ČSN 73 6108 Lesní dopravní síť, se napojuje kolmo širokým sjezdem vlevo na státní silnici II/ 152 Moravské Budějovice -Jemnice, a to mezi obcemi Dědice-Rácovice.
Niveleta sjezdu lesní cesty ze státní silnice bude zvýšená o 320 mm v nejnižším místě (v km 0,005), přesto bude zajištěn podélný sklon sjezdu v klesání od státní silnice a tato nebude ohrožována srážkovou vodou z plochy sjezdu, šířky 12 m při okraji státní silnice.
Na konci lesní cesty v km 0,835 -0,852 bude vytvořeno obratiště tvaru „Y“, v km 0,410 vpravo, v místě napojení dalších dvou přibližovacích cest zprava, bude stávající široký sjezd zpevněn jako cesta, rovněž pro možné otočení OS.
Předmětná odvozní lesní cesta, která tvoří páteř dopravní sítě v této oblasti, je vedená v podmáčeném terénu, proto je zemní těleso oproti původnímu terénu vhodně vyvýšeno, s výrazně hlubokými příkopy jedno nebo oboustranně, které jsou k funkci odvozní cesty zcela nezbytné. Stávající trubní propustky DN 400 nebo 600 mm v celkovém počtu 5 kusů jsou funkční, je však vhodné opravit stávající kamenná čela, a to je opatřit železobetonovými římsami. Rovněž hospodářské propustky na sjezdech v km 0,201 vlevo (propust z plastové trouby cca DN 330 mm) a DN 400 mm z betonových trub v km 0,558 a 0,616 vpravo, jsou funkční.
V úseku cesty od km 0,470 do 0,520 je však cesta podmáčená od stojící vody v podélném příkopu vpravo (funguje jako vsakovací), z důvodu malého podélného spádu a chybějícího propustku v nejnižším místě nivelety, resp. příkopu. Po zjištění nejnižší kóty dna příkopu (po jeho vyčištění -nivelací) se osadí nový trubní propust DN 600 mm délky 6 m, v cca km 0,485.
Kryt vozovky lesní cesty je ze štěrkodrti a drti, dovezené z blízkého lomu Police, s pomístně drobnými výtluky. Pouze v jediném úseku, od km 0,680 do 0,787 jsou mírně protlačené koleje hloubky do 100 mm. Po okrajích cesty je nepatrný, travinami prorostlý nános šířky do 0,70 m, který je nutno kvůli docílení maximální šířky podkladu a krytu vozovky po modernizaci strhnout a následně při čištění příkopů naložit i s výkopkem. Veškerý výkopek z příkopů, spolu s humózní suti z okrajů, bude uložená do kolejí na přibližovacích cestách, napojených na lesní cestu, nezbytným rozhrnutím po vrstvách a zhutněním.
V úsecích s větším stoupání nivelety předmětné cesty (stoupání do 5 až 6%) jsou osazeny ocelové svodnice jednotné délky 5 m, z důlní výztuže typu K24, a to v km 0,301, km 0,634, km 0,720 a v km 0,795. Tyto svodnice budou po vyčištění pouze vyplněny obalovanou směsí ACP, s důkladným zhutněním a ponechány v konstrukci vozovky.
modernizaci vozovky proběhne zřízením obalovaných asfaltových vrstev – asfaltových betonů ACP 16+ (podkladní vrstva) a ACO 11+ (kryt).
Modernizace lesní cesty také pozůstává z nezbytných údržbových prací, zahrnu-tých však do rozpočtu opravy – stržení nánosu po okrajích, pročištění příkopů a trubních propustků, opravu čel propustků a zametení okrajů od zbytků humózní části nánosu. Dále je do opravy zahrnuto zpevnění stávajících sjezdů na přibližova-cí cesty a linky, a to výhradně z čistého asfaltového recyklátu frakce 0/22 nebo 0/32, tloušťky 150 -200 mm po zhutnění, včetně doplnění podkladu v části sjezdu ze státní silnice, kvůli jeho zvýšení a docílení optimálnímu spádu.
Modernizace cesty pozůstává z nejvíce finančně náročných prací, a to ze zřízení nezbytné podkladní –vyrovnávací vrstvy, z obalovaného kameniva střednězrnného ACP 16+ (dříve OKS I), tloušťky od 50 do 80 mm, podle úseků. Podklad tloušťky 80 mm je navržen pouze v místě sjezdu ze státní silnice od km 0,002 do km 0,015, v ostatní délce modernizace je dimenzován podklad tloušťky 50 nebo 60 mm, viz vzorové příčné řezy –příloha B.3 PD. Tloušťka podkladu 50 nebo 60 mm
Kryt vozovky je navržen z asfaltového betonu ACO11+ tloušťky 40 mm, kromě sjezdu ze státní silnice. Zde se záměrně navrhuje kryt ACO 11+ tl.50 mm, a to z důvodu jeho enormního namáhání při výjezdu plně naložených OS na státní silni-ci II/152. Podklad a kryt se požaduje provést v maximální možné šířce vozovky, co dovoluje koruny cesty po stržení a očištění okrajů. Mezi podkladní vrstvou z ACP a krytem ACO se požaduje provést spojovací postřik ze silniční emulze, po důkladné zametení, viz technická zpráva.
V km 0,027 staničení modernizace (km 0,000 je totožný s okrajem koruny státní silnice, dtto asfaltobetonový kryt vozovky, za okrajem označeným plnou bílou čárou) je osazena stávající ocelová závora, u které se obnoví ochranné nátěry, v původním barevném červenobílém provedení.
Pro návštěvníky lesa je před závorou, podél sjezdu v km 0,005 -0,015, vytvořeno parkovací stání šířky 6 m (kolmé stání), které bude zpevněno jako sjezdy z lesní cesty, a to asfaltovým recyklátem průměrné tloušťky 150 mm.
Místo plnění: k.ú. Dědice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 934 392 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION, s.r.o.,Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky