Veřejná zakázka: Mušlov II. (km 7,545-9,900)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00005227
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1375
Systémové číslo: P15V00001375
Evidenční číslo zadavatele: 123/099/1/2011
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60066956
Počátek běhu lhůt: 20.10.2011
Nabídku podat do: 14.11.2011 12:00
Otevírání obálek: 15.11.2011 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mušlov II. (km 7,545-9,900)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků, která spočívá především v obnově opěrných zdí, které tvoří podélné opevnění břehů koryta vodního toku Mušlov. Obnova opěrných zdí je konstrukčně navržena z betonového zdiva s vnějším obkladem lomovým kamenem, s vyspárováním spár cementovou maltou, konstrukce opěrných zdí v souběhu s místní komunikací je navržena s obkladem líce kamenobloky. V rámci stavby budou obnoveny v původním rozsahu ocelové zábrany. Stabilizaci nivelety dna řeší příčné objekty - dnové prahy z dřevěné kulatiny s kamenným záhozem. Cílem je obnova úpravy, která zajistí protipovodňovou ochranu obce Třemešná. V rámci stavby budou realizována rovněž neinvestiční opatření, tj. pomístní odtěžení nánosů a provedení vysprávky poškozených úseků zdí.
Stavba je tvořená dvěma stavebními objekty:
-SO 01-Obnova podélného zpevnění, stabilizace nivelety dna (investiční část),
-SO 02-Odstranění nánosů, opravy zdí (neinvestiční část).

Zakázka bude zhotovena kompletně dle projektové dokumentace „Mušlov II. (km 7,545 – 9,900)“ zpracované projekční firmou Lesnická projekce Frýdek Místek a.s., středisko Opava, Vrchní 30, 747 05 Opava, dále dle podmínek stanovených v Rozhodnutí o povolení stavby vydaném Městským úřadem Krnov, OŽP, dne 20. 6. 2011 pod č. j. Mukrn/201112762/ŽP/OH/Mi, dle podmínek stanovených v Rozhodnutí – povolení výjimky ze zákazů pro ohrožené zvláště chráněné druhy živočichů vydaném KÚ MSK, OŽP a Ze dne 2. 5. 2011 pod č. j.: MSK 41510/2011, sp. zn.: ŽPZ/9654/2011/Pál a dle podmínek stanovených v Závazném stanovisku orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku, vydaném Městským úřadem Krnov 21. 3. 2011 č. j. Mukrn/201112765/ZP/EK/Fr. Dále budou dodrženy podmínky vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 24 675 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Odbor vodního hospodářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ředitelství LČR, s.p. Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky