Veřejná zakázka: Kanalizační a vodovodní přípojka LS Lužná

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 14006
Systémové číslo: P20V00000665
Evidenční číslo zadavatele: S933/2020/031
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.03.2020
Nabídku podat do: 16.04.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kanalizační a vodovodní přípojka LS Lužná
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
U správní budovy LS Lužná se zřídí kanalizační a vodovodní přípojky včetně dešťové kanalizace s následným vsakováním.
Kanalizační přípojka bude napojena do koncové vstupní šachty nově zřízené splaškové kanalizační stoky. Trouby budou uloženy do pískového lože o tl. min. 150 mm a obsypány pískem do výšky min. 300 mm nad vrchol hrdla trouby. Na konci kanalizační přípojky bude zřízena revizní šachta kruhová, průměr 1000 mm, zřízená z betonových skruží rovných. Venkovní část vnitřní kanalizace bude provedena stejným způsobem uložení, včetně materiálu Stávající čistírna odpadních vod, která vzhledem ke svému stáří nemá požadovanou účinnost, bude v rámci stavby demontovány, zasypána a zrušen.
Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad (PE DN 100 mm) navrtávacím pasem. Za navrtávacím pasem bude osazena zemní teleskopická souprava s uzavíracím šoupátkem. Vodovodní přípojka bude provedena z trub z PE tlakových MDPE, průměr 50 x 3,0 mm, spojovaných svařováním. Trubky vodovodní přípojky budou uloženy do pískového lože tl. 150 mm a obsypány pískem do výšky min. 300 mm nad vrchol trubky. Součástí vodovodní přípojky bude venkovní část vnitřního vodovodu v délce 209 m, Bude uložena v nezámrzné hloubce cca 1,2 m pod terénem.
Stávající dešťová kanal. bude podchycena ve stávající vstupní šachtě, kde bude provedeno napojení jádrovým vrtáním a utěsněním stávajícího odtoku. Z této šachty budou dešťové vod svedeny do rozdělovací šachty před nátokem do vsakovacího objektu. Šachta bude osazena dvouplášťová plastová s tím, že meziprostor mezi stěnami šachty bude na místě vyplněn betonem B20. Vstup do rozdělovací šachty bude zajišťovat poklop kruhový plastový o průměru 600 mm, třídy zatížení D 400. Dešťová kanalizace je navržena z trub PP hrdlových. Trouby budou uloženy do pískového lože. Vsakovací objekt je navržen z voštinových bloků NIDAPLAST o vsakovacím objemu 34 m3. Vsakovací objekt bude opatřen po celém obvodu geotextilií.

Před zahájením výkopových prací je nutné provést vytyčení veškerých inženýrských sítí. Dojde ke střetu.

Místo plnění: Budova lesní správy Lužná, 9.května 254

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 535 225 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Teplice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
el. nabídka: prostřednictvím el. nástroje EVEZA - konkrétní odkaz naleznete v sekci URL odkazy v tomto detailu veřejné zakázky; listinná nabídka: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky