Veřejná zakázka: Říčky Staré Hamry a Vilčok

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 13787
Systémové číslo: P20V00000446
Evidenční číslo zadavatele: S951/2020/017
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 28.02.2020
Nabídku podat do: 19.03.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Říčky Staré Hamry a Vilčok
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu jsou vodohospodářské stavební práce charakteru úprav vodních toků, které budou probíhat na dvou vodních tocích (Říčky - ř. km 0,000-0,164 a Vilčok - ř. km 0,650-0,680).

Zakázka se skládá z 2 stavebních objektů
SO 01 Říčky:
V řešeném úseku toku dojde k opevnění levého břehu kamennou rovnaninou v horním úseku ke stavbě opěrné zdi z betonu, opevnění dna příčnými objekty (prahy) z lomového kamene s kotvením. V dolní části úseku dojde k výstavbě trdlišť pro pstruha obecného.

SO 02 Vilčok:
V řešeném úseku toku dojde k opevnění pravého břehu vodního toku rovnaninou z lomového kamene.

Upozornění na specifické požadavky zakázky:
1. Zadavatel upozorňuje, že stavební práce spojené se zásahem do zvodnělého koryta mohou být zahájeny s ohledem na rozmnožování a raný vývoj juvenilních jedinců chráněného druhu vranka pruhoploutvá (Cottus poecilopus) pouze v období od 1. července do 1. března kalendářního roku. Budou dodrženy podmínky výjimky rozhodnutí SCHKO Beskydy č.j. SR/0025/BE/2019-3 ze dne 8.4.2019

2. Zhotovitel upozorňuje, že bezprostředně před zahájením prací v korytě vodního toku zde budou umístěny opatření (zábrany) proti migraci ryb

3. Zadavatel upozorňuje, že před započetím prací v dotčených úsecích vodních toků (týká se jen vodních toků,) je povinen zajistit záchranný odlov rybí obsádky. Zhotovitel bude povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh realizace odlovu a pro dosažení jeho účelu. Před zahájením stavby 14 dní předem dodavatel bude písemně informovat MO ČRS Ostrava a zkonzultuje se zástupci MO ČRS Frýdlant nad Ostravicí vhodný termín a postup záchranného odlovu rybí obsádky.
Místo plnění: IDVT: 10209988, 10216343, k. ú. Staré Hamry 1, obec Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 182 574 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků