Veřejná zakázka: Losinský potok ř. km 0,040-0,500 - revitalizace -- PD, AD

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 14045
Systémové číslo: P20V00000704
Evidenční číslo zadavatele: S954/2015/066
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 02.06.2015
Nabídku podat do: 11.06.2015 08:30
Otevírání obálek: 11.06.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Losinský potok ř. km 0,040-0,500 - revitalizace -- PD, AD
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Popis stávajícího stavu:
V minulosti došlo k vybudování tvrdé úpravy v korytě Losinského potoka v blízkosti soutoku se Sázavou. Úprava je provedena z dlažby z lomového kamene do betonu ve dně i ve svazích, dále se zde nacházejí dva spádové stupně o výšce cca 0,5 m. Dlažba vykazuje poruchy, zejména dochází k tvorbě výmolů za opevněním. Délka úpravy je 0,120 km. V ř. km 0,500 se nachází objekt dnes nevyužívaného jezu o hydrotechnické výšce cca 1,2 m, který tvoří zásadní migrační barieru v toku. Jez byl vybudován pro odběr vody pro bývalou pilu LČR, dnes nefunkční.
Celý řešený úsek se nachází v EVL CZ0213042 Losinský potok, zřízené z důvodu zachovalosti potočního biotopu s prioritním druhem mihulí potoční. V toku dále existuje bohatá populace vranky obecné a původní forma pstruha potočního. Akce má návaznost i na koncepci zprůchodňování říční sítě ČR, neboť řeka Sázava je zde vedena jako regionální biokoridor. Přítoky slouží jako významné třecí biotopy.
Akce je ze strany AOPK i zřizovatele EVL KÚSK brána jako prioritní z důvodu zachovalosti navazujícího potočního biotopu a výskytu ZCHD. Z tohoto důvodu je možné počítat s financováním z dotačních programů MŽP.

Popis návrhu a požadavků investora:
Dojde k odstranění podélného opevnění v dolní části toku. Koryto toku bude stabilizováno proti zásadnímu posunu do stran pružnými konstrukcemi (záhozy, rovnanina). Dojde k fixaci nivelety dna kamennými pasy v úrovni dna (bez převýšení). Dalším stabilizačním opatřením budou výsadby vhodných břehových porostů. K vyrovnání podélného spádu bude využito balvanitých skluzů s navrženou rychlostí proudění pro cílový druh (max. 0,5 m.s-1). Na základě zrnitostního rozboru podloží pod stávající dlažbou bude případně dodán vhodný materiál na dno toku, např. pohoz (stanovení efektivního zrna vzhledem k rychlostem proudění). V ř.km 0,500 dojde k odstranění stávajícího nepoužívaného jezu, případně bude spád vyrovnán dlouhým balvanitým skluzem s podobnými parametry jako ve spodní části.

Místo plnění: Kácov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 320 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kutná Hora

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Vltavy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ST OP Vltavy, Tyršova 1902, Benešov 256 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky