Veřejná zakázka: Projektová dokumentace: PP Dyje v km 207,1

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00004789
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 1402
Systémové číslo: P15V00001402
Evidenční číslo zadavatele: S952/2012/193
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 18.09.2012
Nabídku podat do: 27.09.2012 10:00
Otevírání obálek: 27.09.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová dokumentace: PP Dyje v km 207,1
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V současné době je zanesen celý retenční prostor srubové přehrážky nad vodní nádrží Stálky. K jejímu zanesení dochází každoročně po prudkých přívalových srážkách. Objem retenčního prostoru stávající retenční přehrážky je nedostatečný a dochází k zanášení retenčního prostoru vodní nádrže Stálky.
Pro zlepšení stávajícího stavu navrhujeme zbudovat v úseku nad stávající retenční přehrážku příčný (é) objekt (y) s retenčním prostorem. Objem retenčního prostoru bude navržen dle výsledků splaveninového režimu. K retenčnímu prostoru bude zajištěn trvalý přístup za účelem jeho obnovení.
Dle výsledků rozborů sedimentů a zemin (zajišťuje zpracovatel PD v rámci akce) bude řešeno nakládání se sedimenty a výkopkem. Jako nejvhodnější místo k uložení bude bráno místo s nejnižšími náklady za uložení (dopravní vzdálenost, poplatek za uložení, úprava ploch …). Zhotovitel je povinen dokladovat jednání o místě uložení výkopku a sedimentů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 150 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p.; Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky